X
تبلیغات
غدیــــــر

غدیــــــر

چيزهاي كه باعث صحت بدن ميشود طبق احاديث

 

 

چيزهاي كه باعث صحت بدن ميشود طبق احاديث

1-مسافرت كردن             

2-روزه گرفتن

3خودداري ازانداختن اب دهن درمسجد

4-كم خوردن

5- اب خوردن درروز در حال ايستاده

6-طعام نخوردن مگرگرسنه باشد

7-خودداري كردن از غذا درحالي كه هنوز سير نشده است

8-جويدن كامل غذا

9-قبل خواب دفع بول وغائط كردن

10-كم اب خوردن

11-خوردن ميوه در اوايل فصل انها

12-حفظ كردن خود از سرمادر پاييز وحفظ نكردن ازسردي بهار

13-خوردن21دانه مويزسرخ ناشتا صبح

14-خوردن اب باران

15-شستن دست قبل غذا

16-بعدحمام اب سرد ريختن به پاها

17-خوردن 3كف اب گرم حمام

18-حج وعمره بجا اوردن

19- نماز شب

 

چيزهايي كه موجب بيماري ميشود

1-شام نخوردن

2-پرخوري

3-خوردن ميان نهار وشام

4-شب ايستاده اب خوردن

5-زياد اب خوردن

6-اب خوردن وسط غذا

7-در افتاب نشستن

8-خوردن گوشت خام

9-نشستن جاي نمناك

10-بالا رفتن از پله

11-مجامعت با پيرزن

12-زياد ماهي خوردن

13چوبك خوردن

14-غم وغصه خوردن

 

چيزهايي كه نور جشم زياد ميكنند

1-قران خواندن از روي قران

2-كندر خوردن

3-خوردن به

4-پوشيدن كفش زرد

5-سرمه كشيدن

6-خضاب با حنا

7-تراشيدن موي سر

8-مسواك زدن

9-پياز خوردن

10-شستن دست بعدغذا

11-مرزه با نمك خوردن

12-سياه دانه با گردو خوردن

13-گوشت خوردن

14-نگاه كردن به سبزه وگياه

15- نظر به اب روان

16- نظر به صورت زيبا

17-ناز شب

18-گرفتن ناخن 5شنبه

19-خواندن ايه الكرسي

 

چيز ي كه نور چشم كم ميكنند

1-كندن موي زير بغل

2-زيادي موي سر

3-خوردن ماهي

4-پوشيدن كفش سياه

 

 

2چيز موجب زيادي خون

1-كباب خوردن

2-باقلا خوردن

 

2چيز مو جب تصفيه خون

1-كاهو خوردن

2-چغندر خوردن

 

 

 چيزهايي كه موجب صافي صورت وحسن صورت

1-خوردن به-كدو-پياز-روغن زيتون-بادمجان-تره-سه كف از اب گرم حمام-مويز-كاسني-سياه دانه وگردو-انار-

2-تراشيدن سر

3-گرفتن مو از دماغ

4-كم خوردن و سير نشدن از طعام

 

 

تقويت معده

1-خوردن گلابي-به- انار با پيه- سنجد –باقلا با پوست- كاهو-سيب- نان برنج- اب سرد

2-مسواك زدن

 

روياننده مو

1- خضاب با حنا

2-مسواك زدن

3-خوردن انجير وپياز

 

محكم كنندههاي لثه و ارامي درددندان

1-خلال كردن دندان

2-خوردن پياز-سركه-كندر جويدن

3-مسواك زدن

4-خضاب كردن

5-بعدطعام با سعد مضمضه كردن

6-حجامت كردن

7-شانه كردن ريش

8- الحمدلله گفتن بعد از عطسه

 

خراب كننده دندان

1-شيريني-اب سرد بعد از چيزگرم-خوردن ماهي با تخم مرغ

 

رفع درد كمر

1- خوردن نخود

 ۲– حليم

 

زياد كننده شهوت

1-خوردن هويچ-پياز-گوشت با تخم مرغ-انار شيرين-خربزه –حليم- شير دوشيده تازه-

2-استعمال عطر

3-پوشيدن كفش زرد

4-خضاب كردن

كم كننده شهوت

1-خوردن سداب-2-روزه گرفتن3-پوشيدن كفش سياه4-موي زياد

 

رفع تب

1-خوردن عناب-سيب-پياز-اب سرد- كباب- اب جوشيده-گوشت كبك2-شانه كردن موي سر3-قي كردن4-اب سرد پاشيدن در تابستان بر تب دار5-عرق كردن6-1000بار توحيد خواندن

 

قوت بدن

1-     خوردن گوشت- پياز- باقلا- زيتون- سنجد-انجير-كشمش-حليم –شير-به- گوشت كبك-

2-     حمام رفتن باسيري

3-     نوره زدن

 

ضعف بدن

1-شام نخوردن

2-خاك خوردن3-چوبك خوردن4-اب سرد در حمام ريختن بربدن

 

توليد سنگ كليه

1-حبس بول و مني 2-طول دادن جماع3-بعد خروج مني بول نكردن

 

موجب لاغري

1-مداومت بر خوردن تخم مرغ-ماهي-2- خوردن گوشت خام يا خشكيده3-هرروزحمام رفتن4=جماع با پيرزن5-ناشتاحمام رفتن6-بسيار شكوفه خوردن

 

موجب زيادي عقل

1-خوردن چغندر-كدو-سداب- به-ترنج-كرفس-كندر-سركه-شنبليله-2-مسواك زدن3-حجامت4-عطر5-مشاوره6-تجارت7-مسافرت

 

موجبات زيادي حافظه

1-عسل-كندر-كرفس-زعفران وسعدوعسل مخلوط وروزي دومثقال2-ناخن گرفتن دو شنبه3-مسواك 4- حجامت

 

موجبات كمي حافظه

1-خوردن سيب ترش-گشنيز- پنير- نيم خورده موش-2- بول ايستاده3-خواندن روي سنگ قبرها4-راه رفتن ميان دوزن5- حجامت در جاي گودي پشت

موجب قساوت قلب

1-پر حرفي2-درازي ارزو3-ترك ذكر خدا4-پر خوري5-اصرار در گناه كردن6-با زنها بسيار اميزش وصحبت كردن7-ستيزه با كم خردان8-مجالست بااغنيا غافل از خدا9-خون خوردن10-چهل روز گوشت نخوردن11-خنده زياد12-خواب بلا فاصله بعد از غذا13-گوش دادن به لهو14-شكار كردن15-ريختن خاك به قبر فاميل16-رفت امدبه درخانه سلطان

 

موجبات رقت قلب

1-خوردن عذس-انجير2-ذست كشيدن سر يتيم

 

طولاني كننده عمر

1-خوش نودي پدر ومادر

2-عدم مردم ازاري،احترام به پيران

4صله رحم ،نبريدن درختان تر ، وضوكامل ،حفظ صحت ،خوش گفتاري با مردم ،احسان به مردم

خوش رفتاري با همسايه-طول دادن ركوع وسجده-طول دادن نشستن سر سفره نزد مهمان-با وضوء-احسان به خانواده-زيارت امام حسين عليه السلام-

 

كوتاه كننده عمر

1-زنا2-قطع صله رحم3-قسم دروغ4بي اعتنايي به نماز5ظلم به بندگان 7نافرماني خدا

 

وسعت دهنده رزق

1خوش خلقي 2خوش رفتاري با همسايه3زياد احسان به والدين  كردن4صله رحم –صدقه- خوبي نيت-شستن دست پيش از غذا –شستن ظرف غذا-جارو كردن خانه-روشن كردن چراغ قبل غروب افتاب-خوردن كاسني وريزه هاي طعام از كنار سفره-شستن سر با ختمي- شانه كردن مو-جاروي در خانه-سركه در خانه گذاشتن—گرامي داشتن ناتوانها-ميانه روي در اقتصاد-خلال كردن—خودداري از شهوت- درستكاري وامانت-ناخن گرفتن در جمعه-انگشتر عقيق وياقوت وفيروزه در دست-استغفار-گفتن لاحول ولا قوه الا بالله- سي  مرتبه سبحان الله و بحمده  سبحان الله العظيم وبحمده-دعا براي مومن در خلوت-خواندن ايه الكرسي- سلام كردن و توحيد خواندن بعد از داخل شدن در منزل- خواندن سوره يس-صافات در جمعه—واقعه هرشب- زيارت عاشورا-نماز شب-توكل بر خدا-100بار لااله الا الله الملك الحق المبين

 

موجب فقر

1-زنا كردن –غنا—خيانت به مسلمان- اظهار فقر درصورتي كه فقير نباشد-دشنام دادن-مداومت بر نافرماني خدا-خواب قبل از طلوع وميان نماز مغرب وعشاء-زياد حرام خوردن-سوال از مردم در حالي كه احتياج ندارد- احتكار طعام-عاق والدين-شانه مو در حال ايستاده-بلندشدن از رختخواب براي بول در حال عريان-بي اعتنايي به نماز-ترعنكبوت در خانه-سوزاندن پوست سيروپياز-خوردن غذا در حال جنب-نشستن ظرف كثيف در منزل-لعن كردن فرزندان و دروغ دروغ گفتن-

 

موجب ترقي دين

1اموختن مسايل شرعي-خوف از عذاب الهي-صبر بر مصايب-وفا به عهد-حج-دوست داشتن كمي مال دنيا- و گمنامي-خوش اخلاقي-سخاوت-زياد  حرف نزدن-احسان كردن-داخل امر باطل نشدن درموقع خشنودي-خارج نشدن از حق در موقع غضب-تجاوز نكردن از حق خوب

چند چيز ايمان و دين را كم مي كند

 1- بخل 2- زنا كردن -خنده زياد- حسادت-غضب كردن-غيبت-طمع كردن-خواب زياد-بدخويي- بي شرمي-فروتني مرد فقير به ثروتمند به خاطر ثروتش- دوست داشتن مال دنيا – دوست داشتن جاه و منصب – دوري از علما -

چند چيز سبب اداي دين مي شود

1-نيت اداي دين 2- مواظبت كردن بردعاهاي رزق –استغفار كردن و انا انزلنا خواندن – نماز شب

چند چيز موجب بغض خداست

1- دست دادن با زن نامحرم – فحش و دشنام دادن

- خواب زياد و بيكاري زياد- پرخوردن – زنا كردن – خيانت و كينه به مسلمان – اهانت به فقير –احترام و اكرام ثروتمند به سسبب مال – خشمگين كردن والدين – مدح فاجر- نا اميد كردن كسي كه به تو اميد دارد

 چند چيز باعث عزن انسان مي شود

1-خود داري از مردم ازاري – خوش اخلاقي – عفو شخصي كه به او ستم كرده است –قطع طمع و چشم پوشي ازانچه در دست مردم است

چند چيز موجب ذلت و خواريست

 – 1- اسان شمردن نافرماني خدا –غفلت كردن از ياد خدا – مردم را خشنود كردن به انچه كه مورد غضب خداست

- ترك حق – اظهار عداوت با پدر و اظهار عداوت با طلب كار – بي احترامي به پيران – عيب جويي از مومن – اظهار دشمني با سلطان – احضار احتياج به مردم – باز نشستن از زيارت – رفع بلا -

چند چيزرفع بلا ميكند

1-توبه2دعاكردن3صدقه پنهان4صله رحم 5شادكردن دل مومن6گفتن لاحول ولا قوه الا بالله7 خواندن سوره صافات درجمعه8خواندن دعاي سيدالشهداء9انگشترعقيق در دست

موانع استجابت دعا

1-حرام خوردن2ترك امربه معروف3شراب واسباب لهو وقمار درخانه نگاه ئاشتن4مظالم درذمه داشتن5ميل ومحبت به دنيا6بي اعتنايي به نماز

 موجبات استجابت دعا

1-گفتن بسم الله در اول دعا2مدح خاوند3صلوات4نااميدي ازمردم5حضورقلب واميدواري به استجابت دعا6اصرار در دعا7انگشتر عقيق وفيروزه در دست ذاشتن8دعابه40مومن9100ايه از قران خوانذن سپس 7بارگفتن ياالله9اخردعا ماشائالله لاحول ولاقوه الا بالله گفتن

موجبات امرزش

1مصافحه با مومن2-جاروي مسجد3 روشن كردن چراغ مسجد4تشيع جنازه5مريض شدن6عيادت مريض7روزه مستحبي 8 سير كردن گرسنه9صلوات فرستادن10اكرام ميهمان 11سجده زياد12دايم سلام بودن

 

عاقبت بخيري

1-صرف نكردن نعمتهاي الهي در نافرماني الهي2مغرور نشدن به حلم خدا3احترام به ياد كننده ائمه ودوستدار انها4دو بار حج كردن5انگشتر عقيق در دست داشتن

عوامل سخت جان دادن

1-برخلاف خدا حكم كردن2شهادت دروغ3عاق والدين4نافرماني خدا

اسان كننده جان دادن1-حب امام علي2احسان به والدين3صله رحم4دادن لباس به برادر ديني5دادن شيريني به برادر ديني6روزه گرفتن7خواندن يس

موجبات عذاب قبر

هدر دادن نعمت الهي2بي اعتناعي به نماز3نمامي كردن4 پرهيز نكردن از ترشح بول 5دوري كردن مرد از اهل و عيال خود 6غيبت كردن برادر مومن 7دروغ گفتن 8بد اخلاقي با  اهل و عيال

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم شهریور 1389ساعت 0:0  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

خواص بعضي آیات قران

 
 
آیه برای اینکه دچار فراموشی نشوید : از ربنا لاتُوخذنا تا علی القوم الکافرین.(آخر سوره بقره)
آیه ای جهت محتاج نشدن بعد از هر نماز هفت بار این آیه را بخواند فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیمُ
 آیه جهت فرزند پسر گویند : هرگاه آیته الکرسی (آیات 255تا 257)سوره بقره را بخوانند و به انار شیرین بدمد و پیش از چهار ماهگی به حامله دهد فرزندش پسر خواهد شد.
خواص هفت آیه پر فضیلت : حضرت علی(ع) فرمود رسول اکرم روزی فرمود: یا علی خواهی تو را چیزی آموزم که اگر خالق هفت آسمان و زمین جمع گردند نتوانند به تو بدی و آسیبی رسانند و هیچ کس بر تو ظفر نیابد گفتم بلی فرمود هفت آیه در قرآن است آن را بر اینگونه بر خود بخوان و بدم اول:از پیش رو دوم:پشت سر سوم:بالای سر چهارم به پایین پنجم: بر طرف راست ششم :بر طرف چپ و هفتم: بر تمام اعضاء  یا علی هر کس این هفت آیه را بخواند یا با خود دارد حق سبحانه و هفتاد هزار بی را از نامه عمل او دور کند وهفتاد هزار حسنه در نامه عمل او نویسد و هفتاد هزار قصر در بهشت برایش بنا خواهد شد و هفتاد هزار حور و قصور و غلمان به او کرامت فرمایید و هفتاد هزار حلّه از حریر دیبای بهشتی به او پوشاند چنانکه صفت حق دانند و دیگری نداند یا علی هرکس این هفت آیه را بخواند و با خود دارد خداوند در روز قیامت دارنده ی او را به حرمت حرمت این آیه ببخشد اگر چه مستوجب کیفر باشد و آن هفت آیه این است در اینجا فقط می گیم که این هفت آیه در کدام سوره ها هستند
 


1.(سوره توبه(9)آیه51 )
 2.(سوره انعام(6)آیه 17)
3.(سوره هود)(11)آیه 6)
 4.(سوره هود(11)آیه 56)
 5.(عنکبوت(29)آیه 60)
6.(سوره فاطر(35)آیه 2)
 7.(سوره الزّمر(39)آیه 38) آیه به جهت زیادی رزق : به تجربه رسیده آن که در هر روز بخواند سه مرتبه بعد از نماز های واجب در هر روز آیات3-1 سوره طلاق را و سه مرتبه صلوات در اول و سه مرتبه در آخر بخواند موجب وسعت رزق خواهد شد.انشاءالله
آیه ای دیگر جهت وسعت رزق : هر روز صبح بعد از نماز دست ها را به طرف آسمان بلند کرده به قصد دعا این آیه را بخواند: رَبَنا اَنزِل عَلَینا مائده مِنَ السماءِ تکون انا عیدا لاولنا و آخرنا و آیته منک وارزُقنا و انت خیر الرازقین

 آیه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل : اگر کسی آیه 59 سوره انعام را بر صفحه ای از قلع بنویسد ودر مغازه یا منزل خود آویزد خیر و برکت آن بسیار شود.
 آیه جهت فرزند خواستن از خداوند : این آیه را مرتب بخواند: (ربی لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین) برای طلب فرزند و بچه دار شدن آیات 6-1 سوره مریم را نوشته و بر کمر زن ببندید.
انشاءالله حاجت روا شوید

  برای طلب فرزند و بچه دار شدن

ایات( سوره ی مریم از اول تا ایه ی 6) را نوسته و در کمر زن ببندید.


به جهت زیادی رزق

در هر روز بخوانید ایه ی مبارکه‌‌‌‌(و من یتق الله)تا( اخر سوره ی طلاق) را 3 مرتبه بعد از نمازهای واجب با 3 مرتبه صلوات در اول ان و 3 مرتبه صلوات در اخر ان./انشاءالله/


ایه جهت خیر و برکت پیدا کردن مغازه و منزل


(ایه ی59 سوره ی انعام) را بر صفحه ای از قلع نوشته و در دکان یا منزل خود اویز کنید.


خواص هفت ایه ی پر فظیلت

امام علی(ع)فرمودند:رسول اکرم(ص)روزی فرمودند: یا علی می خواهی چیزی به تو بیاموزم تا اگر خلق هفت اسمان و زمین جمع گردند نتوانند به تو اسیب وبدی رسانند و هیچ کس بر تو ظفر نیابد.گفتم:بلی.فرمودند:هفت ایه در قران است ان ها را این گونه بر خود بخوان و بدم،اول از پیش رو،دوم از پشت سر،سوم بالای سر،چهارم به سوی پایین،پنجم به طرف راست،ششم به طرف چپ و هفتم بر تمام اعضا.یا علی!هر کس این هفت ایه را بخواند یا با خود دارد حق تعالی هفتادهزار بدی را از نامه ی عمل او دور کند و هفتادهزار حسنه در نامه ی عمل او بنویسد و هفتادهزار قصر در بهشت برایش بنانماید و هفتادهزار حور و قصور و غلمان به او کرامت فرماید و هفتادهزار حله از حریر و دیبای بهشتی به او بپوشاند چنان که صفت ان ها را حق داند و دیگری نداند.یا علی!هر کس این هفت ایه را بخواند و با خود دارد خداوند در روز قیامت دارنده ی او را به حرمت این هفت ایه ببخشد اگر چه مستجوب کیفر باشد.و باز فرمودند:یا علی!هر که ان ها را بخواند و به خود بدمد اگر نزد امراء و حکام رود البته عزیز و مکرم باشد اگر چه بر او خشم گرفته باشد،نرم گرداند.و ان هفت ایه این ها هستند:(سوره توبه،ایه51)(سوره انعام،ایه17)(سوره هود،ایه56)(سوره هود،ایه6)(سوره عنکبوت،ایه60)(سوره فاطر،ایه2)(سوره الزمر،ایه38)

 

چهار ایه جهت نصرت و هیبت پیدا کردن

هر کس همراه داشته باشد این چهار ایه را نصرت یابد در نزد حاکمان و با هیبت باشد.این چهار ایه این ها هستند:(سوره بقره،ایه246)(سوره ال عمران،ایه181)(سوره نساء،ایه77)(سوره مائده،ایه27

ایه برای این که دچار فراموشی نشوید

(سوره بقره،ایه286


ایه جهت فرزند پسر

ایه الکرسی را بخوانید و بر انار شیرین بدمید و پیش از چهار ماهگی به حامله بدهید


ایه جهت نجات از سختی ها


ایه الکرسی را 12 مرتبه بخوانید.


ایه جهت محفوظ ماندن خانه از دزد

رسول خدا(ص)فرمودند:کسی که(ایه10سوره ال عمران) را نوشته و در قفلی که بر در خانه زده است بیاویزد ان خانه از دزد و غرق و از خرابی و از غیر این ها محفوظ خواهد ماند.

ایه جهت عزیز و محترم شدن

ایه الکرسی را بنویسید و بر بازوی خود ببندید،به هر جا روید عزیز و محترم هستید.


ایه جهت برامدن هر حاجت

اگر 3 بار ایه الکرسی را بر اب بخوانید و روی خود را با ان بشویید و دو رکعت نماز بگذارید و در رکعت اول 1 مرتبه حمد و در رکعت دوم 1 مرتبه ایه الکرسی را بخوانید،هر مرادی که داشته باشید براورده میشود./انشاءالله/


ایه جهت برامدن حوائج و پیروزی

هر کس در روز چهارشنبه(ایه22سوره حشر)را70بار بخواند،بر اهالی علم و قلم فائق اید و فتوحات از برای او دست دهد و حوائج او براورده شود و غنی و مکرم گردد./انشاءالله/

ایه جهت بستن زبان دشمن

(سوره یس،ایه65)را بخوانید و بر او بدمید.

ایه جهت اشتی نمودن

جهت اشتی کردن(ایه115سوره انعام)را 3مرتبه بخوانید و بر روی ان کس بدمید،ابته اشتی کند و عذرخواهی مجرب است.


ایاتی جهت فروش متاع
هرگاه متاعی به فروش نرود ایات زیر را بر روی کاغذ نوشته و در ان نهد،از غیب مشتری می رسد./انشاءالله/

ایه جهت دفع حمله سگ

حضرت رضا(ع)فرمودند:چون سگ بر تو حمله کرد فریا کرد،(ایه33سوره الرحمن) را بخوان.     

  

ایه جهت ایمن شدن از همه افات و امراض

(ایات1تا4سوره انعام)را هر صبح و شب7 بار بخوانید و هر نوبت دست بر بدن بمالید،از جمیع افات و امراض ایمن گردید.

ایه برای دفع کرم و ملخ از باغات

ایه الکرسی را نوشته و بر چهار گوشه ی باغ فرو ببرید.مفید است.

ایه ای که اگر همراهتان باشد از دردها صحت می یابید

هر کس(ایه محمد رسول الله را تا اخر انا فتحنا)در شب چهار دهم ماه مبارک رمضان بر پارچه سفیدی نوشته و ان را خوشبو نمایید و هر کس ان را با خود دارد از هر درد و مرضی صحت یابد.

ایه برای صحت

(ایه28سوره الاسراء) را بخوانید.

ایه برای شفا یافتن بیمار

(ایات 131تا132سوره طه)را بنویسید و بر بیمار اویزان کنید.

ایه به جهت دفع درد ساق پا

حضرت صادق(ع)فرمودند:این ابیه را 7مرتبه بر ان موضع بخوانید:(سوره کهف،ایه26)

ایه به جهت بر طرف شدن درد پا

امام حسین(ع)فرمودند:دست بر ان موضع گذاشته و(ایه67سوره الزمر) را بخوانید.+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم شهریور 1389ساعت 13:49  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

خواص چندگانه سور قرآن،

در كنزالمدفون سيوطي به نقل از حضرت علي (ع )روايت است كه قرائت ده سوره مانعي براي ده حالت است :
1-قرائت سوره حمد مانع از خشم و غضب خداوند....

.2- قرائت سوره يس مانع عطش روز محشر...

.3- سوره دخان مانع از هول روز قيامت..

.4-سوره واقعه مانع از فقر و پريشاني...

.5-سوره ملك مانع عذاب ...

.6- قرائت سوره كوثر مانع از خصومت و تسلط دشمنان ....

.7- كافرون مانع از كفر در حال مرگ ..

.8- سوره اخلاص مانع نفاق است

9- سوره فلق مانع از حسد حاسدين ....

.10- سوره ناس مانع قروض و وسوسه شيطان ميباشد

آياتي از قران مجيد

1) فاتحه: مال وثروت - زنده شدن مرده- آرام بخش درد ها- کليد بهبودي-برآورده شدن حاجات- درمان بيماري ها – رهايي از عزاب فرشتگان نوزده گانه- بخشش گناهان – راه رسيدن به بهشت جهت عبور از پل صراط – بخشايش گناهان پدر ومادر2) آل عمران: درود فرشتگان – رفع آتش دوزخ – پر بار شدن درخت – سهولت زايمان رفع ديون آسان شدن مشکلات – ازدياد روزي3) نساء : پاداش الهي – حکم صدقه – رهايي از فشار قبر4) مائده : استقامت در توحيداعطاي حسنات – بخشش گناهان5) انعام : رفع بيماري – ستايش فرشتگان تا روز قيامت – استجابت حا جات – نرفتن به دوزخ- محافظت فرشتگان از او – رفع ما ليخوليا – دفع بلايا6) اعراف : رفع بازخواست روز قيامت – همنشيني با حضرت آدم – مقابله با درندگان و دشمنان

...7) انفال : محافظت از نفاق – افتخار شيعه – شرمندگي دشمنان – شفاعت پيامبر در روز قيامت – محافظت در برابر تعدي – پيروزي در جنگ ها - درود فرشتگان – بخشندگي گناهان – ارتقاي مقام8) توبه : جلوگيري از نفاق – محافظت از دستبرد دزدان محافظت از آتش – اعطاي حسنات – رفع جهل – تقرب به خدا – رفع پيري –آشکار شدن عيوب - اعطراف دزد9) هود: اعطاي حسنات – رستگاري روز قيامت – بر انگيخته شدن در گروه پيامبران – بخشوده شدن گتاهان – استعانات از خداوند – پيروزي بر دشمنان – بيمناک شدن دشمنان از او – مقام شهيد يافتن در روز قيامت10) يوسف : چهره زيبا يافتن – رفع هراس – صالح شدن – دوري از زنا – آسان شدن سختي مرگمقاوم شدن در برابر چشم زخم – يافتن قدرت و مکنت –برآورده شدن حاجات11)رعد: رهايي ازصاعقه –ورود به بهشت شفيع شدن براي خانواده – کمک به انقلاب عليه ظالمان اعطاي حسنات استقامت در روز قيامت12)ابراهيم : رفع فقر وجنون ومصيبت – جلوگيري از گريه و وحشت کودک –گرفته شدن ازشير مادر –اعطاي حسنات – رفع ناراحتي کودکا ن13)حجر: اعطاي حسنات- رفع فقر و جنون ومصيبت –ازدياد شير زنان –ازدياد رزق حسن خريد و فروش14)نحل:عدم پرداخت تاوان –رفع هفتاد نوع بلا-استقرار در بهشت –ثمره دادن درختان –منغرض نمودن دشمنان –عدم بازخواست در روز قيامت15)اسراء:شاهد ظهور حضرت قاِِِئم شدن –خطا نرفتن تير –به سخن امدن کودک –قابل فهم شدن سختيها16)کهف:بيدار شدن به موقع از خواب شهيد از دنيا رفتن –بخشوده شدن گناهان –نوراني شدن –رفع تنگ دستي –امان يافتن از آزار-دور شدن آفات –در امان ماندن از فتنه دجا ل-قرار گرفتن در بهشت –کفاره شدن بر گناهان17)مريم:به دست آوردن ثروت و فرزند –اصحاب عيسي شدن در قيامت –شوکت سليمان يافتن درقيامت –اعطا حسنات-خواب هاي خوش ديدن –جلوگيري از دستبرد دزدان-رفع ترس-خير و برکت درخانه –دور شدن حوادث ناگوار از خانه18)طه:پاداش در آن دنيا ثواب مهاجرين وانصار را يافتن –شنيدن پاسخ مثبت در خواستگاري-ايجاد صلح –حفاظت در مقابل زورمداران –اجابت خاسته ها-خواستگار يافتن دختر –آسان شدن ازدواج19)انبيا:ديدن عجايب در خواب –رفع بي خوابي20)حج:تشرف به مکه –اهداي حسنات –سقوط حاکم ستمگر21)مومنون:عاقبت به خير شدن –به بهشت رفتن –تنفر از شراب22)نور:بيمه شدن جان و دارايي و زنان –آمريزيده شدن-اعطاي حسنات-محتلم نشدن عدم تمايل به نزديکي-23)فرقان: رهايي ازعذاب دوزخ –محاسبه نشدن –رفتن به بهشت –مردن حيوان مورد نظر –عدم اتمام معاملات24)شعرا:اولياي خداوند شدن –دچار مشکل نشدن –رفتن به بهشت –اعطاي حسنات –خواننده ي کتب الهي شدن –شفا از بيماريها –دستيابي به گنج –در امان ماندن از درد آتش و سيل سخت آمدن طلاق بر زن25)نمل:اعطاي حسنات –در امان ماندن خانه از مار و حيوانات موذي26)قصص:اعطاي حسنات-شهادت به راستگويي- رفع درد ها وبيماري ها –رفع شکم درد ودرد طهال وکبد27)عنکبوت :رفع گناهان –اعطاي حسنات-رفع بيماري ها ودردها –شادابي قلب – خوش خوابيدن28)روم:اعطاي حسنات –يافتن گمشده –بيمار کردن دشمن29)لقمان :حفاظت از شيطان – همنشيني با لقمان در قيامت –اعطاي حسنات – رفع بيماري ها ودردها قطع خونريزي بدن – رفع بيماري درد ورنج30)سجده:داده شدن ناممه عمل به دست راست –عدم بازخواست در روز قيامت – همنشيني با پيامبر و خاندانش در روز قيامت – ثواب راز ونياز شب قدر –رفع بيماري تب –درمان سر درد ودرد مفاصل – درمان تب سه روزه31)احزاب:قرار گرفتن کنار پيامبر وهمسرانش در روز قيامت –درامان بودن قبر –افزايش خواستگاران32)سباء:حفاظت شب تا صبح توسط خداوند –کسب خيرات در دنيا وآخرت –داشتن همنشين سالم در روز قيامت –دور شدن حيوانات و حشرات –بري شدن از ترس33)فاطر:ورود به بهشت –منکوب کردن مخالفين –رفع بيماري سردرد – جلوگيري از تخريب هنگام زلزله34)ياسين:افزايش رزق وروزي حفاظت شدن در برابر خطرات وشيطان وافت ها - ورود به بهشت – غسل به دستان فرشتگان –مصونيت از فشار قبر-نورانيت- همراهي فرشتگان در پل صراط – مقام بالا نزد خداوند –ايستادن درکنار پيامبران –شفاعت شدن –بازخواست نشد ن- همنشيني با پيامبر(ص)-اعطاي حسنات – مصون بودن در برابر فقر وبدهي و ويراني و بلا وجنون وجزام و وسواس و...-تخفيف وحشت قبر –آمرزش وخشنودي خداوند –ثواب دوازده بار تلاوت قرآن – تقويت حافظه-پيروزي در مناظرات – مصونيت در برابر چشم زخم وحسادت وجن وانس وجنون وحشرات –ازدياد شير در زنان35)صافات : تسهيل مرگ –مصون بودن در برابر آفات و بلايا – ازدياد رزق – حفاظت از گزند شيطان – مبعوث شدن با شهيدان – اعطاي حسنات – ديدن جنيان و عدم آسيب آنان – آرامش از اضطراب36)ص: اعطاي خيرات در دنيا و آخرت – ورود به بهشت – جلوگيري از گناهان صغيره و کبيره – آشکار کردن معايب حاکم يا قاضي-37)زمر: شرف و بزرگي در دنيا و آخرت – مورد احترام واقع شدن – حرمت آتش دوزخ بر او- ورودبه بهشت – کسب سلام پيامبران و صديقان – آمرزيده شدن –مورد ثنا و تشکر واقع شدن38)مومنون: بخشايش گناهان –کسب تقوا –خيردر اخرت –خرم شدن باغ- خير وبرکت مغازه – شفاي ماليخوليا – درمان دمل – رفع بيماري وحشت زدگي – التيام دل درد – درمان بي هوشي وغش –درمان دردطحال-39) فصلت: نورا نيت در روز قيامت قيامت – سعا دت در زندگي دنيوي – اعطاي حسنات درمان درد قلب- درمان چشم درد40)شوري : نورانيت در روز قيامت – ورود به بهشت – رفع چشم درد – درود فرشتگا ن بر او –در امان بودن از گزند مردم –رفع خطرات سفر41)زحزف: مصون بودن از گزند حيوانات زمين وفشار قبر – ورود به بهشت – عدم احتياج به دارو –رفع مرض صرع42)دخان: سهولت محاسبه در روز قيامت –پاداش ازاد کردن صد هزار فرد گرفتار- بخشيدن گناهان –رهايي از نيرنگ شيطان – خوابهاي نيکو ديد ن –رفع بيماري سر درد – ازدياد ثروت – رونق تجارت –رهايي ازگزند حاکم –محبوبيت نزد مردم – رفع بيماري يبوست43)جاثيه: نديدن آتش جهنم ونشنيد ن صدا وصيحه ي ان- همراهي حضرت محمد –ازبين رفتن ترس و وحشت در روز قيامت – پوشيده شدن زشتيها – در امان ماندن از قدرت زورمندان – محترم شدن نزد مردم – در امان ماندن از فتنه گران – نگهدار کودک خواهد بود
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم شهریور 1389ساعت 13:22  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

10توصيه براي شاد نگه داشتن زندگی زناشویی

دکتر پام اسپور،‌ روانشناس سرشناس رسانه‌ای در کتاب جدید خود ۱۰ راهکار مفید برای این هدف ارائه کرده که خلاصه آن در نشریه «دیلی اکسپرس» به چاپ رسیده است. این ۱۰ راهکار به قرار است:

۱- همیشه خودجوش و باانگیزه بمانید: کارهایی انجام دهید که بدون برنامه‌ریزی قبلی به نظر برسند مثلا به اداره همسرتان بروید و او را برای صرف ناهار با همدیگر دعوت کنید، بدون انتظار برای او هدیه کوچکی بخرید و یا بلیط کنسرت یا تئاتر به او بدهید.

۲- عشق خود را نشان دهید: هنگام صرف شام می‌توانید یک موسیقی ملایم بگذارید. شمع روشن کنید و به همسرتان بگویید که چقدر در طول روز به او فکر می‌کنید.

۳- به چشم‌های او نگاه کنید: وقتی با همسرتان صحبت می‌کنید به صورت او نگاه کنید. برخورد نگاه‌ها باعث می‌شود که بیشتر ارتباط بین یکدیگر را احساس کنید.

۴- حتی برای اعلام ناموافق بودن از موافقت شروع کنید: از مجادله و بحث با همسرتان پرهیز کنید. وقتی می‌خواهید عدم موافقت خود را اعلام کنید ابتدا با مناسب‌ترین و آرام‌ترین راه ممکن با جمله «حق با توست» شروع کنید.

۵- تغییر را همیشه مدنظر داشته باشید: با ظاهر جدید و متفاوت همسر خود را غافلگیر کنید. با یک راه ساده و سریع مثل رنگ کردن مو یا تغییر آرایش موها می‌توانید این کار را انجام دهید.

۶- یک کار غیرمنتظره انجام دهید: مثلا پس از دوش گرفتن برای او یک حوله گرم و مرتب آماده کنید.

۷- همیشه برای عشقتان جشن بگیرید: می‌تواند یک کار نمادین انجام دهید مثلا گیاه خاصی را که می‌دانید مورد علاقه همسرتان است خریداری کنید و یا در باغچه بکارید و به او بگویید که این کار نمایان کننده عشق شماست.

۸- مراقبت و محبت کنید: با یک کار کوچک که مستقیما به همسرتان نفع می‌رساند می‌توانید به او ابراز محبت کنید مثلا لباس‌های او را به خشک شویی ببرید. این کار شاید زمان زیادی نبرد اما به او نشان می‌دهید که چقدر به فکرش هستید.

۹- با رقیبتان صمیمی باشید: اگر کسی در زندگی همسرتان وجود دارد که وی را رقیب خود می‌دانید مانند بهترین دوست یا مادر همسرتان، از بحث کردن درباره آنها پرهیز کنید و در عوض با دعوت کردن آنها برای یک شام دوستانه همسر خود را غافلگیر کنید.

۱۰- گذشته را دوباره زنده کنید: ‌با نگاه کردن به فیلم‌های تعطیلات، تصاویر خانوادگی و عکسهای جشن ازدواج می‌توانید به استحکام رابطه زناشویی خود با همسرتان کمک کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم شهریور 1389ساعت 12:45  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

توصیه‎هایی برای زیارت حضرت رضاعلیه‎السلام

توصیه‎هایی برای زیارت حضرت رضا(علیه‎السلام)

حرم امام رضا علیه السلامبرای مشرف شدن به حرم حضرت علی بن موسی الرضا(علیه‌السلام) نکات و موارد متعددی در روایات ذکر شده است و بزرگان دین هم هر کدام نکات خاص و ویژه‌ای را عمل می‌نموده‌اند که در اینجا به بخشی از آنها اشاره می‌شود.
آنچه مسلم است این که زائر بر اساس توان نسبت به انجام این اعمال اقدام می‌نماید.
۱ـ اولین نکته‌ای که اینجا لازم است به آن اشاره شود، این است که موقعی که کسالت دارید یا خسته هستید و یا در حال و هوای دعا نیستید به زیارت نروید. اول خودتان را آماده کنید، بعد مشرف شوید.
۲ـ با رعایت نکته فوق، با آرامش، بدون توجه به اطراف و یا صحبت‌های غیر ضروری با اطرافیان، با توجه کامل قلب به حضرت رضا(علیه‌السلام) به طرف حرم حرکت کنید.
۳ـ گفتن ذکر «استغفرالله ذاالجلال و الاکرام من جمیع الذنوب و الاثام» در بین راه، یعنی از محل اقامت تا ورودی صحن مطهر.
۴ـ وقتی می‌خواهید پایتان را داخل صحن بگذارید چون فضا عوض می‌شود ذکر هم عوض می‌شود. در صحن آرام آرام به طرف حرم حرکت کنید و ذکر شریف «لا اله الا الله» را تکرار کنید تا آن که به روضه مقدسه برسید.
۵ـ با احترام در ورودی روضه مقدسه بایستید. وقتی اذن دخول را خواندید و رقت قلبی به شما دست داد و اشکتان جاری شد و یا حالتان تغییر کرد، بدانید که این علامت رخصت و اجازه ورود به روضه است.
۶ـ سجده کردن حرام است ولی عتبه‎بوسی مستحب مؤکد است.
۷ـ هنگام رویت ضریح مطهر و قدم برداشتن در روضه منوره بهتر است ذکر شریف «الله اکبر» را بگویی، البته با رعایت احترام و ادب.
۸ـ اگر مزاحمتی برای زائران حضرت به وجود نمی‌آید تا حد امکان به ضریح نزدیک شوید و زیارت‎های وارده را بخوانید. اگر امکانش نیست، اصرار نداشته باشید، چرا که آزار نرساندن به زائران حضرت، واجب‌تر است.
۹ـ بهتر است زیارت حضرت رضا(علیه‌السلام) و دعاها را از روی مفاتیح یا کتب معتبر موجود در حرم بخوانید.
۱۰ـ اگر ناراحتی و مشکلی ندارید، ایستاده و با صدای آرام زیارت را بخوانید تا موجب سلب حضور قلب از دیگران نشوید. به خاطر رعایت ادب و احترام در محضر حضرت، از دعوت دیگران به فرستادن صلوات با صدای بلند خودداری کنید.
۱۱ـ پس از خواندن زیارت، در صورت امکان به بالای سر حضرت بروید و به نیابت از حضرت ولی عصر(عج) نماز زیارت را بخوانید. اگر فرصت دارید دو رکعت نماز زیارت بخوانید که در رکعت اول بعد از حمد، سوره یس، و در رکعت دوم سوره الرحمن خوانده می‎شود و یا دو رکعت نماز مانند نماز صبح بخوانید با نیت نماز زیارت.
التماس دعا
گروه دین و اندیشه تبیان، هدهدی.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم شهریور 1389ساعت 12:33  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

40توصيه به اهل سير وسلوك

 
40توصيه به اهل سير وسلوك استاد شیخ محمد صالح کمیلی
 
 
 
 
به نام حضرت دوست

۱ - شروع به توبه عملی به نحوی که در اعمال یک شنبه اول ذی القعده در مفاتیج الجنان ذکر شده. سالک باید آن را هر سال تکرار کند و هرچند گاهی در اوایل سلوک آن را به جا بیاورد.

۲ - همیشه با وضو و طهارت بودن.

۳ - اینکه سالک نفس خود را هر روز به چهار کار متعهد کند.

اول : مشارطه

هنگام مشارطه هر روز صبح موقع بیدار شدن از

خواب است. و آن اینگونه است که برنامه عملی خود یعنی آنچه که قرار است از صبح تا شب انجام بدهد و یا ترک کند به خود عرضه دارد سپس آن را در جدولی بنویسد و یا اینکه به ذهن بسپارد و با نفس خود شرط ببندد که به کامل ترین نحوی آن را بجا بیاورد.

دوم: مراقبه

مراقبه در پله دوم بعد از مشارطه است. یعنی سالک در طول ساعات روز از چیزهایی که هنگام صبح بر خود عرضه و شرط کرده مراقبت کند. چرا که مشارطه بدون مراقبه همیشگی فایده ندارد.

سوم : محاسبه

محاسبه قبل از خواب است. این کار برای آن است که ببیند آیا به آنچه بر خود واجب کرده بود عمل کرده یا نه. به این ترتیب اگر جدول عملش کامل بود باید خدا را شکر کند که چنین توفیقی داشته و اگر ناقص بود نوبت به مواخذه و کیفر نفس می رسد که این، کار چهارمی به شمار می آید. پس باید با قضای کارهایی که انجام نداده نقصان خود را جبران کند. البته اگر تدارک آن به وسیله قضا کردن باشد. مانند قضا شدن نماز واجب یا مستحبی، و یا ممکن است راه تدارک، طلب حلالیت باشد. چنانچه موضوع حق الناس باشد، مثل غیبت کردن و مانند آن و گاهی تدارک کردن گذشته ها کار بیشتری می طلبد. مثلا آنکه نفس خود را به روزه یا انفاق یا توبه مجدد و گریه و استغفار آزار بدهد و بدین ترتیب خودش را با دست خودش به چیزهایی که با درجه ارتکاب جرمش تناسب دارد تنبیه و ادب کند. سالک باید بداند که اگر برای مدتی پی در پی به این دستورالعمل پای بند شود، به زودی خواهد دید که چگونه ترک گناهان و انجام واجبات برای او آسان می گردد و این دستور حتی نسبت به غیر مبتدی ها هم صادق است. هرچند در کیفیت و کمیت آن تفاوتی وجود دارد.

۴ - کم گویی، کم خوری و کم خوابی. اینها در نورانیت قلب تاثیر دارد.

۵ - ذکر همیشگی سالک باید یکی از موارد زیر باشد: " لا اله الا الله" یا " الحمد الله"، " یا حی یا قیوم"، " لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین" و " استغفر الله ربی و اتوب الیه" سالک باید به تناسب حال خود یکی از این اذکار را آزمایش کرده انتخاب کند. و اما ذکر خاص، پس باید آن را استاد به او بدهد.

۶ - سالک باید با خود تمرین سکوت کند تا اینکه سکوت ملکه نفس او شود.

۷ - سالک باید هنگام خواب رختخواب خود را مثل مرده در قبر یا حالت خوابیدن محتضر، رو به قبله بیندازد. همچنین در نشستن و مطالعه و بقیه کارهایش نیز باید این رو به قبله بودن را به خاطر تاثیر معنوی اش رعایت کند. بهترین حالت در رو به قبله نشستن به شرط اینکه سالک به آن عادت کند، حالت تشهد است در نماز چرا که ادب ویژه ای در این حالت ملموس است.

۸ - خواب او باید یک چهارم مجموع ساعتهای شبانه روز او باشد، یعنی فقط شش ساعت. کسی که خیلی خسته است می تواند یک ساعت بیشتر بخوابد.

۹ - غذا نخورد مگر اینکه احساس گرسنگی شدید کند و دست از غذا بکشد در حالی که هنوز اشتها دارد. به عبارت دیگر معده خود را از غذا سنگین نکند و از خوردن تنقلات مثل تخمه و مانند آن خودداری کند و چیزی مابین وعده های غذایی نخورد.

۱۰ - سالک باید به رسول اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) توسل داشته باشد و ایشان را در قلب خود حاضر بداند، خصوصا امام عصر (عج) را، چرا که او همان وجه خداست که اولیا به او رو می کنند. مداومت بر یاد ایشان موجب پدید آمدن ملکه حضور می شود.

۱۱ - در خوف و رجا میانه رو باشد.

۱۲ - زمانی که در زندگی مشکلاتی به او روی آورد، چه از نوع قضا و چه از نوع قدر باشد و دست خودش نباشد و چه از نوع دیگر، دهان به " چرا و چگونه" نگشاید. نه با زبان این حرف را بزند و نه با دل. چرا که در غیر این صورت اجر و منزلتش از دست خواهد رفت. با تمرین این حالت از مرتبه رضا و تسلیم بهره مند خواهد شد.

۱۳ -  سعی کند از موارد شبه انگیز در خوراک، نوشیدنی، لباس، خانه و ... دوری نماید و به آنچه که شکی در آن ندارد اکتفا نماید.

" رها کن آنچه را شک داری یه آنچه در آن شک نداری و یقین داری." این مضمون در حدیث آمده. البته در موارد ضروری و یا جایی که احتمال گرفتاری به مرض وسواس است. در جایی که شبهه را از غیر شبهه با نور باطن می توان تشخیص داد و یا جایی که دلیل متقنی برای شبهه ناک بودن وجود ندارد و می توان محل صحیحی پیدا کرد تسامح و اغماض جایز است.

۱۴ - به تدریج دوستانش را کم کند و از رفت و آمد با اهل غفلت و دنیا پرهیز کند و آنان را با انتخاب برادران دینی و الهی جایگزین کند و با ایشان رفاقت داشته باشد، آن هم به این شرط که به درد یکدیگر بخورند و همدیگر را در راه خدا کمک بدهند.

۱۵ - كار خیر را به خاطر مرسوم و متعارف بودنش یا بر اساس تقلید و یا عادتی از عادات عرفی انجام ندهد طوری كه خود را برای انجام دادن آن كار به خاطر رسومات اجتماعی و یا سنت های ساختگی خانوادگی و قومی و خویشاوندی مجبور ببیند. و در صورت لزوم این قبیل كارها را به مقدار اضطرار و با نیت خالص برای خدا انجام دهد. سید بحر العلوم رحمه الله در رساله‌اش آورده ترك عادات و رسوم، یكی از منازل سلوك است.

۱۶ -  سالك باید از اهل غفلت دوری كند. اهل غفلت ممكن است شامل خویشاوندان و زن و بچه نیز باشد. لذا باید در ادای حقوق ایشان به مقدار لازم از معاشرت اكتفا كرد.

۱۷ - با غفلت و نیات بد به وسیله‌ی تذكر همیشگی و به وسیله‌ی ایجاد قلبی از رذایل با كسب فضایل پاك و سلیم شده، بجنگد. و اما بدست آوردن اخلاق حمیده و دوری از اخلاق ناپسند نیز نقش مهم در تذكیه و تهذیب نفس دارد كه قبل از وارد شدن به میدان عرفان و سلوك باطنی می باشد.

۱۸ -  بر حسن اخلاق و معاشرت خود با پدر و مادر، خانواده، همسایه‌ها و كسی كه با او به سببی برخورد دارد محافظت نماید. (منظور خوش برخوردی با مردم است.)

۱۹ -  در سختی‌های راه به خدا و استادش اعتراض نكند.

۲۰ - در حضور و غیاب استاد احترام او را  كاملا نگه دارد و ارتباط روحی خود را با او حفظ كند و در غیاب او وی را دعا نماید ، هرچند كه غیبت او به طول بینجامد و در سرزمین دیگری باشد.

۲۱ - خدمت با استاد، رفقا و فقرا تمام كارها را آسان می كند.

۲۲ -  مدارا كردن با نفس خود در جمیع مراحل سیر و سلوك و شناخت اینكه سیر مراحل تدریجی است و یك دفعه انجام نخواهد شد. درك این مطلب امری ضروری است و سالك نباید از آن غافل شود.

۲۳ - با ذریه ی رسول خدا (ص) با بزرگی و كرامت برخورد كند و در حد توان خود در برآوردن حاجات ایشان بكوشد.

۲۴ - قبل از خواب آیه الكرسی و برخی از سوره‌های قرآن را بخواند، خصوصا مسبحات شش‌گانه را، یعنی سوره‌های حدید، حشر، جمعه، اعلی، تغابن و صف.

۲۵ - وقتی را برای تفكر در نشانه‌های آفاقی و انفسی عالم هستی اختصاص دهد.

۲۶ - سجده یونسیه را كه طولانی هم هست بجا بیاورد، به این ترتیب كه ذكر " لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین" را اقلا چهارصد مرتبه در سجده بگوید، گرچه بیشتر از این نیز می توان گفت. سالك باید در بیرون آمدنش از ظلمات نفس به خدا ملتجی شود و در آغاز عمل كردن به این سجده باید یك سال به آن مداومت بورزد.

۲۷ -  در شب جمعه و عصر جمعه سوره‌ی قدر را صد مرتبه بخواند.

۲۸ - دست راست خود را بعد از نماز صبح روی سینه خود بگذارد و هفتاد بار بگوید "یا فتاح" و با آن فتوحات قلبی را برای خود نیت كند.

۲۹ - انگشتر عقیق و فیروزه در دست راست كند.

۳۰ -  بعضی اعمال مستحبی، مانند صدقه و نماز نافله شب مخصوصا نماز شب را انجام دهد. زیرا محال است كه سالك بدون تهجد و نماز شب و بیدار بودن در آخر شب و مناجات و تلاوت قرآن و تفكر عرفانی مفید و چیزهایی از این قبیل كه انجامش آسان باشد، به جایی از مقامات عرفان برسد.

۳۱ - قرائت سوره "یس" در هر صبح و قرائت سوره "واقعه" در هر شب. بهترین وقت تلاوت واقعه ركعت اول نافله عشا می‌باشد.

۳۲ - مداومت بر خواندن زیارات و ادعیه ذیل:

"زیارت جامعه كبیره" در شب یا روز جمعه.

"زیارت عاشورا" در هر روز چنانچه امكان دارد.

"زیارت آل یاسین" ویژه امام مهدی (عج)، هر صبح جمعه به همراه دعای ندبه.

"دعای سمات" قبل از غروب روز جمعه.

"دعای عهد" ویژه حجت –عج الله تعالی فرجه الشریف- و دعای "صباح" ویژه امام علی (ع) در هر صبحگاه.

مناجات "خمس عشر" و " مناجات امام علی (ع)" و دعای "حزین" كه بعد از نماز شب خوانده می شود و دعای "مكارم اخلاق" و برخی از ادعیه صحیفه سجادیه كه با حال و وقت سالك مناسبت دارد.

و دعای " اللهم عرفنی نفسك" بعد از نمازها و دعای " یا من تحل به عقد المكاره" و دعای " اعددت لك هول لا اله الا الله". نیز باید سالك قبل از شروع دعا و زیارت و یا همزمان با خواندن آنها خاشعانه و خاضعانه و با حضور قلب و توجه معنی، سعی در توجه و تفكر و مطالعه همراه با مدارا و طمانینه داشته باشد و در بدست آوردن این معنی در محل و منزل و هوا و مكان مناسب و در آماده كردن اسباب و ملزومات آن كوشش نماید. و الله هو الموفق المعین.

۳۳ - روزه مستحبی بگیرد. چنانچه در ایام البیض هر ماه و ایام خاص در طی سال وارد شده است. البته هر وقت كه برایش امكان داشته باشد و با سلامتی مزاجش نیز سازگاری داشته باشد.

۳۴ - به زیارت اهل قبور و امام زاده‌ها و مرقد علما و بزرگان برود ولو هفته‌ای یكبار در شب‌های جمعه (عصر پنج شنبه) بین قبور بنشیند و در مرگ تفكر كند و از آن عبرت بگیرد.

۳۵ -  به زیارت مومنین و علمای ربانی و پیران كهنسال برود كه در مجالست با ایشان و نگاه كردن به چهره ایشان به یاد خدا و آخرت می افتد و تحت تاثیر موعظه‌ها و نشست و برخاست با ایشان قرار می‌گیرد.

۳۶ - به زیارت مشاهد شریفه و عتبات مقدسه و حج عمره برود و همه اینها را نه مانند مردمی انجام دهد كه برای ثواب و برآوردن حاجات به زیارت می روند. بلكه زیارت سالك باید بر مبنای معرفت، نور، بصیرت، حب، عشق و تقویت حالت حضور همیشگی باید. كما اینكه نماز عارف و حالات عرفنی اش مقید به زمان ادای فریضه نیست بلكه در همه اوقات متذكر خدای سبحان است و حالت نماز دارد.

۳۷ -  مطالعه احوال عرفا و کلمات و وصایای ایشان از کتب معتبری مثل " تذکره المتقین" نوشته شیخ محمد بهاری همدانی و " المراقبات" تالیف مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و دو کتاب معروف دیگرش " رساله لقاء الله و اسرار الصلاه" و " جامع السعادات" و " معراج السعاده" علامه نراقی و کتاب های علامه تهرانی و خصوصا کتاب " لب اللباب" و " روح مجرد" و دیوان اشعار مرحوم ابن فارض مصری و همچنین حافظ شیراز و مثنوی مولوی

۳۸ - مطالعه هفتگی حدیث عنوان بصری كه در كتاب روح مجرد نیز ذكر شده است.

۳۹ - سالك باید خود را هر روز به تلاوت قرآن ملزم كند و اقلا پنجاه آیه بخواند.

۴۰ -  نسبت به حضور در جلسات هفتگی كه در محضر استاد و رفقایش تشكیل می شود مداومت كند البته اگر چنین مجالسی برقرار باشد.

 (المطالب السلوکیه)


+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم شهریور 1389ساعت 12:30  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

24توصيه از استاد العرفاء مرحوم قاضي طباطبايي

 توصیه های استاد العرفا آیت الله سید علی قاضی طباطبایی(ره)

مطالب زیر گزیده ای از توصیه ها و وصایای آیت الله سید علی قاضی (ره) است که به شاگردان و اطرافیان خود فرموده اند و ما آن ها را به اختصار ذکر می نماییم. باشد که کلامش چون صاعقه ای بر قلبمان بدرخشد و راهنمایمان در تاریکی ها باشد.

نماز
شما را سفارش می کنم به اینکه نمازهایتان را در بهترین و با فضیلت ترین اوقات آنها به جا بیاورید و آن نمازها با نوافل، 51 رکعت است؛ پس اگر نتوانستید، 44 رکعت بخوانید و اگر مشغله های دنیوی نگذاشت آنها را به جا آورید، حداقل نماز توابین را بخوانید [ نماز اهل انابه و توبه هشت رکعت هنگام زوال است ].

مرحوم علامه طباطبایی و آیت الله بهجت از ایشان نقل می کنند که می فرمودند: « اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند. »
مرحوم آقای سید هاشم رضوی هندی می فرمایند: روزی یکی را به محضر آقای قاضی آوردند که مثلا آقا دستش را بگیرد و راهنمایی اش کند. مرحوم آقای قاضی فرموده بودند: « به این آقا بگویید که نماز را در اول وقت بخواند. »بعد معلوم شد که آن آقا وسواس در عبادات داشته و نماز را تا آخر وقت به تأخیر می انداخته است.

اما وصیت های دیگر، عمده آنها نماز است. می فرمودند نماز را بازاری نکنید اول وقت به جا بیاورید با خضوع و خشوع. اگر نماز را تحفظ کردید همه چیزتان محفوظ میماند و تسبیح صدیقه کبری سلام الله علیها که از ذکر کبیر به شمار می آید و آیت الکرسی در تعقیب نماز ترک نشود.
دعا در قنوت نماز آقای قاضی به شاگردان خود دستور می دادند این دعا را در قنوت نماز هایشان بخوانند: « اللهم ارزقنی حبّک و حبّ ما تحبه، و حبّ من یحبّک، والعمل الذی یبلغنی إلی حبّک واجعل حبّک احبّ الاشیاء إلی. »
  
 
 

آیت الله نجابت می فرمودند: آیت الله میرزا علی قاضی به مرحوم آیت الله شیخ علی محمد بروجردی (از شاگردان برجسته آقای قاضی) فرموده بودند که: « هیچ گاه از قرآن جدا مشو و ایشان تا آخر عمر بر این سفارش آقای قاضی وفادار و پایبند بود. هر وقت از کارهای ضروری و روزمره فارغ می شد، قرآن می خواند و با قرآن بود. »
آقای سید محمد حسن قاضی می فرمایند: « چند سفارش ایشان عبارت است از: اول روخوانی قرآن. می فرمودند قرآن را خوب و صحیح بخوانید. توصیه دیگر ایشان راجع به دوره تاریخ اسلام بود. می فرمودند یک دوره تاریخ اسلام را از ولادت حضرت پیغمبر(ص) تا 255 هـ.ق یا 260 هـ.ق بخوانید. و بعد از عمل به این ها می فرمودند برو نمازشب بخوان! »
آیت الله قاضی در نامه ای به آیت الله طباطبایی می فرمودند: « دستورالعمل، قرآن کریم است؛ فیه دواء کل دواء و شفاء کل عله و دوا کل غله علماً و عملاً و حالاً. آن قره العیون مخلصین را همیشه جلوی چشم داشته باشید و با آن هادی طریق مقیم و صراط مستقیم سیر نمایید و از جمله سیرهای شریف آن قرائت است به حسن صورت و آداب دیگر، خصوص در بطون لیالی...»
و نیز:« بر شما باد به قرائت قرآن کریم در شب با صدای زیبا و غم انگیز، پس آن نوشیدنی و شراب مؤمنان است. تلاوت قرآن کمتر از یک جزء نباشد. »
 
 
 
نماز شب


« اما نماز شب پس هیچ چاره و گریزی برای مؤمنین از آن نیست، و تعجب از کسی است که می خواهد به کمال دست یابد و در حالی که برای نماز شب قیام نمی کند و ما نشنیدیم که احدی بتواند به آن مقامات دست یابد مگر به وسیله نماز شب. »
علامه طباطبایی می فرمودند: « چون در نجف اشرف برای تحصیل مشرف شدم، از نقطه نظر قرابت و خویشاوندی گاه گاهی به محضر مرحوم قاضی شرفیاب می شدم تا یک روز در مدرسه ای ایستاده بودم که مرحوم قاضی از آن جا عبور می کردند. چون به من رسیدند، دست خود را روی شانه من گذاردند و گفتند: ای فرزند! دنیا می خواهی نماز شب بخوان، آخرت می خواهی نماز شب بخوان! »
حاج سید هاشم حداد می فرمودند: « مرحوم آقا خودش این طور بود و به ما هم این طور دستور داده بود که در میان شب وقتی برای نماز شب برمی خیزید، چیز مختصری تناول کنید، مثلاً چای یا دوغ یا یک خوشه انگور یا چیز مختصر دیگری که بدن شما از کسالت بیرون آید و نشاط برای عبادت داشته باشید
 
 
 
 

توسل به ائمه أطهار(علیهم اسلام)
آیت الله سید علی آقا قاضی در یکی از نامه هایش چنین مرقوم فرمودند: « .... و تمام طرق .... توسل به ائمه أطهار(ع) و توجه تام به مبدأ است. چونکه صد آمد، نود هم پیش ما است. با دراویش و طریق آنها کاری نداریم. طریقه، طریقه علما و فقها است، با صدق و صفا. »


توسل به حضرت سیدالشهدا(علیه السلام)
محال است انسانی به جز از راه سیدالشهدا علیه السلام به مقام توحید برسد.سریان فیوضات و خیرات از مسیر حضرت سیدالشهدا علیه السلام است و پیشکار این فضیلت هم حضرت قمر بنی هاشم ابالفضل العباس علیه السلام است.دعا برای فرج امام زمان(ارواحنا فداه)
از آن چیزها که بسیار لازم و با اهمیت است دعا برای فرج حضرت حجت ـ صلوات الله علیه ـ در قنوت نماز وتر است بلکه در هر روز و در همه دعاها.
 
 
رابطه ی با خلق خدا و حق الناس
دل هیچ کس را نرنجانید! دیگر آن که، گر چه این حرفها آهن سرد کوبیدن است، ولی بنده لازم است بگویم اطاعت والدین، حسن خلق، ملازمت صدق، موافقت ظاهر با باطن و ترک خدعه و حیله و تقدم در سلام و نیکویی کردن با هر برّ و فاجر، مگر در جایی که خدا نهی کرده. الله الله الله که دل هیچ کس را نرنجانید!
تا توانی دلی بدست آور *** دل شکستن هنر نمی باشد


حق الناس آیت الله نجابت نقل می کند: وقتی که بنده مشرف شدم خدمت ایشان فرمودند: « هر حقی که هر کس بر گردن تو دارد باید ادا کنی. خدمت ایشان عرض کردم:مدتی قبل در بین شاگردهایم که نزد بنده درس طلبگی می خواندند، یکی خوب درس نمی خواند. بنده ایشان را تنبیه کردم. اذن از ولیّ او هم داشتم در تربیت. در ضمن این جا هم نیست که از او طلب رضایت کنم. می فرمودند: « هیچ راهی نداری، باید پیدایش کنی. گفتم آدرس ندارم، گفتند باید پیدا کنی.
آقای قاضی فرمودند : هر حقی که برگردنت باشد تا ادا نکنی باب روحانیت، باب قرب، باب معرفت باز شدنی نیست. یعنی این ها همه مال حضرت احدیت است. و حضرت احدیت رضایت خود را در راضی شدن مردم قرار داده است.»
 
رفع ناراحتی های روحی


آن مرحوم در هنگام اضطراب و ناراحتی های روحی، خواندن این کلمات را سفارش می کردند: « لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الحمد و له الملک و هو علی کل شیء قدیر، أعوذ بالله من همزات الشیاطین و أعوذ بک ربی من أن یحضرون إن الله هوالسمیع العلیم: هیچ معبودی جز خداوند یکتای بی شریک وجود ندارد و ستایش و حکومت مخصوص اوست و او بر هر کاری تواناست. از وسوسه های شیاطین به خدا پناه می برم و به تو پناه می برم ای پروردگارم از این که نزد من حاضر شوند. همانا خداوند شنوا و داناست. »اوراد و اذکار معمول بر شما باد به التزام به وردهای معمول که در دسترس هر یک از شماست؛ و سجده معهوده از 500 مرتبه تا هزار بار.


رفتن به مساجد
زیارت مشهد اعظم ـ برای کسی که مجاور آنجاست ـ در هر روز، و رفتن به مساجد معظمه در حد امکان و همین طور سایر مساجد، همانا مؤمن در مسجد مانند ماهی در آب است!زیارت برادران مومن
زیاد به زیارت و دیدار برادران نیک سیرت بروید، چرا که آنها برادران شما در پیمودن راه و رفیق در مشکلات هستند.

رفع گرفتاری
علامه لاهیجانی انصاری روزی از ایشان پرسیدند که در مواقع اضطرار و گرفتاری چه در امور دنیوی و یا در امور اخروی و بن بست کارها به چه ذکری مشغول شویم تا گشایش یابد؟ در جواب فرمودند: « پس از 5 بار صلوات و قرائت آیة الکرسی در دل خود بدون آوردن به زبان بسیار بگو:
« اللهم اجعلنی فی درعک الحصینة التی تجعل فیها من تشاء : بار پروردگارا! مرا در حصن و پناهگاه خود و در جوشن و زره محکمت قرار بده که در آن هر کس را که بخواهی قرار می دهی تا گشایش یابد. »
 
 
برآورده شدن حاجت و ..

« مرحوم قاضی قرائت دعای زیر( دعای سریع الاجابه، مفاتیح الجنان ) را به مدت چهل شب، هر شب یک تا صد بار برای برآورده شدن حاجت سالکان درگاه الهی مفید می دانستند: إلهی کیف أدعوک و أنا أنا و کیف أقطع رجایی منک و أنت أنت؟ إلهی أذا لم أسئلک فتعطین فمن ذاالذی أدعوه فیعطینی؟ ألهی إذا لم أدعک فستجیب لی، فمن ذاالذی أدعوه فیستجیب لی؟ إلهی إذا لم أتضرع إلیک فترحمنی فمن ذا الذی أتضرع إلیه فیرحمنی؟ إلهی فکما فلقت البحر لموسی و نجیته أسئلک أن تصلی علی محمد و آل محمد و إن تنجینی مما أنا فیه و تفرج عنی فرجا عاجلا غیر أجل بفضلک و رحمتک یا أرحم الراحمین. »عرضه خود به امیرالمؤمنین سلام الله علیه
حاج سید عبدالکریم کشمیری(ره) می فرماید: « روزی با آقا سید مهدی قاضی، فرزند استادم آقا میرزا علی قاضی (ره) در مسجد هندی نشسته بودیم. ایشان گفت: شما که در برخی امور ماهر و متبحر هستید بگویید پدرم به من چه وصیتی کرده است؟ من بلافاصله به پشت بام مسجد رفتم و تأملی کرده، ذکری بر زبان راندم. به دلم الهام شد آقای قاضی به وی دو نصیحت کرده است: اول این که هر روز خودت را بر امیرالمؤمنین علیه السلام عرضه کن و دیگر این که اگر فقر و فاقه به تو فشار آورد به قصد کمک مالی، به منازل و بیوت مراجع نرو. »

دعای "یا من احتجب..."
« آقای سید هاشم حداد در موقع خوابیدن دعای « اللهم یا من إحتجب بشعاع نوره...» را قرائت می کردند و چه بسا می شد که در قنوت نماز می خواندند. و چون از بعضی از شاگردان دیگر مرحوم قاضی شنیده شده است، معلوم می شود اصلش از مرحوم قاضی بوده است.
این دعا با مختصر اختلافی در لفظ، در «مهج الدعوات» ص 108 مرحوم سید بن طاووس موجود است که آن را از محمد ابن حنیفه از رسول خدا (ص) روایت نموده است و برای آن آثار و خواص عجیبی را نقل کرده است. »
 
 
 
تقویت حافظه و ...
آن مرحوم برای تقویت حافظه، خواندن آیت الکرسی و معوذتین ( دو سوره مبارکه ناس و فلق ) را سفارش می فرمودند.

مدد از روح بزرگان
« آقای قاضی(ره) به همه توصیه می کردند که: اگر قبری از امام زادگان یا علما و بزرگان در اطرافتان یا شهرتان است حتماً بروید. »

عمل به دانسته ها
برو آنچه از نیکی که می دانی درست عمل کن؛ در نهایت دقت و سعی، بدان که تو عارف خواهی بود.

کلید سعادت دنیا و آخرت
سید علی آقا قاضی در یکی دیگر از نامه هایش چنین می نگارد: « بسم الله الرحمن الرحیم، بعد حمدالله جل شأنه و الصلاة والسلام علی رسوله و آله؛ حضرت آقا! تمام این خرابی ها که از جمله است وسواس و عدم طمأنینه، از غفلت است؛ و غفلت کمتر مرتبه اش، غفلت از اوامر الهیه است و مراتب دیگر دارد که به آنها إن شاء الله نمی رسید و سبب تمام غفلات، غفلت از مرگ است و تخیل ماندن در دنیا؛ پس اگر می خواهید از جمیع ترس و هراس و وسواس ایمن باشید دائماً در فکر مرگ و استعداد لقاء الله تعالی باشید و این است جوهر گرانبها و مفتاح سعادت دنیا و آخرت؛ پس فکر و ملاحظه نمائید چه چیز شما را از او مانع و مشغول می کند، اگر عاقلی!
و به جهت تسهیل این معنی چند چیز دیگر به سر کار بنویسد بلکه از آنها استعانتی بجوئی:
اول ـ بعد از تصحیح تقلید یا اجتهاد مواظبت تامه به فرائض خمسه و سائر فرائض در احسن اوقات؛
و سعی کردن که روز به روز خشوع و خضوع بیشتر گردد؛
و تسبیح صدیقه طاهره ـ صلوات الله علیها ـ بعد از هر نماز؛
و خواندن آیه الکرسی ـ کذلک ـ ؛
و سجده شکر و خواندن سوره « یس » بعد از نماز صبح؛
و « واقعه» در شبها؛
و مواظبت بر نوافل لیلیه؛
و قرائت مسبّحات در هر شب قبل از خواب و خواندن معوذات در شفع و وتر و استغفار هفتاد مرتبه در آن و ایضاً بعد از صلاة عصر؛
و این ذکر را بعد از صلوات صبح و مغرب یا در صباح و عشاء ده دفعه بخوانید: « لا إله إلا الله وحده لا شریک له، له الحمد و له الملک و هو علی کل شیء قدیر، أعوذ بالله من همزات الشیاطین و أعوذ بک ربی أن یحضرون إن الله هو السمیع العلیم. »
مدتی به این مداومت نمائید بلکه حالی رخ دهد که طالب استقامت شوید إن شاء الله تعالی
 
 
 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم شهریور 1389ساعت 12:18  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

8توصيه ايت الله قاضي

   شما را سفارش می کنم به اینکه نمازهایتان را در بهترین و با فضیلت ترین اوقات آنها به جا بیاورید و آن نمازها با نوافل، 51 رکعت است؛ پس اگر نتوانستید، 44 رکعت بخوانید و اگر مشغله های دنیوی نگذاشت آنها را به جا آورید، حداقل نماز توابین را بخوانید [ نماز اهل انابه و توبه هشت رکعت هنگام زوال است ].

 


*   می فرمودند نماز را بازاری نکنید اول وقت به جا بیاورید با خضوع و خشوع. اگر نماز را تحفظ کردید همه چیزتان محفوظ میماند و تسبیح صدیقه کبری سلام الله علیها که از ذکر کبیر به شمار می آید و آیت الکرسی در تعقیب نماز ترک نشود.


 


*   چند سفارش ایشان عبارت است از: اول روخوانی قرآن. می فرمودند قرآن را خوب و صحیح بخوانید. توصیه دیگر ایشان راجع به دوره تاریخ اسلام بود. می فرمودند یک دوره تاریخ اسلام را از ولادت حضرت پیغمبر(ص) تا 255 هـ.ق یا 260 هـ.ق بخوانید. و بعد از عمل به این ها می فرمودند برو نمازشب بخوان!


 


*   اما نماز شب پس هیچ چاره و گریزی برای مؤمنین از آن نیست، و تعجب از کسی است که می خواهد به کمال دست یابد و در حالی که برای نماز شب قیام نمی کند و ما نشنیدیم که احدی بتواند به آن مقامات دست یابد مگر به وسیله نماز شب 


 


*   علامه طباطبایی می فرمودند: « چون در نجف اشرف برای تحصیل مشرف شدم، از نقطه نظر قرابت و خویشاوندی گاه گاهی به محضر مرحوم قاضی شرفیاب می شدم تا یک روز در مدرسه ای ایستاده بودم که مرحوم قاضی از آن جا عبور می کردند. چون به من رسیدند، دست خود را روی شانه من گذاردند و گفتند: ای فرزند! دنیا می خواهی نماز شب بخوان، آخرت می خواهی نماز شب بخوان! »


 


*   « اما نماز شب پس هیچ چاره و گریزی برای مؤمنین از آن نیست، و تعجب از کسی است که می خواهد به کمال دست یابد و در حالی که برای نماز شب قیام نمی کند و ما نشنیدیم که احدی بتواند به آن مقامات دست یابد مگر به وسیله نماز شب. »


 


 


*   از آن چیزها که بسیار لازم و با اهمیت است دعا برای فرج حضرت حجت ـ صلوات الله علیه ـ در قنوت نماز وتر است بلکه در هر روز و در همه دعاها.


 


*   دیگر آن که، گر چه این حرفها آهن سرد کوبیدن است، ولی بنده لازم است بگویم اطاعت والدین، حسن خلق، ملازمت صدق، موافقت ظاهر با باطن و ترک خدعه و حیله و تقدم در سلام و نیکویی کردن با هر برّ و فاجر، مگر در جایی که خدا نهی کرده. الله الله الله که دل هیچ کس را نرنجانید!


                        تا توانی دلی بدست آور *** دل شکستن هنر نمی باشد


 


 


 + نوشته شده در  یکشنبه هفتم شهریور 1389ساعت 12:4  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

راهکارهاي درک بهتر ماه مبارک رمضان توسط ايت الله مظاهري

راهکارهاي درک بهتر ماه مبارک رمضان

براي استفاده بهتر از فرصت معنوي ماه مبارک رمضان، براي اينکه مشمول لطف خدا شويم، توفيق عبادت و بندگي و ترک معصيت پيدا کنيم، در اين ماه مبارک قدمي در معنويت برداريم، خودسازي و تهذيب نفس کنيم، براي اينکه بتوانيم به حسن عاقبت دست يابيم و حوائج ما مستجاب و گرفتاري‌ها رفع گردد، چهار راهکار وجود دارد که ذيلاً به آن اشاره مي‌شود:

1) پرهيز از غذاي حرام و شبهه‌ناک

مراقب باشيد لااقل در ماه مبارک رمضان غذاي حرام و شبهه‌ناک نخوريد. خداوند به کسي که در شکم او غذاي حرام وجود دارد، نظر لطف نمي‌کند. عبادات چنين کسي ممکن است از نظر ظاهري صحيح باشد ولي مورد قبول و پذيرش خداوند سبحان واقع نمي‌شود.

حتي اگر نمي‌توانيد درآمد خود را براي هميشه حلال و پاک کنيد، اگر توفيق پرداخت خمس و زکات نداريد، لااقل براي اين يک ماه، مبلغي جدا کنيد و خمس و زکات آن را پرداخت کنيد و با اجازه يک مجتهد جامع‌الشّرايط مبلغ مصرفي خوراک خود و خانواده را از آن مبلغ بپردازيد.

قبل از ماه مبارک رمضان، دارايي خود را حلال کنيد تا بتوانيد توبه کنيد و پاک و پاکيزه و با آمادگي به استقبال اين ماه شريف برويد و بتوانيد از برکات آن استفاده لازم را ببريد. کسب حلال به خصوص در زمان حاضر بسيار مشکل است، اما امر لازمي است و نمي‌شود مال حرام در زندگي کسي باشد و رستگار شود و عاقبت به خير گردد.

لذا تقاضا دارم لااقل در ماه مبارک رمضان از غذاي حرام و شبهه‌ناک پرهيز کنيد تا بتوانيد اين ماه را با دعاي مستجاب سپري کنيد و به ملکه تقوا دست يابيد.

2) ارتباط با خداوند از طريق انس با نماز جماعت و قرآن و دعا

بنابر تأکيد اسلام، مساجد هميشه بايد در وقت نماز پر از جمعيت باشد. قرآن کريم همواره تأکيد مي‌فرمايد که: «وَ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاة»[2]

يعني نماز را زنده بداريد. نمي‌گويد نماز بخوانيد، بلکه بر زنده نگاه داشتن نماز تأکيد دارد و مقصود قرآن کريم، اقامه نماز جماعت است.

در وقت نماز، همه‌جا بايد تعطيل باشد و مساجد مملوّ از جمعيت مسلمانان باشد. عدم اهميت به نماز، يعني شلوغ بودن خيابان و مراکز تفريحي و ساير مکان‌ها در وقت نماز و خلوت بودن مساجد، ننگ بزرگي براي مسلمين محسوب مي‌شود و مورد مذمّت و نکوهش قرآن کريم مي‌باشد. چنانکه مي‌فرمايد:

«فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ»[3]

حال اگر اين ننگ بزرگ را در طول سال داريم، تقاضا دارم لااقل در ماه مبارک رمضان، حضور جدي در مساجد داشته باشيد و با نماز جماعت و قرآن کريم انس بگيريد.

اگر مي‌خواهيد خداوند متعال نظر لطفي به شما بکند، مساجد را پر کنيد و از طريق نماز جماعت و قرآن کريم و دعا، رابطه خود را با خداوند محکم کنيد تا مشمول عنايات ويژه حق تعالي شويد.

همچنين لازم است ائمه جماعت و روحانيون مساجد، پس از نماز براي مردم سخنراني کنند و «اعتقادات»، «اخلاق» و احکام» اسلام را براي مردم تبيين نمايند.

3) رسيدگي به ديگران

رابط? با خداوند متعال، يک بال براي پرواز است و بال ديگري که براي حرکت صعودي انسان به سوي معنويات لازم است، رابطه با مردم مي‌باشد.

قرآن کريم مکرراً مي‌فرمايد که: «أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاة» يعني هم با خداوند و هم با مردم رابطه داشته باشيد.

همه بايد به هر اندازه که مي‌توانند، به مستمندان رسيدگي کنند. از ما انتظار نمي‌رود که مثل اهل‌بيت«سلام‌الله عليهم» از افطار خود بگذريم و به ديگران ببخشيم، ولي وظيفه داريم که تشريفات و تجمّلات را حذف کنيم و به جاي آن از نيازمندان دستگيري نماييم.

همه بايد ساده‌زيست باشند و هرچه از ساده‌زيستي اضافه مي‌آورند با احترام کامل و مخفيانه به فقرا ببخشند. اختلاف طبقاتي در جامعه امروزي کولاک مي‌کند. عده‌اي از مردم بسيار ثروتمند و عده زيادي فقير هستند. گروهي تجملگرا شده‌اند و تشريفات زيادي در زندگي دارند و گروهي ديگر حتي در تهيه افطار خود مشکل دارند. چنين افرادي که زياد هم هستند، آبرومندند و نمي‌توانند به کسي رو بيندازند.

اگر به دستور قرآن کريم عمل شود و رسيدگي به نيازمندان جايگزين تجملگرايي شود، فقر از جامعه رخت برمي‌بندد. لذا تقاضا دارم لااقل در اين يک ماه به فکر ديگران باشيد و از مستمندان دستگيري کنيد. در اين يک ماه، مبلغي که هميشه صرف تشريفات مي‌کنيد، به فقرا ببخشيد. اگر کسي بتواند شکم يک نفر گرسنه را سير کند، خداوند وعده داده است او را عاقبت به خير مي‌کند. چنين کسي ذلّت بعد از عزّت پيدا نمي‌کند و خود او و فرزندانش از انحراف فکري که امروزه بسياري از جوانان را مبتلا کرده است و نزديک است دين و مذهب آنان را بگيرد، مصون مي‌مانند. نهايتاً با دين از دنيا مي‌رود و هنگام مرگ اميرالمؤمنين به فرياد او خواهند رسيد.

4) اجتناب از گناه

در ماه مبارک رمضان، چشم و گوش و زبان خود را کنترل کنيد. از نگاه‌هاي آلوده بپرهيزيد. از ديدن فيلم‌ها و برنامه‌هاي حرام و بيهوده در ماهواره و اينترنت و تلويزيون دوري گزينيد. غنا و موسيقي و حرف‌هاي حرام و بيهوده نشنويد. غيبت نکنيد، تهمت نزنيد، شايعه‌پراکني نکنيد، دروغ نگوييد و به کسي توهين نکنيد.

گاهي مشاهده مي‌شود هنگام افطار، برخي غيبت مي‌کنند و تهمت مي‌زنند. معلوم است چنين افرادي روزه نبوده‌اند، فقط گرسنگي و تشنگي را تحمل کرده‌اند.

روزه‌اي که همراه با گناه باشد، روزه واقعي نيست و مقبول درگاه الهي واقع نمي‌شود.

علاوه بر گناه، از گفتار و کردار بيهوده و بي‌نتيجه هم بايد اجتناب شود. بعضي صحبت‌ها غيبت و تهمت و دروغ نيست ولي بيهوده است و نه نتيجه دنيا دارد، نه نتيجه آخرت. اينگونه حرف‌ها فشار قبر دارد و بايد از آن پرهيز شود. بياييد لااقل در اين ماه زبان خود را از گناه و بيهوده‌گويي حفظ کنيد.

کسي که گناه و کردار بيهوده و بي‌نتيجه داشته باشد، نمي‌تواند از ماه مبارک رمضان استفاده مطلوب نمايد.

ماه مبارک رمضان بايد مقدمه‌اي باشد براي رفع فساد اخلاقي. فساد اخلاقي اکنون يک زنگ خطر براي اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي مي شود. بي‌بند و باري در خيابان‌ها، بي‌حجابي و بد حجابي و ساير مصاديق فساد اخلاقي، بحران بزرگي است که بايد براي آن فکري بشود. در ماه مبارک رمضان دعا کنيد اين آتش فساد اخلاقي خاموش شود و غيرت و عفت به جامعه برگردد که اگر همين‌طور ادامه پيدا کند و چاره‌اي براي آن انديشيده نشود، جامعه را نابود خواهد کرد.

فساد اخلاقي در جامعه فعلي کولاک مي‌کند و برخي هم متأسفانه دامن به آتش مي‌زنند و اين آتش براي خانواده‌ها و براي جوانان و آينده آنان تهديد بزرگي است. نسل آينده در معرض نابودي فرهنگي است و اين بحران مي‌تواند قضيه «آندلس» يا «اسپانيا» را تکرار کند که يک کشور اسلامي را به يک کشور بي‌بند و بار و غير اسلامي تبديل کردند.

لذا تقاضا دارم در ماه مبارک رمضان علاوه بر دعاهاي شخصي، براي رفع و ريشه‌کن شدن فساد اخلاقي که جامعه را فراگرفته است دعا کنيد.

پاورقي

1. بحارالأنوار،ج 68، ص 221

2. بقره
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم شهریور 1389ساعت 12:2  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

شاگردان ايت الله مصباح

    • حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا فیاضی ( مدرس فلسفه)

حجت الاسلام و المسلمین سید محمود نبویان (متخصص در علم کلام)

حجت الاسلام و المسلمین محمود رجبی

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقاتهرانی(متخصص عرفان/ فارغ التحصیل از دانشگاه مک گی کانادا/ با سابقه اقامت طولانی در کانادا و امریکا)

سید محمدرضا طباطبایى (مدیر جامعة الزهرا)

دکتر عباسعلى شاملى (استادیار مؤسسه آموزشى امام خمینى)

دکتر سید احمد رهنمایى (معاون اطلاع رسانی مؤسسه امام خمینى)،

دکتر محمد فنایى اشکورى (استادیار مؤسسه آموزشى امام خمینى)

دکتر شمالى (استادیار مؤسسه آموزشى امام خمینى)،

دکتر محمد جواد زارعان (رییس مرکز انتشارات مؤسسه امام خمینی)،

اکبر میرسپاه (استاد دروس معارف قرآن)،

سید محمد غروى (مدیر گروه روان شناسى مؤسسه امام خمینى)،

محمد حسین بهجتی اردکانی (امام جمعه اردکان)،

مجتبی مصباح یزدی

احمد جهان بزرگی

علی مبشری (رییس دادگاه‏های انقلاب اسلامی تهران)

پرویز داوودی (معاون اول سابق رئیس‌جمهور – مدیر گروه اقتصاد)

منوچهر محمدی (معاون وزیر امور خارجه – مدیر گروه علوم سیاسی)

عباسعلی کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان – مدیر گروه حقوق)

سیدمحمد غروی (سخنگوی سابق و عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین – مدیر گروه روانشناسی)

غلامحسین الهام (سخنگوی سابق دولت و عضو شورای نگهبان)

ابراهیم فیاض،حسین کچوئیان ،موسی نجفی ،سیداحمد رهنمایی ،قاسم روانبخش -محمدناصر سقای‌بی‌ریا -علیرضا پناهیان-محمد فنایی نعمت‌سرا-محمود نمازی ،حسین جلالی،محمدحسین برجیان ،علی مصباح یزدی،محمود دهقانی ،عبدالمجید اشکوری،ابوالحسن حقانی ،علی معصومی‌نیا، سیدمحمود نبویان،حمید کثیری،عبدالجواد ابراهیمی،محمدمهدی نادری ،احمد و علی ابوترابی،حمید رسایی، احمد رهدار


+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 22:22  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

سيرمطالعاتي كتابهاي شهيد مطهري

 مطالعه ي آثار استاد، فوايد و بركات علمي و عملي فراواني خواهد داشت. البته همچون ساير موارد، هيچ فايده اي بدون هزينه نيست. صبر و استقامت و رعايت نظم، هزينه ي دريافت فوايد مطالعه ي آثار استاد مطهري است.

سطح اول:كليّات
1- ده گفتار: تقوا (1) و (2) (55ص)
2- ده گفتار: امر به معروف و نهي از منكر + رهبري نسل جوان (60ص)
3- ده گفتار: احياء فكر ديني+ فريضه ي علم (60ص)
4- ده گفتار: خطابه و منبر(1) و (2) (60ص)
5- ده گفتار: اصل اجتهاد در اسلام + مشكل اساسي در سازمان روحانيت (70ص)
6- پانزده گفتار: اسلام و نياز¬هاي جهان امروز+ قوانين اسلام در مقايسه با توسعه و تحول دنياي جديد+ نقش دين در تحولات تاريخي(60ص)
7- پانزده گفتار: نهضت آزادي بخش اسلام(1) و (2)+ نجات و آزادي بشر (60ص)
8- پانزده گفتار: غدير و خطري كه مسلمين را از داخل تهديد ميكند+مسأله ي نفاق+ نقش حادثه ي كربلا در تحول تاريخ اسلامي(1)(60ص)
9- پانزده گفتار: دفاع از سيزده+ لزوم تعظيم شعائر اسلامي(1) و(2) (65ص)
10- پانزده گفتار: جستجوي حقيقت+ روابط بين الملل اسلامي+ نقش حادثه ي كربلا در تحول تاريخ اسلامي(2) (55ص)
11- امدادهاي غيبي در زندگي بشر: خورشيد دين هرگز غروب نمي كند.+امدادهاي غيبي در زندگي بشر(80ص)
12- امدادهاي غيبي در زندگي بشر: مديريت و رهبري در اسلام+ رشد اسلامي (60ص)
13- آزادي معنوي: فصل اول (آزادي معنوي)+ فصل پنجم(بزرگي و بزرگواري روح) (45 ص)
14- آزادي معنوي: فصل دوم(عبادت و دعا) (70ص)
15- آزادي معنوي: فصل سوم(توبه) (40ص)
16- آزادي معنوي: فصل چهارم(هجرت و جهاد)+ فصل پنجم (40ص)
17- بيست گفتار: عدالت از نظر علي(ع)+اصل عدل در اسلام+مباني اوليه ي حقوق از نظر اسلام(80ص)
18- بيست گفتار: احترام حقوق و تحقير دنيا+تفاوت هاي بجا و تفاوت هاي بيجا+ رزاقيت الهي(75ص)
19- بيست گفتار:امام صادق(عليه السلام)+ امام موسي بن جعفر(عليه السلام)+ شدائد و گرفتاري ها (50ص)
20- بيست گفتار:فوائد و آثار ايمان+ نظر دين درباره¬ي دنيا+ نظر اسلام درباره ي علم+ پرسش هاي ديني+ عقل و دل(75ص)
21- بيست گفتار:درسي كه از فصل بهار بايد آموخت+ قرآن و مسأله¬ي تفكر+ استدلال قرآن به مسأله ي حيات بر توحيد(75ص)
22- حكمت ها و اندرزها (جلد1): از (خداشناسي،مبناي انسانيت) تا (ساده زيستي و پرهيز از تكلّف) (84ص)
23- حكمت ها و اندرزها (جلد1): از ( حق و تكليف) تا (سرمايه ي خلق نيك) (77ص)
24- حكمت ها و اندرزها (جلد1):از (قلب سليم) تا (تعارف هاي دروغين) (80ص)
25- حكمت ها و اندرزها (جلد2): از (راه نيل به آسايش) تا (خاندان نبوت و رسالت، حافظ اسلام) (60ص)
26- حكمت ها و اندرزها (جلد2): از (هدايت قلب) تا (حسد) (70ص)
27- حكمت ها و اندرزها (جلد2): از (مالكيت نفس و تسلط بر خويشتن) تا (روزه) (63ص)
سطح دوم: سيره¬ي معصومين(عليهم السلام)
28- سيري در سيره ي نبوي: ديباچه+ مقدمه+ معني سيره و انواع آن+ منطق عملي ثابت (70ص)
29- سيري در سيره ي نبوي: سيره و نسبيت اخلاق+ كيفيت استخدام وسيله+ پاسخ به دو پرسش(75ص)
30- سيري در سيره ي نبوي: ارزش مسأله ي تبليغ و شرايط مبلغ+روش تبليغ(50ص)
31- سيري در سيره ي نبوي: سيره ي نبوي و گسترش سريع اسلام+ تاريخچه ي زندگاني پيامبر(ص) و تحليل سخناني از آن حضرت (55ص)
32- جاذبه و دافعه ي علي(عليه السلام): پيشگفتار + مقدمه+ بخش اول( نيروي جاذبه ي علي عليه السلام) (80ص)
33- جاذبه و دافعه ي علي(عليه السلام): بخش دوم (نيروي دافعه ي علي عليه السلام) (65ص)
34- سيري در سيره ي معصومين(عليهم السلام): مقدمه+ صلح امام حسن (عليه السلام) (60ص)
35- سيري در سيره ي معصومين(عليهم السلام): سخني پيرامون امام زين العابدين(عليه السلام)+ امام صادق (عليه السلام) و مسأله ي خلافت(1) و (2) (50ص)
36- سيري در سيره¬ي معصومين(عليهم السلام): موجبات شهادت امام موسي كاظم(عليه السلام)+ مسأله ي ولايتعهد امام رضا عليه السلام (1 و 2) (40ص)
37- سيري در سيره ي معصومين(عليهم السلام): سخني درباره ي امام حسن عسكري(عليه السلام)+ عدل كلي+ مهدي موعود (45ص)
38- حماسه ي حسيني: فصل اول(حماسه¬ي حسيني) (40ص)
39- حماسه ي حسيني: فصل دوم(تحريفات در واقعه¬ي تاريخي كربلا) (65ص)
40- حماسه ي حسيني: فصل سوم( ماهيت قيام حسيني)+ فصل چهارم(تحليل واقعه¬ي عاشورا)+ فصل پنجم(شعارهاي عاشورا)(60ص)
41- حماسه ي حسيني: فصل ششم(عوامل مؤثر در نهضت حسيني+ ارزش هر يك از عوامل+ شرايط امر به معروف و نهي از منكر+ مراحل و اقسام امر به معروف و نهي از منكر) (60ص)
42- حماسه ي حسيني: فصل ششم(ارزش امر به معروف و نهي از منكر از نظر علماي اسلام+ كارنامه ي ما در امر به معروف و نهي از منكر+ تأثير امر به معروف و نهي از منكر اهل¬بيت امام پس از حادثه ي كربلا)(50ص)
43- حماسه ي حسيني: فصل هفتم(معني تبليغ+ وسايل و ابزار پيام رساني+ روش تبليغ) (45ص)
44- حماسه ي حسيني: فصل هفتم(روش¬هاي تبليغي نهضت حسيني+ حادثه¬ي كربلا، تجسم عملي اسلام+ نقش اهل بيت سيد الشهداء در تبليغ نهضت حسيني+ شرايط مبلغ و تأثير تبليغي اهل بيت امام در مدت اسارتشان(60ص)
45- سيري در نهج البلاغه: مقدمه و بخش اول(كتابي شگفت + شاهكارها) (37ص)
46- سيري در نهج البلاغه: بخش دوم(الهيات و ماوراء الطبيعه+ ارزش تعقلات فلسفي در مسائل ماوراء الطبيعي+ ذات و صفات پروردگار+ مقايسه و داوري) (40ص)
47- سيري در نهج البلاغه: بخش سوم(سلوك و عبادت+ ترسيم چهره¬ي عبادت و عبّاد در نهج البلاغه)+ بخش چهارم( حكومت و عدالت+ اعتراف به حقوق مردم) ( 45ص)
48- سيري در نهج البلاغه: بخش چهارم( حكمران، امانتدار است نه مالك)+بخش پنجم(اهل بيت و خلافت+ احقيت و اولويت+ انتقاد از خلفا+عثمان) (55ص)
49- سيري در نهج البلاغه: بخش ششم( موعظه و حكمت+ عمده ترين بخش هاي نهج البلاغه+...) (60ص)
50- سيري در نهج البلاغه: بخش هفتم( دنيا و دنيا پرستي+ رابطه انسان و جهان+ ...) (50ص)
51- داستان راستان(جلد 1)(295ص قطع جيبي)
52- داستان راستان(جلد2)(277ص قطع جيبي)
سطح سوم: انسان شناسي، تعليم و تربيت، مباني اخلاق
53- فطرت: معناي فطرت+ فطريّات انسان (55ص)
54- فطرت: گرايش هاي مقدس+ عشق و پرستش- توجيه گرايشهاي انساني+ عشق روحاني- ماركسيسم و ثبات ارزشهاي انساني(65ص)
55- فطرت: تكامل اصالت هاي انساني+ مبنا و منشأ مذهب (55ص)
56- فطرت: فطري بودن دين+ بررسي و نقد نظريه ي دوركهيم+ نظر قرآن درباره ي منشأ دين (60ص)
57- تعليم و تربيت: بخش دوم(پرورش جسم و پرورش استعداد عقلاني+ تاريخچه ي تعقل از نظر اسلام)+ بخش اول( پرورش عقل+تربيت عقلاني انسان) (55ص)
58- تعليم و تربيت: بخش اول( پرورش استعدادها+ مسأله ي عادت)+ بخش دوم( عوامل تربيت 1) (45ص)
59- تعليم و تربيت: بخش دوم(عوامل تربيت 2 و3) (55ص)
60- تعليم و تربيت: بخش اول( فعل اخلاقي 1و 2 و 3) (30ص)
61- تعليم و تربيت:بخش اول:(بررسي نظريه نسبيت اخلاق + حديث علي عليه السلام و نظريه نسبيت اخلاق+ كرامت نفس در قرآن و حديث+ ريشه¬ي الهامات اخلاقي+ توسعه خودي) (70ص)
62- انسان كامل: انسان معيوب و انسان سالم + لزوم هماهنگي در رشد ارزشهاي انساني+ درد انسان از ديدگاه هاي مختلف(67ص)
63- انسان كامل: درد خدا جويي در انسان+ اجمال مكاتب مختلف درباره¬ي انسان+ انسان كامل از ديدگاه مكتب عقل(70ص)
64- انسان كامل: انسان كامل از ديدگاه مكتب عرفان و تصوف+ نقد و بررسي مكتب عرفان(1 و2) (70ص)
65- انسان كامل: نقد و بررسي مكتب قدرت(1 و 2)+ مكتب محبت( 55ص)
66- انسان كامل: نقد و بررسي نظريه¬ي مكتب سوسياليسم+ نقد و بررسي نظريه ي مكتب اگزيستانسياليسم (45ص)
سطح چهارم: دين و هدايت زندگي
67- وحي و نبوت: هدايت عامه+اختصاصات پيامبران+ نقش تاريخي پيامبران+هدف نبوت ها و بعثت ها (30ص)
68- وحي و نبوت:دين يا اديان+ معجزه ي ختميه+ قرآن(55ص)
69- وحي و نبوت:مشخصات اسلام+ پيغمبر اكرم(47ص)
70- خاتميت: خاتميت در قرآن و حديث+ علم و عقل، جانشين نبوت تبليغي+ فلسفه¬ي ختم نبوت تشريعي(48ص)
71- خاتميت:تعليمات اسلام و هدف¬هاي پايان ناپذير+ جبر تاريخ و جاويد ماندن اسلام+ نقش علما در دين خاتم+ صفات علماي جانشين انبياء غير مشرّع(60ص)
72- خاتميت: اركان خاتميت+ استعداد پايان ناپذير قرآن و سنت+قابليت پايان ناپذير منابع اسلامي(45ص)
73-ختم نبوت:(مباحث دين جاويد+ جبر تاريخ+ نيازمندي ها+ مقتضيات زمان+تحرك و انعطاف+اجتهاد) (30ص)
74- امامت و رهبري:پيشگفتار+ معاني و مراتب امامت+ امامت و بيان دين بعد از پيغمبر صلوات الله عليه(50ص)
75- امامت و رهبري: بررسي كلامي مسأله¬ي امامت+ آيه ي «اليوم يئس...» و مسأله ي امامت(55ص)
76-امامت و رهبري: امامت در قرآن+ امامت از ديدگاه ائمه ي اطهار عليهم السلام(50ص)
77- ولاءها و ولايت ها:واژه ي ولي+ ولاء منفي+ ولاء اثباتي عام+ ولاء اثباتي خاص+ انواع ولاء اثباتي خاص( ولاء محبت و ولاء امامت و ولاء زعامت) (38ص)
78- ولاءها و ولايت ها: ولاء تصرف يا ولاء غيبي و ملكوتي(33ص)
79- زندگي جاويد يا حيات اخروي: (60ص)
سطح پنجم: انسان، جامعه و تاريخ
80- انسان وايمان: انسان و حيوان+ علم وايمان+ ايمان مذهبي(40ص)
81- انسان وايمان: مكتب، ايدئولوژي+ اسلام،مكتب جامع و همه جانبه+ منابع تفكر در اسلام(26ص)
82- انسان در قرآن: انسان در جهان بيني اسلامي(ارزشهاي انسان تا انسان و قضا و قدر الهي)(32ص)
83- انسان در قرآن:انسان در جهان بيني اسلامي( انسان و تكليف تا آخر)+ آگاهي هاي انسان (43ص)
84- جامعه و تاريخ: پيشگفتار+ جامعه چيست؟(30ص)
85- جامعه و تاريخ: تقسيمات و قطب بندي¬هاي اجتماعي+ يگانگي يا چندگانگي جامعه¬ها از نظر ماهيت+ تاريخ چيست؟ (35ص)
86- جامعه و تاريخ: تاريخ علمي(60ص)
87- جامعه و تاريخ: انتقادها+ اسلام و ماديت تاريخي(60ص)
88- جامعه و تاريخ:معيارها+ تحول و تطور تاريخ(33ص)
89- نبرد حق و باطل: مقاله نبرد حق و باطل(45ص)
90- قيام و انقلاب مهدي(عليه السلام):مقاله ي قيام و انقلاب مهدي(ع)(52ص)
سطح ششم: انقلاب اسلامي،ريشه ها،ارزش ها، اهداف و آسيب ها
91- نهضت هاي اسلامي در صد ساله ي اخير: بخش اول(نهضت هاي اسلامي...)(51ص)
92- نهضت هاي اسلامي در صد ساله ي اخير+ آينده ي انقلاب اسلامي:نهضت هاي اسلامي(بخش دوم:نهضت اسلامي ايران)+آينده ي انقلاب اسلامي(بخش اول:اهداف روحانيت در مبارزات)(52)
93- آينده ي انقلاب اسلامي: بخش سوم(تحليل انقلاب ايران1و2)(60ص)
94- آينده ي انقلاب اسلامي:بخش چهارم(ماهيت انقلاب ايران+ ريشه¬هاي انقلاب اسلامي+ عدالت اجتماعي+ استقلال و آزادي)(52ص)
95- آينده ي انقلاب اسلامي: (معنويت در انقلاب اسلامي+روحانيت و انقلاب اسلامي+ وظايف حوزه هاي علميه+نقش زن در جمهوري اسلامي)(60ص)
96- آينده ي انقلاب اسلامي:بخش پنجم(درباره ي جمهوري اسلامي)(60ص)
97- آينده¬ي انقلاب اسلامي:بخش دوم(مفهوم آزادي عقيده)+ بخش ششم(آزادي عقيده)(50ص)
98- علل گرايش به ماديگري: مقدمه+ نقش كليسا در گرايشهاي مادي(52ص)
99- علل گرايش به ماديگري:نارسايي مفاهيم اجتماعي و سياسي+ خدا پرستي يا زندگي+ محيط اخلاقي و اجتماعي نامساعد+ سنگر قهرماني و پرخاشگري+ نتيجه ي اين بررسي)(30ص)
100- جهاد:(100ص قطع جيبي)
101- قيام و انقلاب مهدي(عليه السلام): مقاله ي شهيد(45ص)
سطح هفتم: حقوق زن، اخلاق جنسي و حجاب
102- نظام حقوق زن در اسلام: مقدمه+ پيشگفتار+ بخش پنجم( 55ص)
103- نظام حقوق زن در اسلام:بخش چهارم(اسلام و تجدد زندگي)+ بخش ششم( مباني طبيعي حقوق خانوادگي) (45ص)
104- نظام حقوق زن در اسلام:بخش هفتم( تفاوت هاي زن و مرد)+ بخش اول( خواستگاري و نامزدي)+ بخش دوم( ازدواج موقت) (55ص)
105- نظام حقوق زن در اسلام: بخش سوم( زن و استقلال اجتماعي)+ بخش هشتم( مهر و نفقه)+ بخش نهم( مسأله ي ارث)(60ص)
106- نظام حقوق زن در اسلام:بخش دهم( حق طلاق) (55ص)
107- نظام حقوق زن در اسلام: بخش يازدهم( تعدد زوجات) ( 70ص)
108- اخلاق جنسي: (52ص)
109- مسأله ي حجاب: مقدمه+ بخش اول( تاريخچه ي حجاب)+بخش دوم(علت پيدا شدن حجاب)(55ص)
110- مسأله ي حجاب: بخش سوم( فلسفه ي پوشش در اسلام)+ بخش چهارم( ايرادها و اشكال ها)(45ص)
111- مسأله ي حجاب:بخش پنجم: حجاب اسلامي(آيات 27تا31 سوره ي نور+استيذان+...بررسي حجاب اسلامي،حدود پوشش)(53ص)
112- مسأله ي حجاب: بخش پنجم: حجاب اسلامي( چهره و دو دست+ ادله موافق+ ادله مخالف)(32ص)
113- مسأله ي حجاب: بخش پنجم: حجاب اسلامي( شركت زن در مجامع+ نه حبس و نه اختلاط+فتواها+كتمان يا اظهار+ دو مسأله ي ديگر)(39ص)
سطح هشتم: مباحث تكميلي
114- شناخت:جلسه ي اول(امكان شناخت)+ جلسه دوم( منابع شناخت)(50ص)
115- شناخت:جلسه ي سوم(منابع شناخت)+ جلسه ي چهارم(مراحل و درجات شناخت) (50ص)
116- شناخت: جلسه ي پنجم(مكانيسم تعميم شناخت حسي)+جلسه ي ششم(شناخت آيه-اي)(40ص)
117- شناخت:جلسه ي هفتم( كشف روان ناخودآگاه، نمونه¬اي از شناخت آيه اي)+ جلسه ي هشتم(شناخت حقيقي)(42ص)
118-شناخت: جلسه ي نهم(بررسي تعاريف حقيقت- منطق عمل)+ جلسه دهم (اشكالات وارد بر منطق عمل) (50ص)
119- جهان بيني توحيدي:جهان بيني+ جهان بيني واقع گرا (50ص)
120- جهان بيني توحيدي: مراتب و درجات شرك+ حكمت بالغه و عدل الهي(40ص)
121- عدل الهي: مقدمه (30ص)
122- عدل الهي: بخش ششم( مرگ و ميرها) + بخش هفتم(مجازات هاي اخروي)(45ص)
123- عدل الهي: بخش هشتم( شفاعت)+ بخش نهم( عمل خير از غير مسلمان تا انتهاي بحث اسلام واقعي و اسلام منطقه اي)(53ص)
124- عدل الهي: بخش نهم( از بحث آيا كساني مانند دكارت را مي توان كافر شمرد؟ تا انتها) (44ص)
125- عدل الهي: بخش اول( عدل بشري و عدل الهي)+ بخش دوم( حل مشكل)( 45ص)
126- عدل الهي: بخش سوم (تبعيض ها) (30ص)
127- عدل الهي: بخش چهارم( شرور)+ بخش پنجم (فوايد شرور)(50ص)
128- انسان و سرنوشت: مقدمه+ انسان و سرنوشت( تا انتهاي بحث توجيه آزادي و اختيار در عين حكومت قضا و قدر)(53ص)
129- انسان و سرنوشت: ( از بحث: قضا و قدرهاي حتمي و غير حتمي تا انتهاي بحث: اعتقاد به قضا و قدر الهي آنطور كه اسلام تعليم مي دهد...) (38ص)
130- انسان و سرنوشت:( از بحث: منطقي كه در تمام جهان از مختصات قرآن است تا انتها)( 22ص)

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 22:17  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

فواید کم خوری در احاديث

 امام علی (ع): زندگی را برای خوردن مخواه، بلکه خوردن را برای زندگی بخواه.

* پیامبر خدا (ص): اگر ساکنان خانه ای به مقدار کم غذا بخورند، خانه شان نورانی می گردد. (المعجم الأوسط،ج۵، ص۲۲۹، ح۵۱۶۵عن أبی هریرة، کنزالعمّال، ج۳، ص۳۹۱، ح۷۰۹۳)

* پیامبرخدا(ص): هرکس که خداوند را بسیار تسبیح گوید و به بزرگی یاد کند و در عوض به مقدار کم بخورد و بیاشامد و بخوابد، فرشتگان مشتاق او می شوند. (تنبیه الخواطر، ج۲، ص۱۱۶)

* امام علی (ع) – در حکمت های منسوب به ایشان ــ : زندگی را برای خوردن مخواه، بلکه خوردن را برای زندگی بخواه. (شرح نهج البلاغة، ج ۲۰، ص۳۳۳، ح۸۲۴)

* امام علی(ع) – در حکمت های منسوب به ایشان ــ : عاقل را بایسته است که به هنگام شیرینی غذا، تلخی دارو را نیز به یاد داشته باشد.(شرح نهج البلاغة،ج۲۰،ص۲۷۲،ح ۱۴۹)

فواید ظاهری کم خوری:

الف ــ سلامت تن

پیامبر خدا (ص): مادر همه داروها، کم خوری است. (المواعظ العددیّة، ص ۲۱۳)

امام علی (ع): کم خوری، مانع بسیاری از بیماری های جسم می شود. (غررالحکم، ۶۷۶۸ ،عیون الحکم و المواعظ ، ص ۳۷۰، ح ۶۲۴۸)

امام علی (ع): خوراک را کم کن تا بیماری ها را کم کنی. (غرر الحکم، ح۲۳۳۶)

امام علی (ع): هر کس خوراکش کم باشد، دردهایش نیز کم است. (غررالحکم،ح۸۴۰۹،عیون الحکم والمواعظ، ص۴۵۵،ح۸۲۲۰)

امام علی (ع): کم خوری، مایه گرامی داشتن بیشتر خویش است و سلامت را بیشتر استمرار می بخشد. (غررالحکم،ح ۶۸۱۹،عیون الحکم والمواعظ،ص ۳۷۰،ح ۶۲۴۰)

پیامبر خدا (ص): مادر همه داروها، کم خوری است.

امام علی (ع): هر کس در خوردن به کم بسنده کند، سلامتش بیشتر می شود و اندیشه اش به سامان می رسد. (غررالحکم ، ح۸۸۰۳، عیون الحکم و المواعظ ، ص ۴۳۷ ،ح۷۵۵۹)

امام علی (ع): سلامت تن، از کمی غذا و کمی آب است. (تحف العقول ، ص ۱۷۲، بشارة المصطفی،ص ۲۵ کلا هماعن کمیل بن زیاد، بحارالأنوار،ج۶۶، ص۴۲۵ ،ح۴۱)

امام رضا (ص): اگر مردم در خوردن به کم بسنده می داشتند، بدن هایشان سالم بود. (بحارالأنوار،ج۶۶، ص ۴۲۵ ،ح ۴۱)

امام رضا (ع) : بدن همانند زمین پاک و آماده برای زراعت است که اگر در آبادانی و آب دهی به آن مراقبت شود، به گونه ای که آب، نه بیشتر از نیاز به آن برسد تا آن را غرق کند و نه از اندازه کمتر باشد تا آن را به خشکی گرفتار سازد، آبادانی اش استمرار می یابد و خرّمی اش بیشتر می گردد و کشت آن برکت می یابد؛ امّا اگر از آن غفلت شود، به تباهی می گراید و علف هرز در آن می روید. بدن چنین حکایتی دارد و تدبیر آن در خوراک و نوشیدنی، چنین است.[پس،] سامان و سلامت می یابد و عافیت در آن، ریشه می گسترد. بنگر که چه چیز با تو و با معده ات سازگار است و تن تو با چه چیز نیرو می گیرد و چه خوردنی و نوشیدنی ای برای بدنت سالم تر است، همان را برای خویش مقرّر بدار و خوراک خود گیر. (بحار الأنوار،ج۶۲، ص۳۱۰)

امام علی (ع): هر کس در خوردن به کم بسنده کند، سلامتی اش بیشتر می شود و اندیشه اش به سامان می رسد.

ب ــ شادابی چهره

پیامبر خدا(ص): برادرم عیسی، از شهری گذر کرد که در آن، مرد و زنی به یکدیگر فریاد می کشیدند. پرسید:« شما را چه شده است؟».

مرد گفت:ای پیامبر خدا! این، زن من است و او را مشکلی نیست. زنی درستکاراست؛ امّا دوست دارم از او جدا شوم.

عیسی گفت:« به هر حال، به من بگوی که او را چه می شود؟»

مرد گفت: بی آن که کهنسال باشد، چهره اش بی طراوت است.

گفت: ای زن! آیا دوست داری دیگر بار، چهره ات پرطراوت شود؟».

زن گفت: آری.

به او گفت: « چون غذا می خوری، از سیر شدن حذر کن؛ زیرا اگر غذا بر سینه سنگینی کند و از اندازه افزون شود، طراوت چهره از میان می رود».

آن زن، چنان کرد و دیگر بار، چهره اش طراوت یافت. (بحارالأنوار،ج۱۴، ص۳۲۰،ح۲۶)

ج ــ طول عمر

لقمان(ع): اگر خوراک انسان اندک باشد، زیاد زنده می ماند. (المواعظ العددیّة، ۷۱)

فواید باطنی کم خوری را در مطلب بعدی به شما خواهیم گفت.

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 22:11  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

احادیث مرتبط با استخوان

Post احادیث مرتبط با استخوان

الإمام الصادق علیه‏السلام :
أکلُ الباقِلّى یُمَخِّخُ السّاقَینِ ، ویَزیدُ فِی الدِّماغِ ، ویُوَلِّدُ الدَّمَ الطَّرِیَّ .
امام صادق علیه‏السلام :
خوردن باقلا ، استخوان‏هاى ساق را تراکم درونى مى‏دهد ، توانِ مغز را افزون مى‏سازد و خون تازه تولید مى‏کند.
الکافی ، جلد ۶ ، صفحه ۳۴۴ ، حدیث ۱ ، المحاسن ، جلد ۲ ، صفحه ۳۰۹ ، حدیث ۲۰۲۸ ولیس فیه «الطری» وکلاهما عن محمّد بن عبد اللّه‏ ، مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۳۹۷ ، حدیث ۱۳۴۸ وفیه «کلوا الباقِلّى فإنّه یمخّخ …» ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۲۶۶ ، حدیث ۳
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۲۴۲

عنه علیه‏السلام :
الغُبَیراءُ لَحمُهُ یُنبِتُ اللَّحمَ ، وعَظمُهُ یُنبِتُ العَظمَ ، وجِلدُهُ یُنبِتُ الجِلدَ ، ومَعَ ذلِکَ ، فَإِنَّهُ . . . یُقَوِّی السّاقَینِ .
امام صادق علیه‏السلام :
سنجد ، گوشتش گوشت مى‏رویاند ، هسته‏اش استخوان را رشد مى‏دهد ، پوستش پوست را مى‏پرورد … رگ جذام را به‏کلّى از میان مى‏بَرَد و با این همه ، … ساق پا را نیز قوى مى‏کند .
الکافی ، جلد ۶ ، صفحه ۳۶۱ ، حدیث ۱ ، مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۳۸۱ ، حدیث ۱۲۷۷ کلاهما عن ابن ب--- ، بحار الأنوار ،ج ۶۶ ، صفحه ۱۸۸ ، حدیث ۲

عنه علیه‏السلام :
المَحمومُ یُغسَلُ لَهُ السَّویقُ ثَلاثَ مَرّاتٍ ویُعطاهُ ؛ فَإِنَّهُ یَذهَبُ بِالحُمّى ، ویُنَشِّفُ المِرارَ وَالبَلغَمَ ، ویُقَوِّی السّاقَینِ .
امام صادق علیه‏السلام :
به تبدار ، سه بار سویق شسته شده ، داده مى‏شود . این ، تب را مى‏بَرَد ، تلخه و بلغم را مى‏خشکانَد و ساق پاها را تقویت مى‏کند .
دعائم الإسلام ، جلد ۲ ، صفحه ۱۵۰ ، حدیث ۵۳۷ ، مستدرک الوسائل ، جلد ۱۶ ، صفحه ۳۳۷ ، حدیث ۲۰۰۷۷
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۵۶۶

عنه علیه‏السلام :
أطعِمُوا المَحمومَ لَحمَ القِباجِ ؛ فَإِنَّهُ یُقَوِّی السّاقَینِ ، ویَطرُدُ الحُمّى طَرداً .
امام کاظم علیه‏السلام :
به تبدار ، گوشت کبک بخورانید ؛ چرا که پاها را نیرو مى‏دهد و تب را کاملاً دور مى‏کند .
الکافی ، جلد ۶ ، صفحه ۳۱۲ ، حدیث ۴ عن محمّد بن حکیم ، بحارالأنوار ، جلد ۶۵ ، صفحه ۴۳ ، حدیث ۱

الإ مام الرضا علیه‏السلام :
الماءُ المُسَخَّنُ إذا غَلَّیتَهُ سَبعَ غَلَیاتٍ وقَلَبتَهُ مِن إناءٍ إلى إناءٍ ، فَهُوَ یَذهَبُ بِالحُمّى ، ویُنزِلُ القُوَّةَ فِی السّاقَینِ وَالقَدَمَینِ .
امام رضا علیه‏السلام :
آب گرم ، چنانچه آن را هفت جوش بجوشانى و از ظرفى به ظرف دیگر درآورى ، تب را مى‏بَرَد و نیرو را به ساق پاها و قسمت پایین‏تر از مچ ، سرازیر مى‏کند .
مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۳۴۰ ، حدیث ۱۰۹۷ ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۴۵۱ ، حدیث ۱۶
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۵۶۶
درمان نقرس
رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
کُلُوا التّینَ الرَّطبَ وَالیابِسَ ؛ فَإِنَّهُ یَزیدُ فِی الجِماعِ ، ویَقطَعُ البَواسیرَ ، ویَنفَعُ مِنَ النِّقرِسِ والإبرِدَةِ .
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
انجیر ، تازه و خشک ، بخورید ؛ چرا که بر قدرت همبسترى مى‏افزاید ، بواسیر را ریشه کن مى‏کند و براى درمان نِقرِس و سردىِ مزاج ، سودمند است .
مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۳۷۷ ، حدیث ۱۲۵۴ عن کعب ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۱۸۶ ، حدیث ۶
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۴۴۲

مکارم الأخلاق عن أبی ذرّ :
اُهدِیَ إلَى النَّبِیِّ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم طَبَقٌ عَلَیهِ تینٌ ، فَقالَ لِأَصحابِهِ : کُلوا ، فَلَو قُلتُ : فَاکِهَةٌ نَزَلَت مِنَ الجَنَّةِ ، لَقُلتُ هذِهِ ؛ لِأَنَّها فاکِهَةٌ بِلا عَجَمٍ فَکُلوها ؛ فَإِنَّها تَقطَعُ البَواسیرَ ، وتَنفَعُ مِنَ النِّقرِسِ .
مکارم الأخلاق
- به نقل از ابوذر: سینى‏اى از انجیر به پیامبر صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم هدیه شد . به اصحابش فرمود : «بخورید ؛ چراکه اگر بنا بود بگویم میوه‏اى از بهشت است ، همین میوه را مى‏گفتم ؛ زیرا میوه‏اى است بدون هسته . آن را بخورید ؛ زیرا بواسیر را ریشه‏کن مى‏سازد و براى نقرس سودمند است» .
مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۳۷۶ ، حدیث ۱۲۵۱ ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۱۸۶ ، حدیث ۴ ؛ الفردوس ، جلد ۳ ، صفحه ۲۴۳ ، حدیث ۴۷۱۶ نحوه ، کنز العمّال ، جلد ۱۰ ، صفحه ۴۴ ، حدیث ۲۸۲۸۰ دانش نامه احادیث پزشکی : ۲ / ۲۵۸
نقرس ، ورمى است همراه با درد که در مفاصل پایین پا و انگشتان ، بروز مى‏کند (مجمع البحرین : جلد ۳ صفحه

درد کمر
الإمام الکاظم علیه‏السلام :
لا أرى بِأَکلِ الحُبارى بَأسا ؛ وإنَّهُ جَیِّدٌ لِلبَواسیرِ ، ووَجَعِ الظَّهرِ .
امام کاظم علیه‏السلام :
در خوردن هوبره اشکالى نمى‏بینم . آن ، براى بواسیر و درد کمر ، خوب است .
. الکافی ، جلد ۶ ، صفحه ۳۱۳ ، حدیث ۶ عن نشیط بن صالح ، مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۳۴۹ ، حدیث ۱۱۳۵ وفیه «لأنّه جیّد للبواسیر …» ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۷۴ ، حدیث ۶۹ ، دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۴۴۴
هوبره پرنده‏اى است خاکسترى‏رنگ و شبیه مرغابى، با گردنى دراز و منقارى نسبتاً بلند. مذکّر و مونّث آن و نیز جمع و مفرد آن در زبان عربى یکسان است و «حبارى» گفته مى‏شود.

الکافی عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن الإمام الرضا علیه‏السلام :
الحِمَّصُ جَیِّدٌ لِوَجَعِ الظَّهرِ . وکانَ یَدعو بِهِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ .
الکافى
- به نقل از احمد بن محمّد بن ابى‏نصر: امام رضا علیه‏السلام فرمود : «نخود ، براى کمر درد ، سودمند است» . [درباره ایشان (امام رضا علیه‏السلام ) نیز نقل کرده است که] او پیش و پس از غذا ، آن را مى‏طلبید .
الکافی ، جلد ۶ ، صفحه ۳۴۳ ، حدیث ۴ ، المحاسن ، جلد ۲ ، صفحه ۳۰۷ ، حدیث ۲۰۲۲ ، مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۴۰۸ ، حدیث ۱۳۸۲ عن الإمام الصادق علیه‏السلام ولیس فیه ذیله ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۲۶۳ ، حدیث ۱
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۵۷۰

الإمام الصادق علیه‏السلام :
إنَّ رَسولَ اللّه‏ِ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم شَکا إلى رَبِّهِ عز و جل وَجَعَ الظَّهرِ ، فَأَمَرَهُ بِأَکلِ الحَبِّ بِاللَّحمِ ، – یَعنِی الهَریسَةَ – .
امام صادق علیه‏السلام :
پیامبر خدا ، به درگاه پروردگار خویش عز و جل از کمرْ درد نالید . خداوند به او فرمود که دانه با گوشت بخورد ، یعنى هلیم .
الکافی ، جلد ۶ ، صفحه ۳۲۰ ، حدیث ۳ ، المحاسن ، جلد ۲ ، صفحه ۱۶۹ ، حدیث ۱۴۶۹ ، بحار الأنوار ، جلد ۱۶ ، صفحه ۱۷۴ ، حدیث ۱۶
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۵۷۰

الإمام الصادق علیه‏السلام :
شُربُ السَّویقِ بِا--َّیتِ یُنبِتُ اللَّحمَ ، ویَشُدُّ العَظمَ ، ویُرِقُّ البَشَرَةَ ، ویَزیدُ فِی الباهِ .
امام صادق علیه‏السلام :
نوشیدن سویقى که با روغن زیتون فراهم آمده باشد ، گوشت را مى‏رویاند ، استخوان را استحکام مى‏بخشد ، پوست را نازک مى‏کند و بر توان جنسى مى‏افزاید .
الکافی ، جلد ۶ ، صفحه ۳۰۶ ، حدیث ۷ ، المحاسن ، جلد ۲ ، صفحه ۲۸۷ ، حدیث ۱۹۳۷ کلاهما عن عبد اللّه‏ بن مسکان ، بحار الأنوار ، جلد ۱۰۴ ، صفحه ۸۰ ، حدیث ۱۵
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۴۸۰

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
اللَّحمُ وَاللَّبَنُ یُنبِتانِ اللَّحمَ ویَشُدّانِ العِظامَ ، وَاللَّحمُ یَزیدُ فِی السَّمعِ وَالبَصَرِ .
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
گوشت و شیر ، گوشت مى‏رویانند و استخوان‏ها را استحکام مى‏بخشند ؛ و گوشت ، شنوایى و بینایى را افزون مى‏کند .
دعائم الإسلام ، جلد ۲ ، صفحه ۱۴۵ ، حدیث ۵۱۱ ، بحارالأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۷۶ ، حدیث ۷۳
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۵۶۲

طبّ الأئمّة عن ب--- بن محمّد :
کُنتُ عِندَ أبی عَبدِ اللّه‏ِ الصّادِقِ علیه‏السلام فَقالَ لَهُ رَجُلٌ : یَابنَ رَسولِ اللّه‏ِ ، یولَدُ الوَلَدُ فَیَ---ُ فیهِ البَلَهُ وَالضَّعفُ .
فَقالَ : ما یَمنَعُکَ مِنَ السَّویقِ ؟ اِشرَبهُ ومُر أهلَکَ بِهِ ؛ فَإِنَّهُ یُنبِتُ اللَّحمَ ، ویَشُدُّ العَظمَ ، ولا یولَدُ لَکُم إلاَّ القَوِیُّ .
طبّ الأئمّة علیهم‏السلام
- به نقل از ب--- بن محمّد: نزد امام صادق علیه‏السلام بودم . مردى به او گفت : اى پسر پیامبر خدا! فرزند ، زاده مى‏شود ؛ امّا در او کمْ عقلى و سستى است .
پرسید : «چه چیزى تو را از سویق ، باز داشته است؟ آن را بخور و همسرت را نیز بدان فرمان ده ؛ چرا که گوشت مى‏رویانَد ، استخوان را استحکام مى‏بخشد و سبب مى‏شود که جز فرزندانى قوى از شما زاده نگردد» .
طبّ الأئمّة لابنی بسطام ، صفحه ۸۸ ، بحار الأنوار ، جلد ۱۰۴ ، صفحه ۷۹ ، حدیث ۴
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۵۶۴

المحاسن عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر :
قالَ أبُو الحَسَنِ الرِّضا علیه‏السلام : یا أحمَدُ ، کَیفَ شَهوَتُکَ البَقلَ؟
فَقُلتُ : إنّی لَأَشتَهی عامَّتَهُ .
قالَ : فَإِذا کانَ کَذلِکَ فَعَلیَکَ بِالسِّلقِ ؛ فَإِنَّهُ یَنبُتُ عَلى شاطِئِ الفِردَوسِ ، وفیهِ شِفاءٌ مِنَ الأَدواءِ ، وهُوَ یُغَلِّظُ العَظمَ ویُنبِتُ اللَّحمَ .
المحاسن
- به نقل از احمد بن محمّد بن ابى نصر: امام رضا علیه‏السلام فرمود : «اى احمد! میل تو به سبزى‏ها چگونه است؟» .
گفتم : همه را دوست دارم .
فرمود : «اگر چنین است ، بر تو باد چغندر ؛ چرا که بر ساحل فردوس مى‏روید . در آن ، شفاى هر دردى است ، استخوان را درشت مى‏کند و گوشت مى‏رویانَد» .
المحاسن ، جلد ۲ ، صفحه ۳۲۷ ، حدیث ۲۱۰۹ ، مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۳۹۲ ، حدیث ۱۳۲۳ نحوه ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۲۱۷ ، حدیث ۶

الإمام الرضا علیه‏السلام :
التّینُ یَذهَبُ بِالبَخَرِ ، ویَشُدُّ الفَمَ وَالعَظمَ ، ویُنبِتُ الشَّعرَ ، ویَذهَبُ بِالدّاءِ ، ولا یُحتاجُ مَعَهُ إلى دَواءٍ .
امام رضا علیه‏السلام :
انجیر ، بوى بد دهان را مى‏بَرَد ، دهان و استخوان‏ها را استحکام مى‏بخشد ، مو بر مى‏رویاند ، درد را مى‏بَرَد و با وجود آن ، دیگر به دارویى نیاز نیست .
الکافی ، جلد ۶ ، صفحه ۳۵۸ ، حدیث ۱ ، المحاسن ، جلد ۲ ، صفحه ۳۷۲ ، حدیث ۲۲۹۸ ولیس فیه «الفم» وکلاهما عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، مکارم الأخلاق ، جلد ۱ ، صفحه ۳۷۶ ، حدیث ۱۲۵۲ نحوه ، بحار الأنوار ، جلد ۶۶ ، صفحه ۱۸۵ ، حدیث ۲
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ / ۵۶۴

الإمام الصادق علیه‏السلام
- لِلطَّبیبِ الهِندِیِّ: جُعِلَ طَیُّ الرُّکبَةِ إلى خَلفٍ ؛ لِأَنَّ الإِنسانَ یَمشی إلى بَینِ یَدَیهِ فَیَعتَدِلُ الحَرَکاتُ ، ولَولا ذلِکَ لَسَقَطَ فِی المَشیِ .
وجُعِلَتِ القَدَمُ مُخَصَّرَةً ؛ لِأَنَّ الشَّیءَ إذا وَقَعَ عَلَى الأَرضِ جَمیعَهُ ثَقُلَ کَثِقَلِ حَجَرِ الرَّحا ، فَإِذا کانَ عَلى حَرفِهِ رَفَعَهُ الصَّبِیُّ ، وإذَا وَقَعَ عَلى وَجهِهِ صَعُبَ نَقلُهُ عَلَى الرَّجُلِ .
امام صادق علیه‏السلام
- خطاب به طبیب هندى: تا خوردنِ زانو ، به سمت عقب قرار داده شده است ؛ چرا که انسان به سمت جلو راه مى‏رود و حرکات او با تعادل همراه است ؛ امّا اگر این نبود ، انسان در هنگام راه رفتن [بر زمین] مى‏افتاد .
در کف پا ، گودى‏اى قرار داده شده است ؛ زیرا هر چیز ، چون به تمامى سطح بر زمین قرار گیرد ، به اندازه سنگ آسیاب سنگین مى‏شود . اگر بر لبه‏اش بر روى زمین باشد ، یک کودک هم مى‏تواند آن را [از جاى خویش] برانَد . اگر هم که چیزى به روى بر زمین قرار گیرد ، جابه‏جا کردن آن ، حتّى بر یک مرد ، سنگین مى‏آید .
الخصال ، صفحه ۵۱۴ ، حدیث ۳ ، علل الشرائع ، صفحه ۱۰۱ ، حدیث ۱ ، المناقب لابن شهرآشوب ، جلد ۴ ، صفحه ۲۶۱ کلّها عن الربیع صاحب المنصور ، بحار الأنوار ، جلد ۱۰ ، صفحه ۲۰۷ ، حدیث ۹
دانش نامه احادیث پزشکی : ۱ /
__________________
+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 22:1  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

تقویت حافظه در احادیث

به:

پیامبر خدا(صل الله عليه واله وسلم) به بخورید؛ چرا که ذهن را افزون می کند.

انار

امام صادق علیه السلام:

انار را با پیه آن بخورید؛ چرا که معده را میپالاید و ذهن را افزون میکند.

مویز

پیامبر خدا (صل الله عليه واله وسلم):

هر کس ناشتا بر خوردن مویز مداومت کند، فهم و حافظه و ذهن، روزی او میشود و از بلغم وی، کاسته میشود.

عسل

پیامبر خدا (صل الله عليه واله وسلم):

هر کس حافظه میخواهد، عسل بخورد.

امام کاظم علیه السلام فرمود:

در عسل، درمان هر دردی است. هر کس ناشتا یک قاشق عسل بخورد، این عسل، بلغم را پایان میدهد، صفرا را فرو مینشاند، مانع از تلخه سیاه سودا میشود و ذهن را صفا میبخشد، و اگر که همراه با کندر خورده شود، حافظه را نکو میسازد.

کرفس

پیامبر خدا (صل الله عليه واله وسلم):کرفس، انسدادها را میگشاید، دل را طراوت میدهد، حافظه میآورد و دیوانگی، جذام، پیسی و ترس را دور میکند.

سایر عوامل تقویت حافظه

پیامبر خدا (صل الله عليه واله وسلم):سه چیز، حافظه را افزون میکند و بلغم را از میان میبرد: قرائت قرآن، عسل و کندر.

امام علی علیه السلام:

سه چیز، بلغم را از میان میبرد و حافظه را افزون میکند: مسواک زدن، روزه گرفتن و قرائت قرآن.

آنچه فراموشی می آورد

پیامبر خدا (صل الله عليه واله وسلم): در سفارشهای ایشان به علی علیهالسلام: ای علی! هفت چیز است که فراموشی میآورد: خوردن سیب ترش، خوردن گشنیز و پنیر و پسمانده موش، خواندن نوشتههای روی قبر، راه رفتن میان دو زن، افکندن شپش، حجامت در گودی پس سر، و ادرار کردن در آب راکد.

پیامبر خدا (صل الله عليه واله وسلم):

ده چیز، فراموشی میآورد: خوردن پنیر، خوردن پسمانده موش، خوردن سیب ترش و گشنیز، حجامت در گودی پس سر، راه رفتن میان دو زن، نگریستن به دار آویخته، بیدار خوابی، و خواندن سنگ قبرها.

امام باقر علیه السلام:

کوتاه کردن ناخن، از آن رو لازم است که پناهگاه شیطان است و فراموشی از آن پدید میاید.

امام رضا علیه السلام:

فراوان خوردن گوشت حیوان وحشی و گاو، خشکی عقل، سرگشتگی فهم، کندی ذهن و فراوانی فراموشی میآورد.

آنچه برای پیشگیری از فراموشی، سودمند است

پیامبر خدا (صل الله عليه واله وسلم):پنج چیز، فراموشی را از میان میبرد و بر حافظه میافزاید و بلغم را نیز میبرد: مسواک زدن، روزه گرفتن، قرائت قرآن، و خوردن عسل و کندر.

پیامبر خدا (صل الله عليه واله وسلم):بر شما باد کندر؛ چرا که ... عقل را افزون میکند، ذهن را ذکاوت میدهد، چشم را جلا میبخشد و فراموشی را از میان میبرد.

مردی نزد علی بن ابیطالب علیهالسلام آمد و از فراموشی، اظهار ناراحتی کرد. فرمود: بر تو باد کندر، که دل را شجاعت میبخشد و فراموشی را از میان میبرد.

امام رضا علیه السلام:

هر کس بخواهد فراموشیاش کم شود و دارای حافظهای قوی شود، هر روز، سه قطعه زنجبیل به عسل در آمیخته بخورد و در هر روز، با غذای خویش ، چیزی که با خردل تهیه شده نیز میل کند.

منبع: دانشنامه احادیث پزشکی، محمد محمدی ریشهری، ترجمه دکتر حسین صابری.

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 22:0  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

ده نشانه یک رابطه ی موفق زناشویی

با یکدیگر مهربان بودن

آیا نسبت به یکدیگر مهربان هستید و یا سعی می کنید یکدیگر را کنترل کنید و راه خودتان را بروید؟ آیا با مهربانی کردن نسبت به همسرتان احساس خوشحالی و رضایت می کنید؟ یکی از نشانه های ضروری یک رابطه ی سالم محبت کردن به یکدیگر است نه اینکه با تحکم طرف مقابلتان را کنترل کنید.

به یکدیگر عشق ورزیدن

آیا وجودتان سرشار از گرمای عشق است و آنرا بی اختیار نثار یکدیگر می کنید؟ آیا همواره زیبایی ها و خوبی های طرف مقابلتان را می بینید و یا تنها بر روی اشتباهات و نقاط ضعف او متمرکز هستید؟ آیا احساسات درونی او را درک می کنید؟ آیا از عشق ورزیدن به یکدیگر لذت می برید؟ گرما و عشق داشتن نسبت به یکدیگر یکی از نشانه های رابطه ی سالم با شریک زندگانی تان است.

با یکدیگر شوخی کردن

آیا دوست دارید با یکدیگر بازی و شوخی کنید؟ از شوخی و بامزگی های طرف مقابلتان لذت می برید؟ سعی می کنید در بحرانها و مشکلات او را شاد کنید و بخندانید؟ آیا مانند بچه ها با یکدیگر راحت و بی غل و غش برخورد می کنید و مدام در حال شوخی کردن با هم هستید؟ یکی از بزرگترین ارکان رابطه ی سالم همین خنده و شوخی است.

از کنار هم بودن لذت بردن

آیا اگر بخواهید با کسی وقت بگذارید ترجیح می دهید با همسرتان باشد یا با شخص دیگری؟ آیا برای اینکه در کنار همسرتان باشید لحظه شماری می کنید؟ آیا هر دوی شما دوست و یا سرگرمی خاصی دارید که از انجام آن لذت ببرید؟ در مواقعی که در کنار یکدیگر نیستید چه احساسی دارید؟ اغلب زوجها اوقات زیادی را باهم سپری می کنند زیرا با تمام وجود از اینکه در کنار هم هستند لذت می برند و احساس آرامش می کنند در صورتی که دیگر زوجها از ترس تنهایی و بی کسی با همسرشان می مانند و یا به عبارتی دیگر از روی ناچاری باهم زندگی می کنند. یکی از نشانه های رابطه ی موفق این است که طرفین به یکدیگر وابسته نباشند و برای خود دوست و سرگرمی های مخصوص بخود داشته باشند. بنابراین اگر خواهان یک رابطه ی موفق هستید به همسرتان وابسته نباشید بویژه از لحاظ عاطفی.

بطور مسالمت آمیز اختلافات را حل کردن
همه ی زوجها با یکدیگر اختلاف دارند موضوع اصلی، اختلاف نظر نیست، آنچه اهمیت دارد چگونگی کنار آمدن با این اختلافات است. آیا شما برای حل اختلافاتتان روش خاصی دارید یا اینکه برای جلوگیری از بحث و جدل مجبور به کنار گذاشتن مسائل و مشکلاتتان هستید؟ آیا در صورت بروز اختلاف نظر با یکدیگر دعوا و مجادله کرده و قهر می کنید؟

کنترل خشم و عصبانیت

آیا هنگامیکه یکی از شما دچار خشم و عصبانیت می شوید موضوع را کش می دهید، غر می زنید و همسرتان را تنبیه می کنید یا اینکه سعی می کنید موضوع را فراموش کنید؟ در یک رابطه سالم زن و شوهر بعد از بروز اختلاف و مشکل خیلی سریع موضوع را تمام می کنند و از آن می گذرند و به عشق و صمیمیت قبلی خود باز می گردند.

به عشق یکدیگر پایبند بودن

آیا فکر می کنید در دشوارترین شرایط باز هم عاشق یکدیگر هستید؟ آیا می توانید در صورت اشتباه و خطای طرف مقابل باز هم عاشق او باشید؟ آیا می دانید عشق درمورد خود شخص است نه درمورد کارهایی که او انجام می دهد؟ برای داشتن یک رابطه ی سالم باید به این سطح از عاشقی رسید.

گوش دادن، درک کردن و پذیرفتن طرف مقابل

آیا احساس می کنید طرف مقابلتان به صحبت های شما گوش می دهد، آنرا درک می کند و شما را همانگونه که هستید می پذیرد؟ آیا رازهایتان را بدون ترس از داوری برای شریک زندگیتان مطرح می کنید؟ آیا دوست دارید با تمام وجود حرفهای او را بشنوید و با او احساس همدردی می کنید یا می خواهید مدام او را زیر سوال ببرید و در مقابل او جبهه بگیرید؟

رابطه ی جنسی

آیا از رابطه ی جنسی خوب و صمیمی برخوردار هستید و احساس رضایت می کنید؟

احساس آزادی کردن

آیا از اینکه خودتان باشید نمی ترسید و احساس آزادی می کنید؟ آیا با کمال آرامش می توانید دنبال کارهای مورد علاقتان بروید؟ آیا شریک زندگیتان از شادی شما خوشحال می شود؟ همانطور که می دانید بعضی از افراد بطور ناخودآگاه دارای شخصیتی سالم، مهربان، متعهد، عاشق، مسئول و شوخ طبع هستندولی بعضی دیگر به دلیل شرایط زندگی، فاقد چنین شخصیتی هستند و به مرور زمان باید روی خود کار کنند تا نقاط ضعف شخصیتشان را ترمیم کنند. رابطه ی خوب و موفق رابطه ای است که طرفین، خود را دوست داشته باشند و همانطور که هستند خود را بپذیرند در عین حال عاشق همسرشان باشند و هیچ چیزی نتواند رابطه ی بین آنها را خدشه دار ک

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 21:57  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

10موردی که درحل اختلاف از آن پرهیز کرد

موردی که درحل اختلاف از آن پرهیز کرد


عقل سلیم می‌‌گوید که ارتباطات خوب باعث بهبود و تقویت رابطه دوستی و افزایش صمی‌می‌ت و اعتماد می‌‌گردد. عکس این قضیه هم صادق است. یعنی ارتباطات ضعیف می‌‌تواند باعث تضعیف پیوندهای دوستی، ایجاد عدم اعتماد و حتی بی‌احترامی‌ نسبت به یکدیگر گردد

 

. آنچه در زیر آمده است، نمونه‌هایی از برخوردها و الگوهای ارتباطی منفی و گاه مخرب است که می‌‌تواند باعث عمیقتر شدن اختلافات در یک رابطه دوستانه گردد.


۱- سکوت
برخی افراد به جای شرکت در بحث‌های سازنده به منظور ریشه‌یابی و فرونشانی اختلاف در محیطی آرام و محترمانه، ترجیح می‌‌دهند هیچ چیز نگویند و فقط سکوت اختیار کنند. این کار، طرف مقابل را به مرز انفجار می‌‌رساند و باعث می‌شود که کنترلش را بر روی حرف‌هایی که می‌زند از دست بدهد. هر چند کناره‌گیری از جرّ و بحث ممکن است مسیر کم استرس‌تری به نظر آید امّا معمولاً به ایجاد استرس بیشتری برای هر دو طرف می‌انجامد و نهایتاً باعث جرّ و بحث‌های به مراتب بیشتری می‌گردد.

۲- موضع دفاعی گرفتن
برخی افراد به جای گوش دادن دقیق به حرف‌های طرف مقابل و درک صحیح نقطه نظرات او، موضعی دفاعی در پیش گرفته و صرفاً به انکار انجام هر کار اشتباهی از سوی خود می‌پردازند و احتمال مشارکت داشتن خود در اختلاف پیش آمده را نادیده می‌گیرند. انکار مسئولیتِ خود، ممکن است در کوتاه مدّت باعث کاهش استرس گردد امّا هنگامی که طرفین احساس کنند که حرفشان از سوی طرف مقابل درست شنیده نمی‌شود، این امر به مشکلات بلند مدت و اختلافات فزاینده‌ای منجر می‌گردد.

۳- عمومیت بخشیدن
برخی افراد هنگامی که اتفاق ناخوشایندی برایشان می‌افتد به جای آن که به همان مورد بپردازندو مشکل را حل کنند، با عمومیت بخشیدن بیش از حدّ به آن رویداد، عملاً حل مشکل را خارج از دسترس می‌سازند. از بیان جملاتی که با «تو همیشه … » و «تو هرگز … » شروع می‌شوند، مثل «تو همیشه دیر به منزل می‌آیی» یا «تو هرگز کاری که من می‌گویم را انجام نمی‌دهی» اجتناب کنید. یک لحظه درنگ کنید و فکر کنید که آیا این حکم شما همیشه درست است. همچنین، اختلافات گذشته را به میان نکشید که شما را به بیراهه می‌کشاند و اثر منفی بر روی حل اختلاف فعلی می‌گذارد.

۴- حق به جانب بودن
اگر همیشه فکر کنید که یک راه «درست» برای نگریستن به امور وجود دارد و یک راه «نادرست»، و روش نگریستن شما به امور «درست» است به رابطه‌تان آسیب جدّی می‌رسد. انتظار نداشته باشید که طرف مقابل شما هم همان شیوه نگرش شما را داشته باشد و وجود عقیده متفاوت را حمله شخصی به خودتان تلقی نکنید. همیشه به دنبال مصالحه یا توافق بر سر اختلافات باشید و به یاد داشته باشید که همه چیز را نمی‌توان به «درست» و «نادرست» تفکیک کرد و دو نقطه نظر متفاوت ممکن است هر دو معتبر باشند.

۵- روانکاوی و خواندن ذهن
برخی افراد به جای آن که از طرف مقابل درباره افکار و احساساتش سوال کنند، گاهی اوقات تنها بر اساس تفسیرهای اشتباه از اعمال آن‌ها، فکر می‌کنند که «می‌دانند» طرف مقابل دارد چه فکری می‌کند و معمولاً همیشه آن را منفی در نظر می‌گیرند! (برای مثال، فکر می‌کنند دوستی که دیر بر سر قرار آمده است اهمیتی به وقت‌شناسی نمی‌دهد.) این کار باعث دشمنی و سوء تفاهم می‌گردد.

۶- گوش نکردن
برخی افراد به جای آن که به دقت به حرف‌های طرف مقابل گوش کنند و سعی در درک آن نمایند، یا مرتب حرف‌های او را قطع می‌کنند و یا هنگامی که او دارد حرف می‌زند پیش خود تمرین می‌کنند که چه جوابی به او بدهند. این کار باعث می‌شود که نقطه نظرات او را درک نکنید و او را نیز به مقابله به مثل وادارید! اهمیت گوش کردن دقیق و همدلی را دست کم نگیرید.

۷- سرزنش کردن
برخی افراد از طریق انتقاد و سرزنش کردن طرف مقابل به حل اختلاف می‌پردازند. به نظر آن‌ها پذیرش هرگونه ضعفی از جانب خود، باعث تضعیف اعتبارشان می‌گردد و به هر قیمتی از آن اجتناب می‌کنند و حتی برای کارهای اشتباهی که مرتکب شده‌اند نیز دیگران را سرزنش می‌کنند. به جای این کار، سعی کنید وجود اختلاف را به عنوان فرصتی برای تحلیل وضعیت، برآورد نیازهای هر دو طرف و دستیابی به راه حلی که برای هر دو قابل قبول و مفید باشد، در نظر بگیرید.

۸- سعی در «پیروز» شدن
هرگاه کسی بر پیروز شدن در بحث و بگومگو تمرکز نماید، بازنده نهایی «رابطه دوستی» خواهد بود! بنابراین، هدف یک بحث دوستانه باید درک متقابل و دستیابی به توافق یا راه حل مورد قبول دو طرف باشد. اگر سعی دارید نشان دهید که طرف مقابل چقدر اشتباه می‌کند و بر سر نقطه نظر خود قرص و محکم ایستاده‌اید بدانید که در جهت اشتباه حرکت می‌کنید!

۹- حمله به شخصیت طرف مقابل
گاهی اوقات افراد یک عمل اشتباه طرف مقابل را دست آویز قرار داده و آن را به یک نقص شخصیتی تعمیم می‌دهند. (برای مثال، اگر مردی هر لنگه جورابش را جایی انداخته، این را به عنوان نقص شخصیتی تلقی کرده و به او برچسب «بی‌ملاحظه و تنبل» بزنیم و یا اگر زنی می‌خواهد درباره مشکلی در رابطه فی‌مابین حرف بزند به او برچسب «زیاده‌خواه» یا «تسلّط جو» بزنیم.) این کار باعث درک منفی در هر دو طرف می‌گردد. همیشه به یاد داشته باشید که به طرف مقابل احترام بگذارید، حتی اگر از رفتارش خوشتان نمی‌آید.

۱۰- طفره رفتن
هنگامی که یک طرف می‌خواهد درباره مشکلات موجود در رابطه فی‌مابین حرف بزند، گاهی اوقات طرف دیگر از حرف زدن یا گوش‌کردن به حرف‌های طرف مقابل طفره می‌رود و به شیوه‌های مختلف در این کار سنگ‌اندازی می‌کند. این رفتار، نشانه بی‌احترامی و حتی گاهی نشانه تحقیر است و در عین حال باعث بیشتر شدن اختلافات می‌گردد. طفره رفتن، هیچ چیز را حل نمی‌کند و بر عکس باعث آسیب رساندن به رابطه فی‌مابین می‌شود. گوش سپردن به طرف مقابل و بحث کردن با او به شیوه‌ای محترمانه، بسیار مثمرثمرتر است.

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 21:57  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

احاديث درباره زناشويي
پيامبر اکرم (ص):

چون عروسي به خانه آورديد، با محبت و تواضع کفش هايش را در آورده ،پاهايش را بشوييد آن گاه او را به حجله دعوت کنيد .اين چنين است که مهر،برکت و رحمت بر خانه و عروستان سايه مي افکند .


امام صادق(ع):


وقتي عروس به حجله آمد به کعبه رو کنيد،گيسوان او را نوازش کرده زلف تاب دارش را به چنگ گيريد و آرام بگوييد ((خدايا !اين امانت توست که به من سپردي .با گفته ي تو او را به خود حلال کرده ام ،فرزندم را مبارک ، پارسا و از پيروان پيامبرت قرار ده و شيطان را از او دور فرما))


امام صادق(ع) :


آن گاه وضو سازيد ،تن و روان خويش طراوت بخشيد ،رو به خداي مهربان کنيد و دو رکعت نماز عشق به جاي آوريد .به عروس خود نيز بگوييد همين کار را بکند.


امام صادق(ع) :


پيش از اين که با عروس خويش به بستر زفاف رويد،هديه اي به وي بدهيد ،با اين کار عشق و آرامش را به او هديه کرده ايد.


پيامبر اکرم(ص):


شب هنگام که شوهرتان در بستر آرميده و منتظر آغوش گرم شماست،خود را به کاري سر گرم نکنيد،زمان را طول ندهيد ،مبادا همسرتان به خواب برود، چرا که زني اين چنين ،تا بيداري شوهر همواره مورد نفرين فرشتگان است.


امام صادق(ع):


خانمها شرم و آرزم صفت پسنديده و نيکوي شماست ،اما حيا از شوهر ،ناپسند و بيجا. بهترين شما کسي است که چون با شوهر خلوت کند ،لباس حيا از خود بيفکند و چون لباس بپوشد ،جامه ي شرم و حيا را نيز بپوشد و زيبايي ها و دل ربايي هاي خود را به ديگران عرضه مدارد.


پيامبر اکرم(ص):


شب هنگام که پرده ها فرو مي افتد ، خواب بر پلک ها چيره ميشود بر هيچ بانويي روا نيست که بخوابد،مگر آن که خويشتن را به آغوش شوهر بسپارد .بايد لباس از تن به در آيد ،کنار شوهر بياراميد و پوست بدن خويش به بدن شوهر بچسبانيد .اين چنين خود را به شوهر عرضه داشته ايد .


پيامبر اکرم(ص):


هر جا که شوهرتان شما را به خلوت بخواند ،همان جا بهشت شماست! روا نيست شوهر خود را از بهره وري جنسي و لذت حلال منع کنيد .


امام صادق(ع):


دنيا و خوشي هاي آن براي شما آفريده شده است . لذيذ ترين چيزها در اين دنيا آميزش با همسر است .چنان که لذت بخش ترين کاردر باغ بهشت نيز همين است.


امام صادق(ع):


چه لذتي بالاتر و چشم نواز تر از ديدن بدن عريان همسر است . قبل از هم خوابگي خود را از شوهرتان دريغ مداريد ،بگذاريد شوهرتان شما را ببويد و ببوسد.

پيامبر اکرم(ص):

وقتي به سوي همسرتان مي رويد ،در آغوش فرشتگانيد.چون به آميزش مي پردازيد گناهانتان چون برگ درختان فرو مي ريزد و چون غسل ميکنيد خود را مي شوييد ،از گناهان بيرون مي رويد .


پيامبر اکرم(ص):


مرد را به حال خود بگذاريد با وي در نياويزيد او را به اجبار به سوي خود نخوانيد مرد نيازمند عشوه گري و طنازي است نه زور و اجبار.


پيامبر اکرم(ص):


سخن گفتن با پروردگار لذت بخش و روح افزاست،اما وقتي شوهرتان شما را به خلوت خويش ميخواند، نماز را طول ندهيد و خرامان به سويش بشتابيد.

پيامبر اکرم (ص):

هنگام در آميختن با همسر خويش ،يکديگر را ببوييد ،ببوسيد ،عشق بازي کنيد و با سخنان محبت اميز ،عشق را به او پيش کش کنيد .


امام صادق (ع) :


هنگام آميزش چون پرندگان شتاب نکنيد صبر پيشه ي خود سازيد زنها نيازمند وقت بيشتري هستند مدتي نه چندان طولاني به عشق بازي بپردازيد همسرتان را کاملا" آماده سازيد.آمادگي دو سويه آميزش را فرح بخش و کامل مي کند.


امام رضا(ع):


آميزش مکن مگر اينکه با همسرت بسيار بازي کني و سينه هايش را آرام بفشاري چون چنين کني آمادگي لازم را براي در آميختن پيدا مي کند .در اين حالت،شهوت از صورت و چشمان او نمايان مي شود و از تو همان ميطلبد که تو از وي مي خواهي .


امام صادق (ع):


هيچ گاه با شکم سير با همسر خود هم بستر نشويد اين کار موجب بيماري و چه بسا موجب مرگ خواهد شد .


امام صادق(ع):


چون شب از سفر بر مي گردي،خستگي راه آرامش از تو ميستاند بهتر است آميزش با همسرت را تا صبح به تاخير اندازي
+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 21:54  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

۱۰دستور عملی برای شیعیان؛ برگرفته از زندگی امام صادق(ع)

۱۰دستور عملی برای شیعیان؛ برگرفته از زندگی امام صادق(ع)

کردارهای امام صادق‏ علیه السلام برای تمامی شیعیان جهان الگو و نمونه‌ عملی است که با انجام آن‌ها می‌توانند به خداوند نزدیک‌تر شوند.

 

۱ – انفاق

هشام بن سالم می‏گوید: امام صادق‏ علیه السلام ‏هنگامی که تاریکی شب فرا می‏رسید، انبانی ‏از نان و گوشت و پول را بر می‏داشت و بر دوش‏ می‏نهاد و به سوی نیازمندان شهر مدینه ‏می‏شتافت و آن‏ها را میانشان تقسیم می‏کرد. آن‏ها او را نمی‏شناختند. زمانی که امام‏صادق ‏علیه السلام رحلت کرد و آن انفاق‏های شبانه‏ ادامه پیدا نکرد، نیازمندان فهمیدند که چه‏کسی هرشب به آن‏ها غذا و پول می‏داد.

 

۲ – دوری از بخل

فضل بن ابی قره می‏گوید: امام صادق‏علیه السلام را دیدم که از اول شب تا صبح، خانه خدا را طواف کرد و این دعا را خواند: خدایا! مرا از شر بخل نفسم برهان! گفتم: به فدایت ‏شوم! از شما غیر از این دعا را نشنیدم؟ فرمود: چه چیزی بدتر از بخل‏ نفس! بعد آیه «و من یوق شح نفسه…» را خواند.

 

۳ – دعا هنگام پیشآمد ناگوار

امام صادق‏علیه السلام هر گاه به پیشآمد ناگواری ‏بر می‌خورد، زنان و اطفال را جمع می‏کرد و دعا می‏کرد و آن‏ها آمین می‏گفتند.

 

۴ – سجده بر تربت‏ حسینی

امام صادق ‏علیه السلام جز بر تربت ‏حسینی سجده‏ نمی‏کرد.

 

۵ – در نیامیختن روزه با لذت

امام صادق‏ علیه السلام هنگامی که روزه می‏گرفت، ریحان را بو نمی‏کرد. از او علت این امر را پرسیدند. فرمود: من دوست ندارم که روزه‏ام‏ را با لذت درهم آمیزم.

 

۶ – زیارت امیرالمؤمنین(‏ع)

از صفوان جمال روایت‏شده است: با امام‏صادق ‏علیه السلام وارد کوفه شدیم. امام فرمود: ای‏صفوان! شتر را بخوابان، که این جا نزدیک‏ قبر جدم، امیرالمؤمنین‏ علیه السلام است. امام فرود آمد، غسل کرد، جامه را تغییر داد، پا را برهنه ‏نمود و فرمود: تو نیز چنین کن. به جانب نجف‏ رفتیم. فرمود: گام‏ها را کوتاه بردار و سر را به‏ زیر انداز. خداوند متعال برای هر گام که ‏بردارى، صد هزار حسنه می‏نویسد، صدهزارگناه را محو می‏کند، صدهزار درجه می‏بخشد،صد هزار حاجت را بر می‏آورد و ثواب هر صدیق و شهید را برای تو می‏نویسد. آن‏حضرت با دل آرام، تن آرام، تسبیح، تهلیل و تنزیه به جلو می‏رفت، تا رسیدیم به تل‏ها… بر سر قبر رسید و اشک بر گونه‌هایش جاری شد و گفت: «انالله و انا الیه راجعون‏»؛ آن گاه‏ بر امیرالمؤمنین ‏علیه السلام سلام کرد.

 

۷ – زیارت حسینی

امام صادق‏علیه السلام در مسجد حنانه – که از مساجد شریفه، نجف اشرف است- امام ‏حسین ‏علیه السلام را به گونه‏ای خاص – که در مفاتیح ‏الجنان ذکر شده است- زیارت کرد و سپس‏ چهار رکعت نماز خواند.

 

۸ – دعا هنگام سفر

امام صادق‏ علیه السلام هنگام سفر این دعا رامی‏خواند: خدایا! راه را بر ما بگشای و گزارش ما را نیکوگردان و عافیت ما را بزرگ‏ ساز.

امام صادق‏علیه السلام نیز هنگام سفر هفت‏بار تسبیح ‏می‏کرد، هفت‏بار حمد خدا می‏نمود و هفت ‏بار لااله الا الله می‏گفت.

 

۹ – صدقه

 امام صادق‏ علیه السلام شکر را صدقه می‏داد. از آن‏ حضرت سؤال شد: آیا شما شکر را صدقه‏ می‏دهید؟ فرمود: بلى. هیچ چیز نزد من ‏دوست‌داشتنی‏تر از شکر نیست. من دوست‏ دارم که محبوب‏ترین چیز را صدقه دهم.

 

۱۰ – حضور قلب در نماز

ابوایوب می‏گوید: امام باقر و امام صادق ‏علیهما السلام آن گاه که به نماز می‏ایستادند، رنگ چهره آنان تغییر می‏کرد؛ گاه سرخ می‏شد و گاه زرد. گویا با کسی که او را می‏بینند، سخن می‏گوی

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 21:32  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

روایات زیبا ازائمه معصومین درباره خوراكي ها


روایات زیبا  ازائمه معصومین درباره خوراكي ها  

امام صادق علیه السلام : خاک قبر امام حسین علیه السلام دارو و شفاى هر بیمارى است و چون برداشتى بگو به نام خدا، خداوند آن را روزى وسیع و علم سودمند و شفاى هر بیمارى قرار بده که تو بر هر چیز توانایى .
امام صادق علیه السلام : پنیر و گردو و اگر با هم مصرف شوند در هر کدام از آن دو شفااست و اگر به تنهایى خورده شوند در هر یک درد است .
امام رضا علیه السلام : مرض و بیمارى براى مومن رحمت و وسیله پاک شدن اوست و براى کافر عذاب و نقمت است .
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : سیر بخورید که شفاى هفتاد بیمارى است .
امام صادق علیه السلام : در مسواک یازده خصلت از سنت است :
۱ – پاکیزه کننده دهان است
۲ – جلا دهنده چشم مى باشد
۳ – خدا را خشنود مى کند
۴ – دندانها را سفید مى گرداند
۵ – بوى بد دهان را از بین مى برد
۶ – لثه را محکم مى کند
۷ – اشتها را زیاد مى کند
۸ – بلغم را بر طرف مى نماید
۹ – حافظه را زیاد مى کند
۱۰ – حسنان را دو چندان مى کند
۱۱ – فرشتگان را مسرور مى سازد
امام صادق علیه السلام : برنج داروى خوبى است ، طبیعت آن خنک است و از هر بیمارى عارى مى باشد.
حضرت على علیه السلام : هر کس گرسنه است غذا بخورد و خوب غذا را بجود و هنوز اشتها دارد از طعام دست بکشد و مدفوع را نگه ندارد، به هیچ بیمارى گرفتار نمى شود مگر این که مرگ او فرا برسد.
حضرت على علیه السلام : آب باران بیاشامید که بدن را پاک و بیماریها را از بین مى برد.
امام صادق علیه السلام : ایستاده آب آشامیدن در روز غذا را هضم و گوارا مى کند و در شب ایستاده آب آشامیدن زردآب مى آورد.
حضرت على علیه السلام : سه چیز حافظه را زیاد مى کند و بلغم را از بین مى برد: قرائت قرآن ، خوردن عسل ، جویدن کندر.
امام موسى کاظم علیه السلام : ما اهل بیت خود را معالجه نمى کنیم مگر با ریختن آب سرد بر بدن تب دار و خوردن سیب
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : دارو از وسایل تقدیر است ، به فرمان خدا فایده مى دهد.
امام صادق علیه السلام : تا هنگامى که بدنت تحمل درد را دارد از استعمال دارو پرهیز کن .
امام موسى بن جعفر علیه السلام : بر سر سفره ریحان طلبیدند و فرمودند: من دوست دارم که غذا را به آن شروع کنم زیرا ریحان عروق را مى گشاید و اشتها را زیاد مى کند و سل را معالجه مى کند.
امام صادق علیه السلام : از زیاد آب آشامیدن بپرهیز که ریشه همه بیماریها است .
امام صادق علیه السلام : گلابى بخورید که قلب را جلا مى دهد و دردهاى باطن را به اذن خداوند آرامش مى بخشد.
امام موسى بن جعفر علیه السلام : هر کس تخم مرغ و پیاز و زیتون بخورد نیروى آمیزش او زیاد گردد.
امام صادق علیه السلام : گندم پوست گرفته گوشت را مى رویاند و استخوان را محکم مى کند.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : بر شما باد به کشمش که سودا را بر طرف مى کند و بلغم را مى خورد و تن را سالم و اخلاق نیکو مى کند و اعصاب را قوى کرده و ضعف و بیمارى را از بین مى برد.
امام رضا علیه السلام : به مریضهاى خود چغندر بخورانید زیرا در آن شفا است و هیچ دردى با آن نیست .
امام صادق علیه السلام : مردى در خدمت امام عرض کرد: دخترم آب بدنش کم شده و مبتلا به اسهال است . حضرت فرمود: چرا برنج با پیه به او نمى خورانى .
امام صادق علیه السلام : چهار چیز دواست : حجامت ، انفیه ، اماله ، استفراغ .
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : خرما را ناشتا بخورید که کرمهاى شکم را مى کشد.
امام صادق علیه السلام : نیشکر گرفتگى بینى و عروق را بر طرف مى کند و رنج و ضررى هم ندارد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : کاهو بخورید که غذا را هضم مى کند و خواب آور است .
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : انجیر تازه و خشک را بخورید، زیرا نیروى جماع را زیاد مى کند و بواسیر را بر طرف مى نماید.
امام صادق علیه السلام : بر شما باد به خوردن بورانى بادنجان که دارو است و موجب ایمنى از برص است و همچنین سرخ شده آن در زیتون .
امام صادق علیه السلام : مردم چون مکیدن و خوردن عسل دارویى نخواهد یافت .
امام صادق علیه السلام : هر کس دچار ضعف قلب و بدن است باید گوشت بره با شیر بخورد.
امام صادق علیه السلام : پیاز دهان را خوشبو مى کند و کمر را محکم مى گرداند و پوست را نرم مى سازد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : بر شما باد به نمک که شفاى هفتاد درد است که جذام و برص و جنون از آنها است .
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : حنا ببندید که چشم را روشنى مى بخشد و موى را مى رویاند.
امام محمد باقر علیه السلام : کنیزى از او گرفتار خونریزى شدید حیض شد، چنان که مشرف به موت گشت . حضرت باقر علیه السلام دستور داد که به او سویق عدس بخورانند، خورد و خوب شد.
امام صادق علیه السلام : آب و نوشیدنى را به نفس بنوشید بهتر است تا این که به یک نفس آشامیده شود.
امام محمد باقر علیه السلام : در تره چهار خاصیت است . باد را بر طرف مى کند و دهان را خوشبو مى سازد، بواسیر را قطع مى کند و همیشه خوردن آن موجب ایمنى از جذام است .
حضرت على علیه السلام : جویدن کندر دندانها را محکم مى کند و بلغم را بر طرف مى نماید و بوى دهان را مى برد.
امام کاظم علیه السلام : به کسى که از رطوبت ناراحت بود فرمود: پونه را بکوبد به قدرى ناشتا بخورد.
امام صادق علیه السلام : پیامبر صلى اللّه علیه و آله زکام را درمان نمى کردند و مى فرمودند: کسى نیست که عرق جذام نداشته باشد، وقتى انسان زکام بگیرد عرق جذام را ریشه کن مى کند.
امام صادق علیه السلام : هر کس به بخورد تا چهل روز حکمت بر زبانش جارى شود.
امام صادق علیه السلام : پس از خروج از حمام پاها را با آب سرد بشویید که درد سر را بر طرف مى کند.
امام صادق علیه السلام : هر کس هنگام خواب انار بخورد تا صبح در امان است .
امام رضا علیه السلام : چیزى سودمندتر از نان برنج براى مسلول نیست .
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : به بخورید که حافظه را زیاد مى کند و خلط سینه را از بین مى برد و فرزند را زیبا مى گرداند.
امام صادق علیه السلام : اگر مردم خاصیت سیب را مى دانستند فقط با سیب به درمان مریض مى پرداختند.
امام صادق علیه السلام : هر کس غذا را با نمک شروع کند هفتاد درد و آنچه او نمى داند و خدا مى داند از او دفع مى گردد.
امام صادق علیه السلام : باقلا ساقهاى پا را خالص و محکم مى گرداند.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : هر کس سداب بخورد و پس از آن بخوابد از طاعون و دمل و سینه پهلو در امان خواهد بود.
امام موسى کاظم علیه السلام : جوانى از امام هفتم علیه السلام بیمار شد. امام سراغش را گرفتند. عرض کردند به طحال گرفتار شده ، حضرت فرمودند: تا سه روز به او تره بخورانید، خوراندیم ، شفا یافت .
امام صادق علیه السلام : زنانتان را در حاملگى خرما بدهید تا فرزندانتان زیبا شوند.
امام صادق علیه السلام : سویق عدس عطش را از بین مى برد و معده را قوى مى سازد.
امام صادق علیه السلام : ناشتا خربزه خوردن موجب فلج مى شود.
امام صادق علیه السلام : بر شما باد به کاهو خوردن که خون را تصفیه مى کند.
حضرت على علیه السلام : گلابى قلب را جلا مى دهد و دردهاى درون را به اذن حق شفا مى بخشد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : خوردن انجیر باعث مى شود از قولنج در امان باشید.
امام صادق علیه السلام : درباره سنجد فرمود: گوشت آن گوشت ، پوستش پوست و هسته اش استخوان را مى رویاند، با این حال کلیه ها را گرم و معده را شستشو و پاکیزه مى گرداند و نگهدار انسان از بواسیر و قطره قطره آمدن بول است . ساقها را نیرومند و عرق جذام را ریشه کن مى نماید.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : آب را آهسته و جرعه جرعه بنوشید و یک مرتبه بدون نفس ننوشید زیرا مبتلا به درد کبد مى شوید.
امام صادق علیه السلام : براى درد کمر عدس نافع است .
امام صادق علیه السلام : خربزه بخورید که سنگ مثانه را آب مى کند.
امام رضا علیه السلام : انجیر بوى بد دهان را از بین مى برد و استخوان را محکم مى کند و مو را مى رویاند و بیمارى را برطرف مى کند و با بودن انجیر نیازى به داروى دیگر نمى باشد.
امام صادق علیه السلام : سودمندتر از کوبیده و نرم شده سیب دارویى براى مسموم نمى شناسم
امام صادق علیه السلام : مردى عرض کرد شکمم درد و صدا مى کند. امام فرمودند: چرا سیاهدانه نمى خورى که در آن شفاى همه دردها است .
امام صادق علیه السلام : در سیاهدانه شفاى هر بیمارى است . ما از آن براى تب ، سردرد، ورم چشم ، درد معده و هر دردى استفاده مى کنیم و به وسیله آن از خدا شفا مى گیریم .
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : به هر شهرى که وارد شدید از پیاز آن بخورید که وبا و بیمارى آن شهر را از بین مى برد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : بر شما باد به زیتون که سوداء را خوب کند و بلغم را بر طرف نماید و اعصاب را محکم و قوى گرداند و ضعف و ثقل را از معده ببرد.
امام محمد باقر علیه السلام : گوشت کبوتر، گوشت با برکتى است آن را به آدم مبتلا به یرقان بخورانید و بریان کنید.
امام صادق علیه السلام : سرکه دل را نورانى مى کند.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : هر کس یک عدد انار بخورد دل او را نورانى کند و بر طرف کند از او وسوسه شیطان را تا چهل روز.
حضرت على علیه السلام : خوردن بیست و یک عدد مویز سرخ در وقت صبح ناشتا جمیع مرض ها را دفع مى کند مگر مرگ را.
حضرت على علیه السلام : خوردن به ، قوت مرد را زیاد و ضعف او را بر طرف مى کند.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : انجیر میوه اى هست از بهشت ، بخورید که بواسیر را قطع و نقرس را نفع مى بخشد.
امام صادق علیه السلام : بر شما باد به خوردن بادنجان در حالى که بورانى کرده باشید زیرا که شفا و امان است از برص .
امام صادق علیه السلام : ترک نکنید شام خوردن را اگر چه سه لقمه با نمک باشد هر کس یک شب شام نخورد رگى از رگهاى جسدش مى میرد و ابدا زنده نگردد.
امام رضا علیه السلام : مسواک نمودن چشم را جلا مى دهد وموى را مى رویاند و آب ریختن چشم را بر طرف مى کند.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : شکم خانه هر بیمارى و پرهیز سر هر درمانست .
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : بیماران خود را بر خلاف میلشان به خوردن غذا وادار نکنید زیرا خداوند آنها را مى خوراند و مى نوشاند.
حضرت على علیه السلام : دلهاى خود را بز یا دورى در خوردن و آشامیدن نمیرانید. دلها مانند زمین مزروعى است که چون زیاده از حد لزوم آبش بدهند مى میرد و استعداد خود را براى کشت و ذرع از دست مى دهد.
حضرت صادق علیه السلام : کسى که مى خواهد همیشه زنده بماند یعنى اگر بخواهد عمرش طولانى باشد. غذاى صبح را زودتر و شام را دیر میل کند با زنان کمتر همبستر شود و قرض خود را سبک کند.
حضرت صادق علیه السلام : کسى با مبتلاى به جذام تکلم نکند مگر این که به مقدار یک متر و نیم با او فاصله داشته باشد.
حضرت صادق علیه السلام : شیر بدن را فربه ، خون را زیاد، قلب و دماغ و نخاع و باه را تقویت مى کند و براى سینه و سرفه بسیار نافعست .
حضرت صادق علیه السلام : شیر گوسفند یک نوع ضد عفونى و دفع سم است ، چنانچه با روغن بادام و صمغ بصرى خورده شود سرفه را بر طرف مى کند.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : در هفته اول عروسى ، عروس را از خوردن شیر، سرکه ، خربزه و سیب ترش جلوگیرى کن ، چون در هفته اول عروسى ، رحم زن سرد است و اگر این غذاها را بخورد، موجب نازایى و عقیم شدن او مى گردد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : به زن باردار، در آن ماهى که باید بزاید خرما بدهید زیرا فرزند او بردبار و پرهیزکار خواهد شد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : به را به زنان باردار خود بخورانید زیرا که اطفال شما را زیبا مى کند.
امام رضا علیه السلام : هرگاه چیزى خوردى بر پشت بخواب و پاى راست را بر روى پاى چپ گذار.
امام رضا علیه السلام : فضیلت نان جو بر نام گندم مانند فضیلت ما اهل بیت است بر سایر مردم و نان و طعام جو قوت پیغمبر است .
امام جعفر صادق علیه السلام : براى صاحب اسهال برنج نیکوست و براى صاحب سل که دردها را از بدن مى کشد.
امام موسى کاظم علیه السلام : گوشت کبک ساق پا را قوى مى گرداند و تب را بر طرف مى کند.
حضرت على علیه السلام : اگر مغز گردو و پنیر را با هم بخورى دواست و هر یک را که تنها بخورى درد است .
حضرت صادق علیه السلام : انگور سیاه بخورید تا غمت زایل شود.
حضرت صادق علیه السلام : هر مومنى که یک انار را تمام بخورد خدا شیطان را از روشنى دل او چهل روز دور گرداند.
امام رضا علیه السلام : انجیر گند دهان را زایل مى کند، استخوان را سخت و مو را مى رویاند.
حضرت صادق علیه السلام : حق تعالى آدم را از خاک آفرید پس خوردن خاک را بر فرزندان او حرام گردانید.
حضرت امام محمد باقر علیه السلام : بزرگترین دامهاى شیطان خوردن خاک و گل است و دردها در بدن حادث مى کند و خارش بدن و بواسیر از آن بهم مى رسد و دردهاى سودا از آن متولد مى شود و قوت را از ساق و قدم مى برد.
امام رضا علیه السلام : داخل شدن به حمام با شکم پر باعث قولنج مى گردد.
امام رضا علیه السلام : زیاد تخم مرغ خوردن موجب بزرگى سپرز و باد سر معده مى شود.
امام رضا علیه السلام : خوردن آب سرد بعد از طعام گرم دندان را فاسد و خراب مى کند.
امام رضا علیه السلام : زیاد خوردن گوشت گاو موجب کندى ذهن و تحیر فهم و کثرت فراموشى مى شود.
امام رضا علیه السلام : هر کس مى خواهد به گوش درد مبتلا نباشد هنگام خوابیدن مقدارى پنبه در سوراخ گوش خود بگذارد.
امام رضا علیه السلام : هر کس بخواهد در دوره زمستان زکام را از خود دور ببیند هر روز سه قاشق از غذاى عسل بخورد.
امام رضا علیه السلام : هر کس از زکام در ایام تابستان ناراحت است هر روز یک خیار بخورد و از نشستن در آفتاب پرهیز کند.
امام رضا علیه السلام : در فصل بهار باید از خوردن پیاز و سیر و ترشى پرهیز کرد.

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 21:30  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

آدابى که موجب نشاط و مسرت مى‌شوند از نظر احاديث

آدابى که موجب نشاط و مسرت مى‌شوند 

 

۱٫ خواندن سوره یس (اگر آنقدر سرتان شلوغ است که اصلا فرصت ندارید لااقل MP3 آن را در گوشی خود کپی کنید و صبح به صبح گوش کنید.)

۲٫ تراشیدن موى زیر شکم (حتما شنیدید که النظافت من الایمان)

۳٫ اسب سوارى (شاید اسب گیرتان نیاید اما امیدوارم با دوچرخه سواری جبران شود. مخصوصا در تهران با ایستگاه‌های دوچرخه‌ای که شهرداری زده است.)

۴٫ کمک به مسلمانان (کمک حتما لازم نیست مالی باشد. مسلمان هم الحمد لله فراوان است)

۶٫ ناخن گرفتن (متاسفانه الان ناخن بلند کردن مد شده است)

۷٫ شستشوى بدن (از دوش گرفتن، گرفته تا شنا و آب تنی)

۸٫ مسواک زدن (پیامبر می‌فرماید مسواک زدن آنقدر مهم است که اگر می‌شد واجبش می‌کردم)

۹٫ شانه زدن به ریش (راستی می‌دانید که تراشیدن ریش اشکال دارد)

۱۰٫ وضو گرفتن (چه خوب است که دائم الوضو باشیم ، باور کنید خیلی آسان است)

۱۱٫ استعمال بوى خوش (حتما لازم نیست اودکلن مارک دار بزنید، همین عطر یاس هم خوب است)

۱۲٫ نگاه کردن به سبزه و گیاه (لا اقل یک گلدان کوچک در محیط زندگی خودتان نگهداری کنید)

۱۳٫ پوشیدن کفش زرد رنگ (دوست داشتید بخرید)

۱۴٫ تراشیدن موى پشت گردن (منظور گردن است نه پشت سر)

۱۵٫ پوشیدن لباس پاکیزه ( لباس تمیز مراد است نه نو)

۱۶٫ شستن سر با سدر (از عطاری سر کوچه می‌توانید تهیه کنید)

۱۷٫ زدودن غصه از دل مؤمن (این کار حتی با یک لبخند هم ممکن است، پس لبخندتان را از دیگران دریغ نکنید)

۱۸٫ شستن سر (اگر وقت دوش گرفتن ندارید)

۱۹٫ گفتن لا حول و لا قوة الا بالله  (خوب است به معنای آن هم توجه کنید)

۲۰٫ استغفار نمودن (مخصوصا آخر شبها بعد از یک روز پر مشغله)

۲۱٫ بسیار گفتن یا رؤوف یا رحیم  (مواظب باشیم لقلقه زبانمان نشود)

۲۲٫ زیارت امام حسین علیه السلام (آسانترین راهش این است که بگویی السلام علیک یا ابا عبد الله)

۲۳٫ خوردن انگبین (نوش جان)

۲۴٫ خوردن گوشت (البته زیاده روی نکنید)

۲۵٫ خوردن زیتون (…)

۲۶٫ خوردن به (…)

۲۷٫ خوردن انگور سیاه(…)

۲۸٫ خوردن میوه جات در اوایل فصلشان (نوبرانه فراموشتان نشود)

۲۹٫ شانه کشیدن به سینه پس از شانه کردن سر یا ریش (خوب این هم مخصوص آقایان هست

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 21:24  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

غفلت 28 ساله از توصیه‌ رهبر انقلاب در خصوص شهید مطهری

 

                        غفلت 28 ساله از توصیه‌ رهبر انقلاب در خصوص شهید مطهری

 

"یک توصیه به صاحبنظران و متفکران و نویسندگان دارم و آن این است که بیایند و کاری روی مجموعه آثار آقای مطهری بکنند همانطور در کشورهای غربی معمول است که وقتی فیلسوفی، محققی، و شخص بزرگی در میان آنها هست راجع به نظریات او می نشینند تفسیر و تحلیل و بحث می کنند، این کار در مورد استاد مطهری انجام بشود."
 
به گزارش جهان، رهبر معظم انقلاب در سومین سالگرد شهادت ایت الله مرتضی مطهری دو توصیه مهم در رابطه با تالیفات و کتب شهید مطهری به مسئولان، تحلیلگران و روشن فکران داشتند تا بتوان از آثار این استاد شهید به عنوان فیلسوفی ارزشمند در مراکز آموزشی چون حوزه و دانشگاه بیشتر بهره برد. 

ایشان با توصیه گنجاندن ایده های شهید مطهری در کتب درسی، می‌گوید: دو توصیه مهم می کنم یکی اینکه آثار مرحوم شهید مطهری را درسی و به عنوان کتاب درسی در دانشگاه‌ها، دانشسراها و دبیرستان‌ها از این آثار استفاده کنند. این آثار بسیارش آثاری است که برای خواندن تنهای یک نفر زیاد است و ممکن است قابل درک و فهم در مواقع بسیاری نباشد، مخصوصا آثار فلسفی ایشان مثل پاورقی های روش رئالیسم و عدل الهی و بعضی از کتاب های دیگر. ولذا این آثار می تواند به صورت کتاب درسی بیاید. یا اگر هم خود کتاب کاملا به صورت کتاب درسی یکجا درنمیآید از آن کتاب بخش‌هایی برداشته شده و یا خلاصه نویسی بشود. ایده آقای مطهری به صورت درس و کتاب های درسی گنجانده بشود. 

رهبر انقلاب همچنین با توصیه به فهرست بندی آثار شهید مطهری عنوان می‌کند: توصیه دوم این است که کتابهای آقای مطهری را از اول تا آخر فهرست بندی کنند. با استفاده از کتابهای آقای مطهری فهرستی از مطالب ایشان استخراج کنند. چون ممکن است درباره مثلا توحید، یا درباره انسان یا درباره قیامت شهید مطهری در 10 جا بحث کرده باشند که این بحث ها می تواند مکمل یکدیگر باشد. کسانی همت کنند این بحث ها را استخراج کنند تا نظریه ایشان در باب انسان، تاریخ، توحید، یا ابعاد دیگر آن مشخص بشود. این توصیه من به جوانان و علاقمندان آثار ایشان است. 

ایشان خطاب به صاحبنظران و متفکران و نویسندگان هم در این گفتگو که در ویژه نامه روزنامه کیهان در سال 61 منتشر شده، ادامه می‌دهد: اما یک توصیه هم به صاحبنظران و متفکران و نویسندگان دارم و آن این است که بیایند و کاری روی مجموعه آثار آقای مطهری بکنند همانطور در کشورهای غربی معمول است که وقتی فیلسوفی، محققی و شخص بزرگی در میان آنها هست راجع به نظریات او می نشینند تفسیر و تحلیل و بحث می کنند، این کار در مورد استاد مطهری انجام بشود. کما اینکه خوب است نسبت به مرحوم آیت الله طباطبایی هم انجام شود. 

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 21:19  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

توصیه های مقام معظم رهبری به حافظان و قاریان

توصیه های مقام معظم رهبری به حافظان و قاریان


خیر كثیر
به برادرانى كه اهل تلاوت قرآنند، مكرر یادآور شده‌ام كه شما نمى‌توانید خوب تلاوت بكنید، در حالى كه نمى‌دانید كجا باید وصل كنید، كجا باید وقف كنید و كجا را مناسب است با چه لحنى بخوانید. در حرف زدن معمولى هم، شما صدایتان را بالا مى‌برید، پایین مى‌آورید و بر تأثیرگذارى سخن مى‌افزایید. اینها لازمه‌ى كلام است. وقتى قرآن را تلاوت مى‌كنید، باید بتوانید این كارها را بكنید و بدون اطلاع نمى‌شود این كارها را انجام داد. حفظ قرآن قدم بعدى است كه هر كس توفیق پیدا بكند، یقیناً خیر كثیرى به‌دست آورده است.

سخنرانى در دیدار با قاریان چهل كشور جهان

04/12/1368
حفظ نكردن نقص است
نپرداختن به حفظ قرآن در حال حاضر، واقعاً نقیصه‌اى در حوزه‌هاى ما به شمار مى‌آید. در بعضى از حوزه‌هاى اهل سنت -همان‌ طور كه مسبوق است- از بدو ورود، حفظ قرآن جزو شرایط است. در دیگر حوزه‌ها نیز اگر شرط، حفظ قرآن نباشد، ولى بدان تشویق مى‌شوند. غالب عالمان اهل سُنّت با قرآن انس زیادترى دارند؛ در حالى كه ما در حوزه‌هاى خودمان شاهد طلبه‌هایى هستیم كه مقدارى هم درس خوانده‌اند، لیكن هنوز بر همین قرائت رایج قرآن ‌كه ما با آن انس داریم، تسلط ندارند. یعنى هنوز در تلاوتشان اشكالاتى وجود دارد، چه رسد به این ‌كه قرائت دیگرى را نیز بدانند.

دیدار با مدرسان و مسئولان دبیرستان علوم و معارف اسلامى شهید مطهرى

27/12/1368
فرمانده حافظ قرآن
بایستى در اوقاف و جاهاى دیگر، واقعاً برنامه‌ریزى وسیعى براى حفظ قرآن بشود. [...] اصلاً جلسه بگذارید و ترتیبى بدهید كه بشود بچه‌ها را از كوچكى در دبستان وادار به حفظ قرآن كنند؛ البته مجبورشان نكنند، جایزه قرار بدهند و مثلاً بگویند هر بچه‌اى كه در دوره‌ى دبستان، این‌ قدر از قرآن را حفظ بكند، این مقدار امتیاز خواهد گرفت؛ یا اگر كسى در دبیرستان، این مقدار قرآن را حفظ كند، به قدر این واحدها یا این درس‌ها، نمره یا امتیاز مادى مى‌دهیم. من حاضرم در این مورد كمك كنم و هر چه كه بخواهید پشتیبانى بكنید، من آماده‌ام .


مسأله‌ى حفظ را خیلى جدى بگیرید. متأسفانه ما و بچه‌هایمان حفظ قرآن نداریم. بگذارید یك خرده جلو برویم و در سطح كشور مسأله‌ى حفظ قرآن را گسترش بدهیم، آنگاه حرفى نداریم كه در موقع سربازى، حافظان قرآن را معاف كنیم. البته ما نباید این‌ طور بگوییم كه حافظ قرآن معاف است؛ چون مسأله‌ى سربازى در این‌جا، غیر از سربازى در مصر است. سربازى در این‌ جا مثل قرآن‌خواندن است و جهاد فى‌سبیل‌الله است. جهاد فى‌سبیل‌الله با قرآن خواندن، عِدلین هستند؛ این‌ها از هم جدا نیستند. [...] دولت در این‌جا، دولت قرآن است، سربازى آن هم جهاد است. این خیلى متفاوت است. بنابراین به جاى معاف كردن، بهتر است بگوییم هر كس كه حفظ قرآن داشت، فرمانده مى‌شود؛ این را حاضرم. اگر كسى حفظ قرآن بكند، من به او درجه مى‌دهم. همین خوب است.

مراسم تودیع با قاریان قرآن؛ استاد شحات محمد انور و استاد محمد بسیونى

01/12/1369
حاضرم هرچه دارم بدهم
برادران! شماها چرا قرآن را حفظ نمى‌كنید؟ شماها جوانید. والله مكرر اتفاق افتاده كه با خودم فكر كرده‌ام و گفته‌ام كه اگر ممكن باشد، هرچه دارم، بدهم و حفظ قرآن را بگیرم؛ ولى افسوس كه ممكن نیست. در این سن، من دیگر نمى‌توانم قرآن را حفظ كنم. اما شما جوانید، شما بچه‌اید و مى‌توانید حفظ كنید. حافظه‌ى شما حافظه‌ى جوانى است. سنین بیست‌ و پنج‌ ساله و سى ‌ساله و زیر سى سال كه غالب قراء ما بحمدالله در این سن هستند، سنین حفظ قرآن است. كلام خدا و آیات كریمه‌ى الهیه را حفظ كنید و از حفظ بخوانید.

دیدار با قاریان قرآن؛ شعبان عبدالعزیز صیاد، محمود صدیق منشاوى

22/01/1370
از بچگی
بعضى از این جوانان وقتشان دارد دیر مى‌شود. [...] من عقیده‌ام این است كه حفظ قرآن باید از بچگى شروع بشود، یعنى حدوداً از دوازده سالگى سیزده سالگى؛ «التّعلم فى الصّغر كالنقش فى الحجر».

سخنرانی در دیدار با قاریان مصرى؛ شَحّات محمد انور و سیّد متولى عبدالعال

03/11/1370
هنوز كم است
آن‌ طور كه مشهود است، جوانان و نوجوانان ما به حفظ اقبال كرده‌اند؛ منتها كم است. ما كه در یك جامعه‌ى بزرگ و در یك كشور پهناور زندگى مى‌كنیم، بایستى هزاران نفر حافظ قرآن داشته باشیم. كسانى كه در سنین بالا هستند، شانس حفظ كردنشان كم‌تر است؛ اگرچه شانسشان منتفى نیست. البته بعضی‌ها وقت نمى‌كنند؛ اگر وقت مى‌كردند، مى‌توانستند تجربه و آزمایش كنند. من خودم وقت نمى‌كنم، والاّ در همین سنّ هم شروع به حفظ قرآن مى‌كردم. جوانان این را بدانند كه حتى در سنین ما اگر وقت و مجال بود، جا داشت و بهتر بود كه كسى براى حفظ قرآن صرف وقت مى‌كرد؛ در سنین جوانى این كار لازم است. اصلاً بهتر این است كه همه‌ى مردم ما انسشان با قرآن به گونه‌اى باشد كه آیات قرآن به گوششان آشنا باشد. وقتى آیه‌اى را مى‌خوانند، صدر و ذیل و قبل و بعد آیه برایشان آشنا باشد.

سخنرانى در پایان مراسم قرائت قاریان قرآن در ماه مبارك رمضان

27/12/1370
مقدمه لازم
حفظ قرآن و فهمیدن مفاهیم و ترجمه‌ى كلمه كلمه‌ى قرآن، براى كسانى كه به زبان عربى آشنایى ندارند، لازم است. وقتى كه كلمات قرآن را فهمیدید، آن وقت تدبر لازم است. حتى آن كسى كه الفاظ عربى را هم خوب بلد است، اگر تدبر نكند، بهره‌ى كمى از قرآن خواهد برد. در قرآن تدبر لازم است؛ تدبر یعنى اندیشیدن در مفاهیم قرآنى. این سخن عمیقى است، این سخن بزرگى است؛ باید در آن تدبر كرد. گوینده‌ى آن، ذات اقدس الهى است. كلمات آن هم مال ذات اقدس الهى است، یعنى الفاظش، نه فقط مفاهیمش. لذا بایستى در آن دقت كرد، باید آن را فهمید، باید در آن غور كرد. این‌ها حاصل نمى‌شود، مگر با انس با متن قرآن.

بیانات در مراسم اختتامیه‌ى پانزدهمین دوره‌ى مسابقات قرآن

01/09/1377
كار خداست
خداى متعال در قرآن فرموده است: «إنّا نَحْنُ نَزّلْنَا الذّكْر و إنّا لَهُ لَحافِظونَ». حفظ قرآن، حفظ معارف الهى، حفظ آیات نازل شده بر قلب مقدس پیغمبر، چیزى نیست كه وسوسه‌ها و توطئه‌هاى بشرى بتواند با آن مبارزه كند. حفظ قرآن كار خداست و تدبیر الهى، قرآن را رایج خواهد كرد. البته شرط دارد. مثل همه‌ى نعمت‌هاى الهى شرطش این است كه مردم با تلاش و همه‌ى وجود و تواناییشان به دنبال كسب این نعمت الهى باشند. مردم ما با همه‌ى وجود و با همه‌ى تلاش به دنبال اسلام و قرآن راه افتادند، خداى متعال هم این نعمت را به آن‌ها ارزانى داشت. امروز بحمدالله امواج آموزش و تعلیم و تعلم قرآن بسیارى از نقاط جامعه‌ى ما را فراگرفته است و من خوشحالم از این‌ كه مى‌بینم جوانان، نوجوانان و كودكان در راه آموزش قرآن تلاش مى‌كنند.

سخنرانی در دیدار جمعى از حافظان و قاریان قرآن نونهال و نوجوان كشور

28/06/1380
سطح بالا
توقع ما این است كه كسانى كه رتبه‌هاى بالا را مى‌آورند، سطحشان خیلى بالا باشد؛ به‌طورى كه قلب آدم نسبت به قرائت و تلاوت آن‌ها واقعاً راحت باشد. این آقاپسرى كه این‌جا آمد و قرآن را با شماره‌ى آیاتش از حفظ خواند، به نظر من باید پدرش را خیلى تشویق كنید. خود این بچه كه یاد نمى‌گیرد؛ آن پدرش هست كه به او یاد مى‌دهد. این سبكى هم كه آقاى خزعلى در ایران باب كرده‌اند كه شماره‌ى آیات را هم حفظ مى‌كنند، سبك خیلى خوبى است.

مراسم تودیع با قاریان مصرى؛ شحات محمد انور و سید متولى عبدالعال

27/11/1370+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 14:28  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

توصيه ايت الله مجتهدي


مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی در شرح دعای روز سیزدهم ماه مبارك رمضان با اشاره به فضیلت روزهای 13، 14 و 15 این ماه گفت: در این سه روز خواندن دعای «مُجیر» كه در مفاتیح‌الجنان ذكر شده، مستحب است.

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه فارس در دعای روز دوازدهم ماه رمضان می‌خوانیم: «اللَّهُمَّ طَهِّرْنِی فِیهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْأَقْذَارِ وَ صَبِّرْنِی فِیهِ عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ وَوَفِّقْنِی فِیهِ لِلتُّقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ بِعَوْنِكَ یا قُرَّةَ عَینِ الْمَسَاكِین»
«اى خدا در این روز مرا از پلیدى و كثافات پاك ساز و بر حوادث خیر و شر قضا و قدرت صبر و تحمل عطا كن و بر تقوى و پرهیزكارى و مصاحبت نیكوكاران موفق دار به یارى خود اى مایه شادى و اطمینان خاطر مسكینان.»

* «دعا» برای رسیدن به كمال است

مرحوم آیت‌الله احمد مجتهدی تهرانی در ابتدای شرح دعای روز سیزدهم ماه مبارك رمضان، ضمن توصیه به خواند دعای «مجیر» در روزهای 13، 14 و 15 ماه مبارك، در خصوص مضامین بلند عرفانی و آمیزه‌‌های عمیق ادعیه اسلامی می‌گوید: دعا تنها برای دستیابی به ثواب نیست، بلكه اصل دعا خواندن برای رسیدن به كمال است.

* غذاهای حلال در استجابت دعا تأثیرگذار است


این مجتهد فقید در شرح «اللَّهُمَّ طَهِّرْنِی فِیهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْأَقْذَارِ» می‌گوید: در این دعا از خدا می‌خواهیم ما را از كثافات پاك كند. منظور از «كثافات»، چرك گناه و معصیت است. انسان اگر اهل معصیت باشد، بوی بدی به خود می‌گیرد و اگر مؤمن باشد، خوش‌بو خواهد بود. «اویس قرن» هنگامی كه به ملاقات پیامبر ‌(ص) آمده بود، فضای خانه رسول‌الله ‌(ص) را معطر كرده بود و فردای آن روز كه پیامبر (ص) به خانه خویش باز گشت، فرمود: «إِنِّی لَأَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ جَانِبِ الْیمَن»، یعنی پیامبر (ص) رایحه خوش اویس را استشمام كرده بود.
وی در ادامه با تأكید بر برطرف كردن بوی تعفن روح می‌افزاید: در حال حاضر زمانه به گونه‌ای است كه طهارت واقعی نداریم و همه چیز شبهه‌ناك است. در طول سال انواع غذاهای حرام و شبهه‌ناك را خورده‌ایم و «ماه رمضان» فرصتی برای شست‌وشوی باطنی است. تناول غذاهای حلال در استجابت دعاتأثیرگذار است.

* قرائت قرآن در هنگام سحر، زنگار دل را از بین می‌برد

این عارف برجسته با اشاره به عبارت «الدَّنَسِ وَالْأَقْذَارِ» كه «كثافات و پلیدی گناه» است، ادامه می‌دهد: گناه آدمی را كثیف می‌كند و دل را زنگار می‌گیرد. برای اینكه زنگار قلب را از بین ببریم باید سحرها قرآن بخوانیم. در روایت آمده است كه قلب انسان زنگ می‌زند، همان‌طوری كه آهن زنگ می‌زند، پس قلبتان را با استغفار و قرائت قرآن جلا بدهید. همچنین كمك كردن و دستگیری از یتیمان هم زنگار دل را از بین می‌برد.

* در برابر قضا و قدر الهی صبور باشیم

آیت‌الله مجتهدی تهرانی در شرح عبارت «وَصَبِّرْنِی فِیهِ عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ» می‌گوید: در این بخش از دعا از خدا می‌خواهیم كه ما را در برابر قضا و قدر خویش راضی كند. بنابراین از خدا درخواست می‌كنیم كه خدایا مرا بر تقدیر خودت صابر قرار بده! مراد از «كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ»، قضا و قدر حتمی الهی است. هر كس در لوح محفوظ قضا و قدری دارد كه نمی‌داند صلاح او در آن امر است.
این استاد اخلاق ضمن اشاره به بیتی با مضمون «دل بی‌غم در این عالم نباشد / اگر باشد بنی‌آدم نباشد» گفت: در این دنیا هر شخصی به میزان خود دارای غم و مشكل است. استادم (مرحوم شیخ علی‌اكبر برهان) می‌گفت: اگر یك روز گفتی كه من غصه‌ای ندارم، بدان كه اجلت نزدیك است! سید بن طاوس به فرزندش می‌گوید: پسرم خانه كه می‌سازی، بگذار گوشه‌ای از آن خرابه باشد تا بدون غصه و دغدغه نمانی.

* فلسفه روزه «تقوا» است

این مجتهد فقید در شرح «وَوَفِّقْنِی فِیهِ لِلتُّقَى» می‌گوید: در این بخش از دعا از خدا می‌خواهیم كه ما را موفق به تقوی كند. تقوا به معنی این هست كه اگر كسی از اعمال ما با خبر شود، طوری زندگی كرده باشیم كه ناراحت نشویم. ماه مبارك رمضان فرصتی برای تمرین تقوا است.
این مجتهد فقید در شرح عبارت «وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ» گفت: در این بخش از دعا از خدا می‌خواهیم كه خدایا ما را با خوبان و ابرار همنشین كند. باید به این نكته توجه داشت كه با چه كسی همنشین می‌شویم چانچه در شعری داریم: «با بدان كم نشین كه صحبت بد / گر چه پاكی تو را پلید كند». حتی طلاب در زمان قدیم توجه می‌كردند با طلبه‌ای كه اهل نماز شب نیست، هم‌حجره نشوند.
مرحوم آیت‌الله مجتهدی تهرانی به فراز پایانی دعای روز سیزدهم ماه مبارك رمضان یعنی «بعَوْنِكَ یا قُرَّةَ عَینِ الْمَسَاكِین‏» اشاره می‌كند و می‌گوید: خدایا به كمك و یاری خودت این چهار دعای من را مستجاب كن، ای كسی كه روشنی چشم فقرا هستی
+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 14:18  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

درس اخلاق ايت الله مجتهدي به طلاب

درس اخلاق آیت الله مجتهدی

همه طلاب نیازمند استاد اخلاق هستند

امام زین العابدین (علیه السلام) فرموده اند: هَلَک مَن لَیسَ لَه حَکیم یُرشِده؛ هر کس عالم و حکیمی نداشته باشد که او را ارشاد کند هلاک می شود. انسان باید در دو چیز استاد داشته باشد: یکی اخلاقیات و دیگری عُرفیات.

اخلاقیات طلبگی

اگر درس بخوانی و استاد اخلاق نداشته باشی، بر فرض، آیت الله هم بشوی، نَفس تو هم، آیت الله می شود، آن وقت بی چاره می شوی. همان طور که به دکتر می روی و دستور رژیم غذایی می گیری باید پیش استاد بروی و دستور اخلاق بگیری، باید نزد او بروی که باد کبر و غرور تو را خالی کند، فکر نکنی حالا که این کتاب ها را می خوانی به جایی رسیده ای و حتماً مورد تأیید امام زمان (عج) قرار گرفته ای.

حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری (ره) فرمودند: وقتی شخصی طلبه می شود مانند انگور است که بر اثر جوشاندن نجس می شود و راه پاک شدن آن، ثُلثان است. پس باید طلبه، استاد اخلاق بگیرد و خود را تزکیه کند زیرا علم و دانش و مدرک، آدمی را مغرور و متکبر می سازد و یک طلبه باید آن قدر تلاش کند و بجوشد تا دوسوم او یعنی صفات و اخلاق بد او بخار شود و از بین برود. اما مواظب باش گرفتار نااهل نشوی، گرفتار خودنمایی نشوی، اگر کسی پیدا شد که دلش می خواهد همه بفهمند آدم خوبی است، به او اعتماد نکن.

درس اخلاقی را که شما را بی حال کند، چُرتی کند، شل و وِل کند و درس اخلاقی که شما را از درس بیندازد، درس اخلاق نیست. این ها را کنار بگذار. مواظب باش تو را گول نزنند. ما اگر قدری خوب بشویم و نیتمان را درست کنیم استاد خوب هم گیرمان می آید. استاد اخلاق ما یکی حاج آقا حسین فاطمی (ره) بود که در قم، شب های جمعه به درس اخلاق ایشان می رفتیم. در آن زمان، قم، هفتصد ـ هشتصد طلبه بیشتر نداشت. ما هفتاد ـ هشتاد نفر بودیم که از ایشان استفاده می کردیم و یکی هم جمعه ها به درس اخلاق حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) می رفتیم. از جملاتی که از حضرت امام (ره) به یاد دارم این است که ایشان فرمودند: ما می توانیم با علم و اخلاق، انسان واقعی بشویم ولی حیوانات نمی توانند، پس باید در انسانیت بکوشیم.

عُرفیات طلبگی

استاد من در عُرفیات، حاج شیخ علی اکبر برهان (ره) بودند. عرفیات غیر از اخلاقیات است. ممکن است شخصی استاد اخلاق باشد ولی از عرفیات هیچ نفهمد. باید استادی را پیدا کرد که عرفیات را برای انسان بگوید. عرفیات یک سری مسائلی است که شاید خلاف شرع نباشد ولی خلاف عُرف جامعه است و عوام الناس از انجام آن ها، توسط ما روحانیون خوششان نمی آید. ما هم برای این که مردم به دین و روحانیت علاقه مند شوند و طرد نشوند باید این ها را مراعات کنیم. حالا چند نمونه از عرفیات را می گوییم:

1ـ دقت در معاشرت با مردم: روحانی نباید با کسی که به دین و دستورات دین اهمیت نمی دهد معاشرت کند (مگر این که قصد راهنمایی او را داشته باشد) و نباید چنین افرادی به منزل او رفت و آمد کنند.

استاد ما حضرت آیت الله حاج شیخ علی اکبر برهان (ره) می فرمودند: روزی به خانه رفتم و متوجه شدم که عده ای میهمان از طرف آشنایان و فامیل های همسرم، تشریف دارند، و بعضی از آن ها بدون رعایت این که ما روحانی و آخوند هستیم، و مردم از ما بیش از دیگران توقع دارند، با ظاهری شرعی ولی نامتناسب با عرفیات طلبگی ما، حضور داشتند، لذا به اهل بیت گفتم که برای آن ها توضیح دهند که متوجه بشوند، و آن ها هم الحمدلله متذکر شدند و بعد از این جریان هر وقت به منزل ما می آیند عرفیات را رعایت می کنند.

کسانی که بد حجاب اند نباید در منزل شما رفت وآمد کنند. من حتی گفته ام بچه های کوچک را بدون چادر به منزلمان نیاورند. اگر در کوچه و خیابان حتی یکی از محرم هایت را دیدی اگر حجاب کامل هم داشت با او صحبت نکن یا اگر صحبت می کنی او را نگاه نکن. گوش خود را نزدیک او بیاور و به صحبت هایش گوش کن. چرا که مردم نمی دانند این زن محرم شما است.

2ـ خرید اجناس: در خرید کردن برای منزل دقت کن که مورد سوء تفاهم از سوی مردم واقع نشوی. حضرت آیت الله العظمی سیدمحمدکاظم یزدی (ره) می فرمودند: همیشه از یک قصابی گوشت نخرید، می گویند این آخوندها چقدر گوشت می خورند.

یا مثلاً یک روحانی حتی المقدور سعی کند که کم تر با همسرش در خیابان راه بیفتد و به خرید برود. به مغازه هایی که چیزهای گران قیمت می فروشند نرود؛ مثلاً به بنگاه های ماشین فروشی و فروشگاه های تلویزیون و غیر ذلک. اگر هم نیازی داشت می تواند محارم خود یا افراد مورد اطمینان و با تجربه را بفرستد. نقل می کنند که یک روحانی با همسرش، وارد فروشگاه لوازم آرایش بانوان شده و پس از انتخاب یکی از اقلام آن، و در خارج از فروشگاه و بدون توجه به اطراف خود، آن را به همسرش نشان می داد که کدامیک بهتر است، در حالی که این عمل می تواند در اذهان مردم نسبت به مقام روحانیت اثر بدی داشته باشد. لذا طلاب محترم باید این گونه امور را رعایت کنند.

3ـ به هر مکانی نرود: روحانی هر جایی نباید برود، هر جایی نباید بنشیند. مثلا کنار خیابان روی جدول ننشیند یا در مکان های عمومی و پر رفت و آمد، یا جایی که همه روی زمین نشسته اند، بالای صندلی ننشیند و اگر مجبور بود بنشیند در نشستن هم مراعات کند، مثلاً یک پا را روی پای دیگر نیندازد. و همچنین نباید دست زن و بچه را بگیرد و برود پارک یا شهر بازی یا سینما. یا برود ساندویچی و یک ساندویچ بگیرد و پشتش هم نوشابه بخورد. البته این گونه امور حرام نیست ولی بعضی از مردم این اعمال را از ما روحانیون توقع ندارند، لذا ما باید رعایت عرفیات طلبگی را بکنیم.

4ـ وضع ظاهری: روحانی باید از نظر لباس پوشیدن، لباسی ساده و تمیز و در عین حال منظم و مرتب داشته باشد و خدای نکرده لباس هایش چرکین نباشد و بوی عرق ندهد.

5ـ دقت در خرج: روحانی نباید مهمانی های مفصل راه بیندازد، یا مثلا در تالارها مراسم عقد و یا مراسم دیگر بگیرد و سورها و خرج های بی مورد کند. آیت الله حاج آقامرتضی حائری (ره) با کاروانی به مکه رفتند. قرار شد علمای دیگر از مکه به دیدن ایشان بیایند. مدیر کاروان از خرج خودش اتاقی آماده کرد و میوه های مختلف در اتاق آماده نمود. وقتی ایشان وارد اتاق شدند و صحنه را دیدند ناراحت شدند و به مدیر کاروان فرمودند: چرا می خواهی مردم را با من دشمن کنی؟ این ها را جمع کن. فقط چای کفایت می کند (یعنی ممکن بود که حاجی های کاروان فکر کنند که هزینه انجام شده، از بودجه کاروان است و دچار سوءظن نسبت به آیت الله مرتضی حائری شوند). وقتی هم روحانی به مهمانی می رود یا برای او مهمان می آید باید مراعات اخلاقیات و عرفیات را هم بکند.

روزی که طلبه بودیم با استادمان حاج شیخ علی اکبربرهان (ره) به دیدار یک حاجی که تازه از مکه آمده بود رفتیم. ایشان به ما فرمودند: حق دست زدن به هیچ چیز را ندارید. کاری نکنید که بگویند آخوند جزء مطهرات است و همه چیز را پاک می کند و می خورد. بنشین و به هیچ چیز دست نزن. بگذار به زور به تو، چیزی تعارف کنند.

6ـ وضعیت سر و صورت: در حرم امام رضا(علیه السلام) عبور می کردم، دیدم روحانی جوانی موهایش را از زیر عمامه تا وسط پیشانی بیرون ریخته است. به او گفتم: ببخشید آقا، مثل این که اصلاح شما دیر شده است. گفت: مدرکی هم دارید؟ یعنی اگر این کار من خلاف است آیا برای این کار خلاف، مدرک و سند روایاتی دارید؟ اگر دارید ارائه بدهید؟ در حالی که خیلی از موارد هست که حرام و خلاف شرع نیست ولی عرف، آن را نمی پسندد. لذا روی این اصل به او گفتم: چرا با لباس زیر به حرم نمی آیی؟ با وجود این که برای مردان فقط پوشاندن عورتین واجب است و پوشاندن بقیه بدن واجب نیست. (با وجود این، رعایت عرف را می کنی، و کاری نمی کنی که مردم از تو ناراحت شوند، پس در طلبگی و آخوندی هم چنین باش و رعایت عرفیات طلبگی را بکن و کاری که مراجع و علما و فقها نمی کنند تو هم نکن.)

7ـ ساده زیستی: مهم ترین مطلب عرفی، ساده زیستی است. انگشتر زیاد دستت نکن، گران قیمتش را هم همین طور. تسبیح رنگی یا گران قیمت هم دستت نگیر. خودکار و خودنویس خارجی و نعلین گران قیمت که برای طلبه و روحانی سزاوار نیست، استفاده نکن. روحانی حتی المقدور باید زندگی و خانه ای ساده داشته باشد.

نقل می کنند آیت الله فشارکی(ره) یک اتاق داشتند که وسط آن را پرده کشیده بودند. یک طرف درس می دادند و طرف دیگر محل زندگی ایشان بود. اگر امام خمینی (ره) وقتی که از پاریس آمدند، می رفتند کاخ نیاوران شاید این قدر محبوب مردم نمی شدند و دیگر حرفشان چندان در مردم اثر نداشت، امام با آن همه عظمت، در یک خانه ساده و معمولی و یک حسینیه که دیوارهایش کاه گلی بود ساکن بودند.

من حدود چهل سال پیش این خانه ای را که اکنون ساکن هستم خریده ام؛ با این که می توانم بهترین خانه را در بهترین جای شهر تهران بخرم.

در حدیث است که نظر به چهره عالم عبادت است اما نه عالمی که خانه آن چنانی دارد که نگاه کردن به خانه و وسائل خانه اش حسرت بر دل آدمی می گذارد، و داخل خانه را با تزئینات کامل گچ بری کرده و آنتن ماهواره را هم روی پشت بام علم کرده و با ماشین گران قیمت رفت وآمد می کند.

یک بار به جایی رفته بودم و موقع برگشت، یک بنز و یک وانت ترمز کردند. هر دو آشنا بودند. مردم هم نگاه می کردند که من کدام ماشین را سوار می شوم. رفتم از راننده بنز عذرخواهی کردم و گفتم: اولاً این راننده وانت یک لحظه از شما زودتر ترمز کرد، ثانیاً اگر ماشین شما را سوار شوم ممکن است راننده وانت ناراحت شود و فکر کند چون ماشینش وانت بود سوار نشدم لذا مرا ببخشید و تشریف ببرید، من با وانت می روم.

یک بار با یک ژیان قُراضه به دیدن یکی از علمای بزرگ تهران رفتیم، به ایشان گفتم با ماشینی آمده ایم که دیدنش انسان را به یاد خدا می اندازد. موقع برگشت، ایشان تا در منزل آمدند و ماشین را دیدند و فرمودند: این ماشین ما را به یادِ گاری انداخت نه خدا.

غرض این که هر چه ساده تر باشی بیشتر در دل مردم اثر می گذاری. قیافه ظاهری روحانی هم باید ساده باشد، نه این که عبای گرانقیمت و کفش براق آن چنانی بپوشد، عینک طلایی یا گرانقیمت بزند، یا کیف سامسونت در دست بگیرد، و امثال این ها، خلاصه، نظر به هر عالِمی عبادت نیست. عالمی که پشت فرمان ماشین آن چنانی می نشیند، زلف گذاشته، ساعت مچی بسته، شلوار اتو کرده، زیر شانه قبا، لائی گذاشته، و کیف به دست گرفته و سیگار به لب گذاشته؛ نظر به چنین شخصی عبادت نیست.

آیا چنین شخصی روحانی است؟ آیا مردم اگر چنین شخصی را ببینند به یاد خدا می افتند؟ روحانی یعنی کسی که روحش را چنان پرورش داده که جسم و علائق نفسانی را از مادیات و زینت و زیورآلات دنیا باز داشته، و به مرحله تهذیب نفسانی رسیده، نه این که فقط به فکر جسم و زینت آلات ظاهری بدن باشد. چنین شخصی جسمانی است نه روحانی. لذا نمی تواند در افراد اثر روحانی و معنوی بگذارد. این را یقین بدان که امام زمان (عج) از این زندگی ها و قیافه ها راضی نیست. این ها کسانی هستند که با وضع بسیار مرفه و زندگی تجملاتی و با قیافه آن چنانی خودشان، مردم را از دین دور می کنند. زیرا رفتار و گفتار آن ها با اصول و اخلاق و عرفیات اسلام منطبق نیست. شما مردم اگر چنین اشخاصی را می شناسید با آن ها در ارتباط نباشید. این جور آخوندها اصلاً مرید حسابی هم ندارند و کسی به این ها میل نمی کند. اصلاً نباید به چنین عالمی نگاه کنی باید بروی علما و بزرگان را نگاه کنی، مراجع تقلید، علمای ربانی و معلمین اخلاق.

این ها بعضی از عرفیات است که باید رعایت شود بقیه را هم خودت با این ها قیاس کن البته ممکن است یک کار در جایی عرف باشد و همان کار در جای دیگر خلاف عرف باشد.

نمی گویم این ها حرام است ولی از باب حَسَناتُ الأبرارِ سَیئاتُ المُقَرَّبین است.

بعضی کارها، برای عوام مردم، اشکالی ندارد ولی برای ما روحانیون خوب نیست. ممکن است یکی در اخلاق خیلی عالی باشد ولی با وضع زندگی و با قیافه اش و با رعایت نکردن این عرفیات مردم را از دین بیزار کند.

حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرموده اند: «بدترین علمای امت من کسانی هستند که مردم را از ما گمراه می کنند و راه هایی که به سوی ما است قطع می کنند. مردم بر این ها درود می فرستند در حالی که این ها مستحق لعنت هستند». و همچنین امام صادق (علیه السلام) فرموده اند: «که عیسی بن مریم (علیه السلام) فرمود: وای بر علمای بد که چگونه آتش دوزخ بر آن ها زبانه کشد.» اگر این عرفیات را رعایت نکردی پیش نماز نشو. چرا که رعایت نکردن عرفیات به فتوای بعضی از مراجع تقلید به عدالت ضرر می زند و پشت سر تو نمی شود نماز خواند.

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 14:15  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

توصيه ايت الله سبحاني به طلاب

آیت الله سبحانی: طلاب راحت طلب نباشند
مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اهمیت مسئله تبلیغ در حوزه های علمیه اظهار داشت: طلاب باید بدانند که درس را برای هدایت دیگران می خوانند و اگر از این مقوله استفاده نکنند درس خواندن فایده ای ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی روز پنجشنبه در دوازدهمین اجلاسیه اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه با بیان اینکه برای اعزام مبلغ به یکی از کشورهای همسایه برای مقابله با بهائیت و تبلیغات مسیحیان دچار مشکل هستیم، اظهار داشت: برای این امر احتیاج به 20 طلبه داریم که تمام مایحتاج زندگی آنها و شهریه آنها را تامین می کنیم اما هنوز به ما جواب مثبت داده نشده است.

وی ادامه داد: آن تعداد اندکی هم که قول مساعد داده اند دو دل هستند و این نشان دهنده عدم مسئولیت پذیری طلاب در امر تبلیغ است.

وی با یادآوری نکته ای از آیت الله خوانساری گفت: هنگامی که آیت الله بروجردی به ایشان پیشنهاد داد تا امام جماعت یکی از مساجد تهران شود، وی در حد آیات عظام حجت و صدر بود، اما دستور آیت الله بروجردی را اجابت کرد.

وی ادامه داد: آیت الله خوانساری در جواب منتقدین نیز گفت: بر من واجب است که دستور مجتهد جامع الشرایط را اطاعت کنم و این به خوبی نشان دهنده احساس مسئولیت آن بزرگوار در امر تبلیغ بود.

طلاب از راحت طلبی دوری کنند

این مرجع تقلید ضمن انتقاد از راحت طلبی و دوری از سخت کوشی بعضی از طلاب خواستار تقویت عزم و اراده محصلین علوم دینی شد.

وی افزود: سخت کوشی برای طلبه امری حیاتی است و امروزه با بهره گیری از یک سی دی نمی توان آن سخت کوشی را محقق کرد.

آیت الله سبحانی ادامه داد: باید طلاب را تشویق کنیم تا به مسائل مشکل بپردازند و تنها در این صورت است که رشد خواهند کرد و گرنه با تنبلی هیچ دانشی حاصل نخواهد شد.

عزت نفس طلاب حفظ شود

این استاد کلام در ادامه سخنانش گفت: طلبه باید خود را از مردم مستغنی بداند و تمام تلاش خود را در راه حق انجام دهد.

وی با انتقاد از نظام پرداخت شهریه در حوزه تاکید کرد: نظام پرداخت باید به گونه ای باشد که بر غنای طلاب و عزت نفس ایشان آسیب نرساند چرا که انسان بدون عزت نمی تواند در جامعه اش اثرگذار باشد.

اساتید مراحل تدریس شاگردان را تحت نظر داشته باشند

آیت الله سبحانی با تاکید بر اشراف کامل اساتید بر مراحل تحصیلی طلاب گفت: کار استاد تنها القای مطالب به ذهن طلبه نیست بلکه باید ببیند که این طلبه بعد از چهار سال که پیش او درس خوانده چه مقدار از علوم را فرا گرفته است.

وی افزود: در قدیم که تعداد شاگردان کمتر بود این نظارت بیشتر انجام می شد اما اکنون با ازدیاد طلاب و قلت اساتید روبرو هستیم و به این دلیل این اشراف بسیار کم شده است.

رابطه پدر فرزندی اساتید و طلاب حفظ شود

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 14:11  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

دليل وجود امام زمان ازنظر ايت الله بهجت

شاید محکمترین دلیل بر زنده بودن وجود مبارک حضرت حجت (عج) دلیلی است که مرجع فقید جهان تشیع، حضرت آیت الله العظمی بهجت(ره) در اثنای دروس خود تقریر کرده اند:
 
« حقیقت اسلام، در ایمان است، به دلیل آیه: ألیوم أکملت لکم دینکم (۱) و انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا(۲) و امثال این ها.
انسان عاقل، متوجه مى شود که نبى، وصى مى خواهد. وصایت تکوینا بقاى نبوت است . بنده ندیده ام که کسى این گونه بگوید، ولى حقیقت مطلب همین است که دلیل بر وجود بقیه الله (عجل الله تعالى فرجه الشریف ) در این زمان، از ابتداى غیبت صغرى تاکنون، همان روایت ثقلین است با ضمیمه اى که در آن است:
انى تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتى …سألت ربى أن یجمع بینهما و أن لا یفرق بینهما فاستجاب لى (۳)
این روایت، با ضمیمه سألت ربى … دلیل بر این است که در هر جا و هر زمانى که قرآن هست و مأمور به، به طورى که مرجع است، حالا یا صورتا یا واقعا یا بعضا یا تماما، هرجا که قرآن باشد، شارح قرآن هم باید باشد، وصى پیغمبر هم باید باشد، یعنى، بقاء خود صاحب قرآن که انما یعرف القرآن من خوطب به (۴) خودش باید باشد. هر زمان که اسلام و قرآن هست، در همان زمان قائم، و ولى و عالم به اسلام و شارح قرآن که خود خدا معین کرده است، باید باشد. لا یفرق بینهما! نمى شود قرآن باشد ولى شارح قرآن نباشد!
لذا در خود روایات اهل تسنن، الى ماشاءالله، مواردى را ملاحظه مى کنید که در مورد آیه شریفه قرآن یا در مورد احکامى که آنان صادر کرده اند، حضرات معصوم خصوصا حضرت امیر (علیه السلام )، آن ها را توضیح و تبیین کرده اند، به طورى که اهل سنت نقل کرده اند که عمر در هفتاد موضع گفته است:
لو على لهلک عمر(۵) یا مثلا زمانى که وجود مقدس رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم ) از دنیا رفت، برادر ابوبکر آمد گفت: محمد لا یموت ؛ “پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) نمى میرد”ابوبکر براى اثبات مرگ پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) به این آیه شریفه افان مات أو قتل انقلبتم على اعقابکم (۶) استدلال کرد، و حال این که این نکته را نفهمیده که “ان “در آیه شریفه قرآن “ان “شرطیه است و به این معنا نیست که پیامبر مى میرد یا کشته مى شود، بلکه باید به این آیه شریفه قرآن کل نفس ذائقه الموت (۷) استدلال کرد. این آیه، براى مرگ کلیه نفوس، دلیل است نه آن آیه شریفه أفاین مات ….
واقعا آیا اینان شارح قرآن بودند؟! همین شارح بودن اهل بیت براى آیات شریفه قرآن که در موارد عدیده اى از آن را خود اهل تسنن نقل کرده اند، دلیل قطعى بر ولایت و وصایت حضرات معصوم (علیه السلام ) است . روایت ثقلین با آن ضمیمه اى که در آن است، دلیل قطعى بر وجود امام زمان حى الى زمان ظهور است، نه اینکه بعدا موجود و متولد مى شود.» (۸)
——————-
۱- سوره مبارکه مائده، آیه ۳: “امروز دین شما را کامل کردم “.
۲- سوره مبارکه مائده، آیه ۵۵: “سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پیامبر او و کسانى اند که ایمان آورده اند.”
۳- “من دو چیز گرانبها از خود به جا مى گذارم کتاب خدا و اهل بیتم . از پروردگار خواستم که آن دو را با هم قرار دهد و از هم جدایشان نسازد خداوند هم اجابت فرمود”این حدیث در کتب و منابع روایى اهل سنت به صورت هاى مختلف و به طور متواتر نقل شده است از باب نمونه به صحیح مسلم ۷: ۱۲۲؛ سنن ترمذى ۵: ۶۶۲٫
۴- بحارالانوار ۲۴: ۲۳۸، ۴۶: ۳۵۰؛ الکافى ۸: ۳۱۱؛ “قرآن را فقط کسى که طرف خطاب آن است مى فهمد.”
۵- الاستیعاب ۳: ۴۰؛ فیض القدر ۳: ۳۵۷٫ “اگر على نبود عمر هلاک مى شد”
۶- سوره مبارکه آل عمران، آیه ۱۴۴: “آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به عقب برمى گردید.”
۷- سوره مبارکه آل عمران، آیه ۱۸۵: “هرکسى مرگ را مى چشد”
۸- فیضى از وراى سکوت: ۲۷٫

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 14:5  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

توصيه عبدالكريم كشميري

توسل به امام جواد علیه السلام- توصیه‏هایی از آیة الله سید عبدالکریم کشمیری

 

امام جواد علیه السلام

آیة الله سید عبدالکریم کشمیری رضوی(ره) در سال 1343 ه .ق در نجف اشرف چشم به جهان گشود. از همان کودکی آثار استعداد و بزرگی و جذبه در وی مشاهده می‏شد. در هفت ‏سالگی، سخنی از استاد اخلاق آیة الله شیخ مرتضی طالقانی وی را متحول ساخت. سپس به دستور پدر بزرگوارش به علوم دینی مشغول شد .


ایشان در کنار تعلیم و تعلم، به دنبال بزرگان اخلاق و عرفان بود. در جوانی دارای ذوق خوشنویسی و نقاشی بود. ذوق شعر هم داشت و گاه شعر می‏سرود.


استاد در سال 1359 به ایران آمد و در قم ساکن شد. آن بزرگوار 19 سال پس از هجرت به قم به دیدار الاهی و در جوار ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (علیهاالسلام) به خاک سپرده شد. ایشان در زمینه توسلات مواردی را فرموده‌اند که در ذیل توصیه ایشان در باب توسل به امام جواد علیه السلام را می‌آوریم.


 


توسل به حضرت جوادالائمه (علیه‌السلام) <\/h2>

بسیار دیده و شنیده شد که افراد برای امور مادی، مانند خرید خانه و ماشین و رزق و ازدواج، از وی راهنمایی می‏خواستند. آن بزرگوار می‏فرمود: «سوره یس بخوانید و ثواب آن را به امام جواد (علیه‌السلام) تقدیم کنید، حاجت ‏شما را خواهند داد. گاه امر می‏کرد صلوات برای حضرتش هدیه کنند و آن را در توسل به این امام کریم مجرب می‏دانست.»


+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 13:49  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

توصيه رهبري به طلاب در درس خارج

حضرت آيت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی عصر امروز در آغاز مجدد درس خارج خويش طی سخنانی حوزه های علميه را به بازنگری عميق و انديشمندانه در مواد درسی، برنامه ريزی صحيح و منظم، توجه جدی به علوم گوناگون اسلامی، آگاهی از پيشرفت های جهان در مسائل مرتبط با علوم اسلامی و نيز تخصصی شدن رشته های مختلف علمی فرا خواندند و بر لزوم جدی گرفتن تهذيب اخلاق و اعراض از زخارف دنيا در حوزه های علميه تأكيد كردند.

مقام معظم رهبری همچنين فهم حقيقت دين و شريعت و بيان آن برای مردم را اصل و اساس فقاهت خواندند و توجه حوزه های علميه را به ضرورت آشنائی با سبك های نوين تحقيق عمقی و عرضی، برنامه ريزی برای تبليغ، ريشه كن كردن آفت فكر جدائی دين از سياست،‌پرهيز از مسائل جناحی و خط بازيهای سياسی و نيز تشويق طلاب به آزاد انديشی، نوآوری و تفحص جلب كردند.

حضرت آيت الله خامنه ای با اشاره به نقش حوزه های علميه در حفظ و تبيين دين اسلام برای نسل های مختلف بشری فرمودند: بقای دين مديون تلاش حوزه هاست و اگر زحمات حوزه ها از آغاز تا به امروز نمی بود يقيناً از دين و حقايق دينی چيزی باقی نمی‌ماند. حوزه های علميه تاكنون روحيه دينی مردم را تقويت و فكر جامعه را هدايت كرده و در مقاطع مختلف تاريخ در مسائل سياسی و اجتماعی تأثير گذاشته اند.در دوران قبل از مشروطيت تا دوره اخير، در تحقق انقلاب اسلامی و بوجود آمدن جامعه و حاكميتی بر پايه اسلام، اساتيد، فضلا و طلاب، حوزه های علميه همواره يك نقش حياتی ايفا كرده اند و اين امر بايد مورد تدبر، تحقق و تفكر قرار گيرد.

مقام معظم رهبری بر لزوم برنامه ريزی عملی در جهت استفاده كاملتر از حوزه های علميه به عنوان يك ذخيره بزرگ اسلامی تأكيد كردند و افزودند: اساس حوزه های علميه بر فقاهت است لذا فقه به معنای آگاهی از علم دين، فروع دينی و استنباط وظايف فردی و اجتماعی از مجموعه منابع دينی بايد پيشرفت كند و فقاهت به معنای شيوهاستدلال و استنباط از اصول و مبانی بطور روز افزون عمق يابد. پرهيز از سطحی نگری به مسائل يك ضرورت است و بايد احكام و مسائل مورد نياز در ابعاد جهانی آن با تفحصو تحقيق از منابع و متوون مختلف فقهی استنباط و استخراج شود.

رهبر انقلاب اسلامی توجه حوزه های علميه به علوم مختلف اسلامی را جلب كردند و فرمودند: شناخت و فهم قرآن كريم به عنوان علم قرآن و نيز حفظ آيات قرآنی در حوزه های علميه بايد بطور جدی مورد تأكيد قرار گيرد. همچنين خلاء عظيمی در شناخت رجال وجود دارد ولازم است در زمينه علم رجال كار تحقيقاتی زيادی صورت گيرد. تاريخ و فلسفه بايد در حوزه ها رواج پيدا كند و طلاب ما از افكار فلسفی موجود در دنيا آگاهی داشته باشند تا بتوانند همواره در برابر فلسفه های غير اسلامی آمادگی لازم و حالت تهاجمی داشته باشند و در اين زمينه ها بايد متخصصينی در حوزه های علميه تربيت شوند.

حضرت آيت الله خامنه ای به بيان اهميت آگاهی حوزه های علميه از پيشرفت های بدست آمده در جهان امروز پيرامون مسائل مربوط به علوم اسلامی پرداختند و ضمن تأكيد بر لزوم آشنائی حوزه های علميه با سبك های نوين تحقيقاتی فرمودند: حوزه ها بايد حركت به سمت تخصصی شدن را جدی بگيرند و در فقه و اصول و بخش های مختلف فقهی و ديگرعلوم اسلامی تخصص و درجات تخصصی به اجرا گذاشته شود.

رهبر انقلاب اسلامی لزوم برنامه ريزی حوزه های علميه در جهت تبيين هدف، محتوا، ابزار و چگونگی انجام تبليغ را مورد تأكيد قرار دادند و با بيان ضرورت ريشه كن كردن فكر جدائی دين از سياست فرمودند: دين در خدمت اداره زندگی مردم است و سياست بايد از دين تغديه كند و استنباط فقهی نيز بر اساس اداره يك كشور، جامعه و نظام باشد. حوزه های علميه درخدمت اسلام هستند و بايد برای حل مشكلات كشور و نظام اسلامی راه حل ارائه دهند.بايد به فكر سياسی اهميت داده شود و عالم دينی از فكر سياسی روشن، زنده و متناسب با زمان برخوردار باشد.

حضرت آيت الله خامنه ای حوزه‌های علميه را به عنايت و احترام به طلابی كه بخش مهمی از وقت خود را به مجاهدت در جبهه ها و يا خدمت در نهادها و ارگانهای نظام گذرانده اند توصيه كردند و با اشاره به لزوم پرهيز حوزه های علميه از مسائل جناحی و خط بازيهای سياسی خاطر نشان ساختند كه طلاب بايد هريك بر اساس ذوق، توان و موقعيت خاص خويش در زندگی علمی و فكری خود به برنامه ريزی بپردازند.

مقام معظم رهبری همچنين اهميت تهذيب اخلاق و اعراض از زخارف دنيا در حوزه های علميه را يادآور شدند و ضمن تأكيد بر ضرورت برخورداری طلاب از خدمات مناسب جهت تحصيل در حوزه های علميه افزودند: برگزار كنندگان امتحانات در حوزه هابايد طلاب را از تلاش بی حاصل در پرداختن به حواشی بر حذر دارند و آنان را بيشتر به سوی تحقيق، تفحص و آزاد انديشی و نوآوری سوق دهند.

رهبر انقلاب اسلامی در پايان سخنانشان لزوم بكار گرفتن روشهای نو در كتابهای درسی حوزه های علميه را متذكر شدند و تعيين هيأتهائی برای نوشتن كتابها و مطالب جديد و نيز پرداختن به فقه مقارن در حوزه های علميه را مفيد و با اهميت دانستند.

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 13:29  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

سير علمي ومطالعاتي توصيه شده حسن زاده املي به طلاب

سیر علمی وعملی به طلاب حوزه علمیه  

 

خلاصه ایی از مطالب کتاب (حامل اسرار )اثر حضرت  استاد صمدی آملی

کتابهایی که در سیر علمی باید خوانده شود

گلستان وبوستان وکلیله ودمنه وحشر با دواوین شعرای اصیل مثل بابا طاهر

علوم ظاهر

اما در ادبیات عرب(صرف)

۱-نصاب الصبیان ابونصر فراهی (با تصحیح وتحشیه حضرت علامه حسن زاده آملی) این کتاب همراه با کتب صرفی خوانده شود

۲-امثله وشرح امثله

۳-صرف میر جناب میر سید شریف حسینی آملی

۴-شرح تصریف جناب تفتازانی

۵-شرح نظام

در نحو:

۱-عوامل منظومه

۲-عوامل ملامحسن فیض کاشانی

۳-انموذج که به نحو متن وشرح می باشد

۴-هدایه

۵-صمدیه شیخ بهایی

۶-سیوطی

۷-مغنی اللبیب از باب اول تا آخر باب رابع

۸-شرح جناب جامی بر کافیه ابن حاجب (شرح جامی)

در علم بیان وبدیع ومعانی:

کتاب مطول کافی است

در منطق:

منطق کبری-حاشیه ملاعبدالله- شرح شمسیه-جوهر نضید-

اصول فقه

۱-اصول مرحوم مظفر

۲-معالم الاصول

۳-رسائل

***(المدخل الی عذب المنهل)) حضرت علامه شعرانی(این کتاب قبل از کفایه خوانده شود)

۴-کفایه الاصول

در علم قرائت

کتاب شرح شعله بر شاطبیه(شرح شاطبی)

در فقه:

۱- تبصره علامه حلی

۲-شرایع محقق حلی

۳-شرح لمعه

۴-مکاسب

علوم باطن(بعد از علوم ظاهر توصیه می شود)

دروس حوزوی

۱-منطق:

منطق منظومه وشرح آن

۲-کلام:

کشف المراد علامه حلی بخصوص بحث امامت

۳-فلسفه:

۱-بدایه الحکمه

۲-نهایه الحکمه

۳-شرح منظومه قسمت حکمت

۴-نقس شفا

۵-الهیات شفا

۶- شرح اشارات

۷-حکمه الاشراق

۸-حکمه متعالیه یعنی اسفار اربعه

۴-صحف نوریه عرفانی

۱-تمهید القواعد ابن ترکه

۲-شرح فصوص الحکم از محقق قیصری

۳-مصباح الانس ابن فناری

۴-فتوحات مکیه شیخ اکبر

اما سلسله کتب نوریه حضرت علامه حسن زاده آملی

۱-دروس معرفت نفس

۲-گنجینه گوهر روان

۳- اتحاد عاقل به معقول

۴- سرح العیون فی شرح العیون

۵- ممد الهمم فی شرح فصوص الحکم

در هیئت و نجوم

۱- دروس هیئت ودیگر رشته های ریاضی

۲-دروس معرفت وقت وقبله .... وکتابهای عالیه دیگر

در علم اخلاق عرفانی وقرآنی:

۱-مفتاح الفلاح از شیخ بهایی

۲-عده الدعی از ابن فهد حلی

۳- قوت القلوب از ابو طالب مکی

۴- اقبال از سید ابن طاوس

۵- صحیفه سجادیه

واز کتب حضرت علامه حسن زاده آملی:

۱-رساله زبر جدیه

۲- نور علی نور در ذکر وذاکر ومذکور

۳-انسان در عرف عرفان

۴-نامه ها برنامه ها

****توجه برای کسب توضیحات بیشتربه کتاب (حامل اسرار) اثر حضرت استاد صمدی آملی رجوع کنید

منبع:(حامل اسرار )اثر حضرت استاد صمدی آملی

 --------------------------------------------------------------------

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 13:22  توسط  مــــهـــــــــــــدي  | 

توصيه رهبري به طلاب

 

 

 

 

به گزارش خبرنگار آئین و اندیشه خبرگزارى فارس، حجت‌الاسلام رجبی، مدیر جدید حوزه علمیه مروی تهران و مدارس تابعه، پیش از ظهر امروز (1 شهریور 88) در آغاز سال تحصیلی این حوزه افزود: در نخستین سالی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، زعامت انقلاب اسلامی را عهده‌دار شده بودند، خدمت ایشان رسیدیم و این افتخار را داشتیم که جشن عمامه‌گذاری طلاب با حضور مبارک ایشان انجام شود. ولی امر مسلمین در آن روز به ما گفتند که مردم سه گمان به شما دارند که اگر اشتباه کنید، تیرتان به خطا خواهد رفت و بهتر است به دنبال سایر کارهای شرافتمندانه بروید تا عاقبت به خیر شوید.
وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری در آن روز ما را به سه چیز سفارش کردند. اول آنکه فرمودند: شما اهل علم هستید. مبادا سوادتان کمتر از مردم عادی باشد یا غیرملبس‌ها از شما باسوادتر باشند. مثلاً اگر یک دانش‌آموز ببیند قرائت نماز یا قرآن شما اشکال دارد، فکر می‌کند که در سایر امور هم از او عقب‌ترید.
رجبی افزود: دومین توصیه رهبر معظم انقلاب به ما طلاب این بود که مراقب رفتارمان در میان مردم باشیم و عالمانه برخورد کنیم. ایشان به ما فرمودند: به شما در جامعه «آقا» می‌گویند. مثلاً به پیشنماز مسجد می‌گویند «آقای مسجد». مبادا شما کاری بکنید که مردم از آقای خودشان ناامید شوند.
مدیر جدید حوزه علمیه مروی درباره این بند توصیه‌های رهبری به طلاب جوان گفت: اگر کسی در فعالیت‌های اقتصادی ظاهر شود یا برود در دنیای غرب، مطابق میل دانشگاه هاروارد صحبت کند، می‌شود «آقای هاروارد!» و این دیگر مد نظر نیست.
مدرس حوزه‌های علمیه همچنین اظهار داشت: توصیه سوم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به طلاب جوان این بود که: مردم به شما التماس دعا می‌گویند، چون فکر می‌کنند شما به خدا نزدیک‌ترید و حرفتان خریدار دارد. مبادا در خلوت خودتان این پندار مردم را ضایع کنید و از مردم در توجه به مناجات، مستحبات و نوافل عقب بمانید

+ نوشته شده در  شنبه ششم شهریور 1389ساعت 13:17  توسط  مــــهـــــــــــــدي  |